Advanced Search

1 - 24 of 24
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Oblozhka k skazke R. Gustafsona "Globus". : Cover for the tale of R. Gustafson "Globe".] Mitrokhin, Dmitry 157 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Oblozhka k skazke R. Gustafsona "Barzha". : Cover for the tale of R. Gustafson "Barge".] Mitrokhin, Dmitry 158 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Vinʹetka k skazke R. Gustafsona "Barzha". : Vignette for the tale of R. Gustafson "Barge".] Mitrokhin, Dmitry 159 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Vinʹetka k skazke R. Gustafsona "Barzha". : Vignette for the tale of R. Gustafson "Barge".] Mitrokhin, Dmitry 160 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Illyustracziya k skazke R. Gustafsona "Barzha". : Illustration for the tale of R. Gustafson "Barge".] Mitrokhin, Dmitry 161 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Illyustracziya k skazke R. Gustafsona "Barzha". : Illustration for the tale of R. Gustafson "Barge".] Mitrokhin, Dmitry 162 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Illyustracziya k skazke R. Gustafsona "Barzha". : Illustration for the tale of R. Gustafson "Barge".] Mitrokhin, Dmitry 163 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Vinʹetka k ballade Zhukovskogo "Roland Oruzhenosecz". : Vignette to Zhukovsky’s ballad "Roland the Squire".] Mitrokhin, Dmitry 164 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Vinʹetka k ballade Zhukovskogo "Roland Oruzhenosecz". : Vignette to Zhukovsky’s ballad "Roland the Squire".] Mitrokhin, Dmitry 165 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Vinʹetka k ballade Zhukovskogo "Roland Oruzhenosecz". : Vignette to Zhukovsky’s ballad "Roland the Squire".] Mitrokhin, Dmitry 166 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Vinʹetka k ballade Zhukovskogo "Roland Oruzhenosecz". : Vignette to Zhukovsky’s ballad "Roland the Squire".] Mitrokhin, Dmitry 167 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Illyustracziya k ballade Zhukovskogo "Roland Oruzhenosecz". : Illustration for Zhukovsky’s ballad "Roland Squire".] Mitrokhin, Dmitry 168 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Illyustracziya k ballade Zhukovskogo "Roland Oruzhenosecz". : Illustration for Zhukovsky’s ballad "Roland Squire".] Mitrokhin, Dmitry 169 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Illyustracziya k ballade Zhukovskogo "Roland Oruzhenosecz". : Illustration for Zhukovsky’s ballad "Roland Squire".] Mitrokhin, Dmitry 170 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Oblozhka k ballade Zhukovskogo "Roland Oruzhenosecz". : Cover to Zhukovsky’s ballad Roland Squire.] Mitrokhin, Dmitry 171 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Vinʹetka k ballade Zhukovskogo "Kubok". : Vignette for Zhukovsky’s ballad "Cup".] Mitrokhin, Dmitry 172 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Vinʹetka k ballade Zhukovskogo "Kubok". : Vignette for Zhukovsky’s ballad "Cup".] Mitrokhin, Dmitry 173 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Illyustracziya k ballade Zhukovskogo "Kubok". : Illustration for Zhukovsky’s ballad "Cup".] Mitrokhin, Dmitry 174 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Illyustracziya k ballade Zhukovskogo "Kubok". : Illustration for Zhukovsky’s ballad "Cup".] Mitrokhin, Dmitry 175 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
["Rebyata svoevolʹny'e" (k basne Khemniczera). : "Willful guys" (to Chemnitzer's fable).] Mitrokhin, Dmitry 176 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Risunok. : Drawing.] drawing Mitrokhin, Dmitry 177 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Na plyazhe. : On the beach.] Mitrokhin, Dmitry 178 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[V czirke. : In the circus.] Mitrokhin, Dmitry 179 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Evropa. : Europe.] Mitrokhin, Dmitry 180 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Nov 5, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
  • 1 (current)