World > Asia > Japan > Kyōto

Kyoto

Quickstats
Exhibitions: 0
Venues: 0
Artists: 31, 7 born, 4 died, 28 active, 0 exhibited
Nationalities: 2
Gender: 0 % female, 42 % male
Name Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death Nationality Exhibited in City
Kijirō Ōta 1883 Kyoto 1951 Kyoto JP no
Taisen Furuya JP no
Rakusan Hasegawa no
Shyn-yo Hattori no
Baisen Hirai 1889 Kyoto 1969 JP no
Hyakuho Hirota 1876 1936 JP no
Keinen Imao 1845 Kyoto 1924 Kyoto JP no
Hako Iriye no
Yeishyu Kato no
Manshū Kawamura 1880 Kyoto 1942 Kyoto JP no
Ookoku Kishima no
Hōnen Matsumiya no
Baisō Matsumura 1885 1944 JP no
Shōnan Mizukoshi 1888 Kōbe 1985 JP no
Ghetsujyo Mori no
Ungai Muramatzu no
Gyokuden Murase 1852 Kyoto 1917 JP no
Bunkyō Nomura 1854 Kyoto 1911 JP no
Chikuha Otake 1878 Niigata 1936 Hongō, Tokyo JP no
Kazan Sakakibara 1885 1963 JP no
Shihō Sakakibara 1887 Shinmachi 1971 Kyoto JP no
Taizan Sakakibara 1890 Kyoto 1963 JP no
Ghyshya Shibahara no
Kakuyu Shyoda no
Shyutô Tabata no
Shunryo Takayama no
Kuko Tsuji no
Manshyu Uyeda no
Shyoyen Uyémura no
Seika Yamada no
Ôshyu Yeguchi no

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Gender Distribution(Pie Chart)

+Number of Artists Born, Died, Active, Exhibited(Bar Chart)

Recommended Citation: "Kyoto." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Dec 1, 2020. https://exhibitions.univie.ac.at/place/tgn/7004603