Advanced Search

1 - 50 of 181
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
other medium [173] [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Raboty' : Works] Averincev, I. V. [174] [01] [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Raboty' : Works] Andreyev, V. I. [174] [02] [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Raboty' : Works] Galkin, P. I. [174] [03] [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Raboty' : Works] Derik, M. [174] [04] [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Raboty' : Works] Mikh, E. [174] [05] [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Raboty' : Works] Filippov, A. K. [174] [06] [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
other medium [175] [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Zolotisty'ya struny' : Golden Strings] Aleksandrova, Elena Vladimirovna 1 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[E'tyud paporotnikov : Study of Ferns] Aleksandrova, Elena Vladimirovna 2 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[E'skiz k kartine „Raduga“ : Sketch to the Painting "Rainbow"] drawing Borisov-Musatov, Viktor 3 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Golova devushki : Head of a Girl] Borisov-Musatov, Viktor 4 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Kust oreshnika : Hazel Bush] Borisov-Musatov, Viktor 5 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Vetly' : White Willows] Borisov-Musatov, Viktor 6 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Vetochki plakuchej berezy' : Sprigs of a Weeping Birch] Borisov-Musatov, Viktor 7 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Oblozhka dlya zhurnala „Vesy'“ : Cover for the Journal "Scales"] Brunelesski, R. 8 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Risunok : Drawing] drawing Brunelesski, R. 9 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Risunok (iz Meterlinka) : Drawing (from Maeterlinck)] drawing Brailovsky, G. 10 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Nochʹ : Night] Brailovsky, G. 11 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[E'skiz : Sketch] Brailovsky, G. 12 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Rab : Slave] Varapaev, D. 13 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Risunok : Drawing] drawing Varapaev, D. 14 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Krasny'j myachik : Small Red Ball] William, E. N. 15 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Sumerki : Twilight] drawing William, E. N. 16 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Smertʹ Atlasy' (Kainyanka, pesnya III ) : Death of Atlasa (Kainyanka, Song III)] Galvich, V. A. 17 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Ledi i Bolʹnoj : Lady and a Sick Man] Galvich, V. A. 18 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Gavanʹ v Pirano : Harbor in Piran] Goldinger, Ekaterina Vasilevna 19 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Gavanʹ v Pirano : Harbor in Piran] Goldinger, Ekaterina Vasilevna 20 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Risunok : Drawing] drawing Goldinger, Ekaterina Vasilevna 21 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[[Pastelʹ] : Pastel] pastel Goncharova, Natalia 22 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[[Pastelʹ] : Pastel] pastel Goncharova, Natalia 23 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[[Pastelʹ] : Pastel] pastel Goncharova, Natalia 24 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Utro : Morning] Gugunava, Ivan Georgievic 25 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Friz : Frieze] Denisov, Vasili Ivanovich 26 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Friz : Frieze] Denisov, Vasili Ivanovich 27 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Sonata : Sonata] Denisov, Vasili Ivanovich 28 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Osenʹ : Autumn] Denisov, Vasili Ivanovich 29 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[[Vpechatlenie] po Volge : [Impression] of the Volga River] Denisov, Vasili Ivanovich 30 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[[Vpechatlenie] po Volge : [Impression] of the Volga River] Denisov, Vasili Ivanovich 31 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[[Vpechatlenie] po Volge : [Impression] of the Volga River] Denisov, Vasili Ivanovich 32 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[[Vpechatlenie] po Volge : [Impression] of the Volga River] Denisov, Vasili Ivanovich 33 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[E'tyudy' : Studies] Denisov, Vasili Ivanovich 34 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
other medium 35 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Romansy' : Romances] Denisov, Vasili Ivanovich 36 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
other medium 37 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Trevoga : Anxiety] Yefimov, Ivan 38 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Pamyatnik : Monument] Yefimov, Ivan 39 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Pastelʹ : Pastel] pastel Yefimov, Ivan 40 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Sumerki : Twilight] Karachevcev, G. 41 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[[E'tyud] : [Study]] Karachevcev, G. 42 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей