Advanced Search

1 - 50 of 288
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Osenniya listʹya : Autumn Leaves] Aleksandrova, Elena Vladimirovna 1 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Osenniya vetvi : Autumn Branches] Aleksandrova, Elena Vladimirovna 2 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Czvety' v lesu : Flowers in the Forest] Aleksandrova, Elena Vladimirovna 3 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Saraj : Shed] Alekseev, G. A. 4 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Risunok : Drawing] drawing Alekseev, G. A. 5 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[no title] Andreyev, Nikolay 6 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[no title] Andreyev, Nikolay 7 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[no title] Andreyev, Nikolay 8 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Okoshechko : Small Window] Andreyeva, K. 9 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Rospisʹ czerkvi : Painting of a Church] Anikin, 10 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Osenʹ v Versajli : Autumn in Versailles] Benois, Alexandre 11 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Osenʹ (Parterre d'Eau) : Autumn (Parterre d'Eau)] Benois, Alexandre 12 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Piramidy' zimoj : Pyramids in Winter] Benois, Alexandre 13 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Rannyaya vesna v Versaili : Early Spring in Versailles] Benois, Alexandre 14 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Alleya kiparisov : Alley of Cypresses] Benois, Alexandre 15 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Rechnoe bozhestvo : River Deity] Benois, Alexandre 16 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'tyud : Study] Bekker, Nikolay 17 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'tyud : Study] Bekker, Nikolay 18 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Risunok : Drawing] drawing Bobrovskij, Grigorij Michajlovič 19 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pastelʹ : Pastel] pastel Bobrovskij, Grigorij Michajlovič 20 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pastelʹ : Pastel] pastel Bobrovskij, Grigorij Michajlovič 21 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pastelʹ : Pastel] pastel Bobrovskij, Grigorij Michajlovič 22 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pastelʹ : Pastel] pastel Bobrovskij, Grigorij Michajlovič 23 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Doroga v neizvestnostʹ : Road to the Unknown] Brailovskii, Leonid 24 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pered prazdnikom : Before Holidays] Brailovskii, Leonid 25 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Lodki : Boats] Brailovskii, Leonid 26 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'skiz : Sketch] Brailovskii, Leonid 27 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'skiz : Sketch] Brailovskii, Leonid 28 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Komnata: krasnoe s bely'm (arkhitekturny'j e'skiz) : Room: Red with White (Architectural Sketch)] Brailovskii, Leonid 29 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pod solnczem yuga : Under the Sun of the South] Brailovskaja, Rimma Nikitična 30 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pod solnczem yuga : Under the Sun of the South] Brailovskaja, Rimma Nikitična 31 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pod solnczem yuga : Under the Sun of the South] Brailovskaja, Rimma Nikitična 32 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pod solnczem yuga : Under the Sun of the South] Brailovskaja, Rimma Nikitična 33 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pod solnczem yuga : Under the Sun of the South] Brailovskaja, Rimma Nikitična 34 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Risunki, e'skizy' i e'tyudy' : Drawings, Sketches and Studies] Brodsky, Isaak 35 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Risunki, e'skizy' i e'tyudy' : Drawings, Sketches and Studies] Brodsky, Isaak 36 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Risunki, e'skizy' i e'tyudy' : Drawings, Sketches and Studies] Brodsky, Isaak 37 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Risunki, e'skizy' i e'tyudy' : Drawings, Sketches and Studies] Brodsky, Isaak 38 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Risunki, e'skizy' i e'tyudy' : Drawings, Sketches and Studies] Brodsky, Isaak 39 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Risunki, e'skizy' i e'tyudy' : Drawings, Sketches and Studies] Brodsky, Isaak 40 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'tyud Seny' : Sketch of Seine] Burachevski, Adam 41 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Zloveshhiya pticzy' : Birds of Sinister] Burachevski, Adam 42 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[U satirov : By Satyrs] Burachevski, Adam 43 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Nochʹ : Night] Buturin, S. S. 44 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Razvaliny' zamka v Rave : Ruins of the Castle in Rava] Vavszhenecky, M. 45 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Ozhidanie : Waiting] Vatagin, Vasily 46 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Poslednij boj (iz skandinavskoj mifologii) : The Last Battle (from the Scandinavian Mythology)] Vatagin, Vasily 47 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Polevy'e czvety' : Wildflowers] William, E. N. 48 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Sirenʹ : Lilac] William, E. N. 49 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'skiz dekoraczii „Pikovaya dama“: Naberezhnaya Nevy' : Sketch of the Scenery "The Queen of Spades": The Neva Embankment] Vrubel', Mikhail 50 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)