Advanced Search

1 - 50 of 442
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Portret Anny' Akhmatovoj : Portrait of Anna Akhmatova] Alt'man, Natan 1 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pejzazh : Landscape] Alt'man, Natan 2 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Grekhopadenie (illyustracziya k Biblii) : Fall of Mankind (Illustration to the Bible)] Alt'man, Natan 3 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Ukrashenie k Biblii : Decoration for the Bible] Alt'man, Natan 4 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Ukrashenie] k Biblii : [Decoration] for the Bible] Alt'man, Natan 5 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Ukrashenie] k Biblii : [Decoration] for the Bible] Alt'man, Natan 6 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Ukrashenie] k Biblii : [Decoration] for the Bible] Alt'man, Natan 7 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Ukrashenie] k Biblii : [Decoration] for the Bible] Alt'man, Natan 8 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Ukrashenie] k Biblii : [Decoration] for the Bible] Alt'man, Natan 9 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Venecziya (loshadi na St. Marko) : Venice (Horses on San Marco Square)] Anisfel'd, Boris 10 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Yablonya (Pirinei) : Apple-Tree (Pyrenees)] Anisfel'd, Boris 11 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'tyud k Pirineyakh : Sketch for the Pyrenees] Anisfel'd, Boris 12 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Kapri. Lavochka : Capri. Bench] Anisfel'd, Boris 13 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
Ponto Rialto Anisfel'd, Boris 14 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
Ponto Rialto Anisfel'd, Boris 15 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
Ponto Rialto Anisfel'd, Boris 16 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Osennij e'tyud : Autumn Etude] Anisfel'd, Boris 17 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Zaglavny'j list (Izdanie Obshhestva pomoshhi raneny'm i ikh semʹyam) : Title Page (Publication of the Help Association for the Wounded and their Families)] Arnshtam, Aleksandr 18 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Konczovka] iz izdaniya pamyati V. F. Komissarzhevskoj : [Image at the End] of the Publication in Memory of Vera Komissarzhevskaya] Arnshtam, Aleksandr 19 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Konczovka] iz izdaniya pamyati V. F. Komissarzhevskoj : [Image at the End] of the Publication in Memory of Vera Komissarzhevskaya] Arnshtam, Aleksandr 20 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Konczovka] iz izdaniya pamyati V. F. Komissarzhevskoj : [Image at the End] of the Publication in Memory of Vera Komissarzhevskaya] Arnshtam, Aleksandr 21 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Konczovka] iz izdaniya pamyati V. F. Komissarzhevskoj : [Image at the End] of the Publication in Memory of Vera Komissarzhevskaya] Arnshtam, Aleksandr 22 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Bukva iz izd. pamyati Chekhova : Letter of the Publication in Memory of Chekhov] Arnshtam, Aleksandr 23 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Zaglavnaya bukva] iz izdaniya pamyati V. F. Komissarzhevskoj : [Capital Letter] of the Publication in Memory of Vera Komissarzhevskaya] Arnshtam, Aleksandr 24 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Zaglavnaya bukva] iz izdaniya pamyati V. F. Komissarzhevskoj : [Capital Letter] of the Publication in Memory of Vera Komissarzhevskaya] Arnshtam, Aleksandr 25 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Zaglavnaya bukva] iz izdaniya pamyati V. F. Komissarzhevskoj : [Capital Letter] of the Publication in Memory of Vera Komissarzhevskaya] Arnshtam, Aleksandr 26 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Zaglavnaya bukva] iz izdaniya pamyati V. F. Komissarzhevskoj : [Capital Letter] of the Publication in Memory of Vera Komissarzhevskaya] Arnshtam, Aleksandr 27 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Kaliki : Pilgrims] Bilibin, Ivan 28 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Strazhi : Guards] Bilibin, Ivan 29 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'tyud : Study] Bilibin, Ivan 30 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'tyud : Study] Bilibin, Ivan 31 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'tyud : Study] Bilibin, Ivan 32 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'skiz] dlya plafona Mosk.-Kazanskago vokzala : [Sketch] for the Plafond of Moscow Kazansky Railway Station] Bilibin, Ivan 33 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'skiz] dlya plafona Mosk.-Kazanskago vokzala : [Sketch] for the Plafond of Moscow Kazansky Railway Station] Bilibin, Ivan 34 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Finlyandiya : Finland] Brass, Ossip Emmanujilowitsch 35 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Finlyandiya : Finland] Brass, Ossip Emmanujilowitsch 36 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Finlyandiya : Finland] Brass, Ossip Emmanujilowitsch 37 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Finlyandiya : Finland] Brass, Ossip Emmanujilowitsch 38 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Finlyandiya : Finland] Brass, Ossip Emmanujilowitsch 39 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Finlyandiya : Finland] Brass, Ossip Emmanujilowitsch 40 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Finlyandiya : Finland] Brass, Ossip Emmanujilowitsch 41 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Finlyandiya : Finland] Brass, Ossip Emmanujilowitsch 42 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Finlyandiya : Finland] Brass, Ossip Emmanujilowitsch 43 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Finlyandiya : Finland] Brass, Ossip Emmanujilowitsch 44 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Finlyandiya : Finland] Brass, Ossip Emmanujilowitsch 45 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Finlyandiya : Finland] Brass, Ossip Emmanujilowitsch 46 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Finlyandiya : Finland] Brass, Ossip Emmanujilowitsch 47 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Finlyandiya : Finland] Brass, Ossip Emmanujilowitsch 48 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Derevnya Bakurkheve : Village Bakurkheve] Bruni, Lev 49а [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pereval : Mountain Pass] Bruni, Lev 49б [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] 1915 Moscow Moscow (exact location unknown)