Advanced Search

1 - 50 of 179
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
other medium [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
*** Baranoff-Rossiné, Vladimir 1 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
*** Baranoff-Rossiné, Vladimir 2 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Portret g-zhi Kamzolkinoj : Portrait of Ms. Kamzolkina] Bastarev-Vasilyev, N. I. 3 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Ugolok sada : Corner of the Garden] painting: gouache Berg, V. N. 4 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Ugolok sada : Corner of the Garden] Berg, V. N. 5 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Vstrecha (e'skiz) : Encounter (Sketch)] Beklemishev, Sergey 6 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Iz proshlogo Kry'ma : From the Past of Crimea] Bogayevsky, Konstantin 7 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Solncze : Sun] Bogayevsky, Konstantin 8 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Skazka : Fairy Tale] Brailovskii, Leonid 9 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[V parke : In the Park] Brailovskii, Leonid 10 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[V yunosti : In Youth] Bohomazov, Oleksandr 11 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Baba-yaga : Baba Yaga] Bokhan, Ivan 12 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'skiz : Sketch] Bokhan, Ivan 13 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
*** Burlyuk, Vladimir 14 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
**** Burlyuk, David 15 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
**** Burlyuk, David 16 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
**** Burlyuk, David 17 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
La temple de l'Amour Burachevski, Adam 18 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Babochka : Butterfly] Varapaev, D. 19 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Damy' : Ladies] Varapaev, D. 20 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Dekorativny'j motiv] : [Decorative Motive]] Varapaev, D. 21 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Dekorativny'j motiv] : [Decorative Motive]] Varapaev, D. 22 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Gorodok : Small Town] Volosatikov, N. I. 23 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'tyud : Study] Volosatikov, N. I. 24 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Liturgiya kanaitov : Liturgy of the Canaites] Galvich, V. A. 25 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Vecher : Evening] Gugunava, Ivan Georgievic 26 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Poslednie luchi : The Last Rays] Gugunava, Ivan Georgievic 27 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Otmeli na Volge : Shallows of the Volga River] Gugunava, Ivan Georgievic 28 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
XI Denisov, Vasili Ivanovich 29 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Mironosiczy' : Myrrh-Bearers] Denisov, Vasili Ivanovich 30 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[More : Sea] Denisov, Vasili Ivanovich 31 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'skiz k kartine : Sketch for a Painting] Denisov, Vasili Ivanovich 32 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'skiz mironosiczy' : Sketch of the Myrrh-Bearers] Denisov, Vasili Ivanovich 33 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Dekorativny'j motiv : Decorative Motive] Denisov, Vasili Ivanovich 34 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Dekorativny'j motiv : Decorative Motive] Denisov, Vasili Ivanovich 35 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Dekorativny'j motiv : Decorative Motive] Denisov, Vasili Ivanovich 36 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Dekorativny'j motiv : Decorative Motive] Denisov, Vasili Ivanovich 37 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Dekorativny'j motiv : Decorative Motive] Denisov, Vasili Ivanovich 38 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Dekorativny'j motiv : Decorative Motive] Denisov, Vasili Ivanovich 39 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Dekorativny'j motiv : Decorative Motive] Denisov, Vasili Ivanovich 40 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Dekorativny'j motiv : Decorative Motive] Denisov, Vasili Ivanovich 41 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Dekorativny'j motiv : Decorative Motive] Denisov, Vasili Ivanovich 42 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Dekorativny'j motiv : Decorative Motive] Denisov, Vasili Ivanovich 43 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'skiz] : [Sketch]] Denisov, Vasili Ivanovich 44 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'skiz] : [Sketch]] Denisov, Vasili Ivanovich 45 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'skiz] : [Sketch]] Denisov, Vasili Ivanovich 46 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'skiz] : [Sketch]] Denisov, Vasili Ivanovich 47 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[no title] Denisov, Vasili Ivanovich 48 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Czvetushhaya cheremukha : Flowering Bird Cherry Tree] Dolin, V. K. 49 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] 1908 Moscow Moscow (exact location unknown)