Advanced Search

1 - 50 of 1025
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
Selbstportrait Munch, Edvard 32 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Portrait des Herrn A. Munch, Edvard 33 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Norwegische Familie Munch, Edvard 34 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Norwegische Dame in Schwarz Munch, Edvard 35 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Portrait des Herrn Sch Munch, Edvard 36 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Der Dichter Ibsen im Grand Café in Christiania Munch, Edvard 37 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Portrait des Grafen Kessler Munch, Edvard 38 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Portrait des Herrn Dr. L. Munch, Edvard 39 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
2 Köpfe Munch, Edvard 40 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Knaben-Portrait Munch, Edvard 41 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Mädchen Munch, Edvard 42 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Norwegische Frau in Blau Munch, Edvard 43 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Portrait des Herrn S. Munch, Edvard 44 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Portrait des Dichters Strindberg Munch, Edvard 45 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Portrait des Herrn von R. Munch, Edvard 46 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Portait des Herrn Dr. L. Munch, Edvard 47 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Doppelportrait Munch, Edvard 48 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Landschaft Munch, Edvard 49 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Stück aus einem Fries Munch, Edvard 50 [VII. Jahrgang. III. Ausstellung] Dec 19, 1904‒Jan 19, 1905 Berlin Paul Cassirer
Mrtvolný puch painting: oil Munch, Edvard 25 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Smrt a dítě painting: oil Munch, Edvard 26 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Smrtelný zápas painting: oil Munch, Edvard 27 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Tanec života painting: oil Munch, Edvard 28 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Upír painting: oil Munch, Edvard 29 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Monna painting: oil Munch, Edvard 30 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Úzkost painting: oil Munch, Edvard 31 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Krve kapky painting: oil Munch, Edvard 32 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Polibek painting: oil Munch, Edvard 33 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Výkřik painting: oil Munch, Edvard 34 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Popel painting: oil Munch, Edvard 35 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Žárlivost painting: oil Munch, Edvard 36 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Umírající painting: oil Munch, Edvard 37 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Večerní hvězda painting: oil Munch, Edvard 38 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Na Golgotě painting: oil Munch, Edvard 39 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Břeh painting: oil Munch, Edvard 400 40 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Podobizna dámy painting: oil Munch, Edvard 1500 41 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Krajina painting: oil Munch, Edvard 400 42 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Měsíčná noc painting: oil Munch, Edvard 1000 43 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Mladá žena painting: oil Munch, Edvard 1000 44 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
V Aasgardstrandu painting: oil Munch, Edvard 5000 45 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Háj studentů painting: oil Munch, Edvard 900 46 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Tanec na břehu painting: oil Munch, Edvard 800 47 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Kmeny borovic painting: oil Munch, Edvard 600 48 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Vlastní podobizna painting: oil Munch, Edvard 49 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Krajina painting: oil Munch, Edvard 500 50 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Koupající se dívky painting: oil Munch, Edvard 500 51 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Podobizna pana A painting: oil Munch, Edvard 2000 52 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Záliv painting: oil Munch, Edvard 500 53 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Podobizna painting: oil Munch, Edvard 600 54 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských
Rodina Bockova painting: oil Munch, Edvard 3000 55 Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců »Manes« v Praze Feb 5‒Mar 12, 1905 Prague Pavilon v zahradě Kinských