Advanced Search

1 - 50 of 555
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Materinstvo : Motherhood] Alt'man, Natan 1 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[Stary'j Evrej : Old Jew] Alt'man, Natan 2 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[Portret : Portrait] Alt'man, Natan 3 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[Portret g-zhi V. : Portrait of Mrs. V.] Alt'man, Natan 4 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Risunok] (iz czikla "Evrejskaya grafika") : [Drawing] (From the Cycle "Jewish Graphics")] drawing Alt'man, Natan 5 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Risunok] (iz czikla "Evrejskaya grafika") : [Drawing] (From the Cycle "Jewish Graphics")] drawing Alt'man, Natan 6 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
["Egipetskiya nochi" (Dekorativny'j e'skiz, isp. dlya Korolevskago teatra v Stokgolʹme) : "Egyptian Nights" (Decorative Sketch for the Royal Theater in Stockholm)] Anisfel'd, Boris 7 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] dlya "Egipetskikh nochej" : [Costume] for "Egyptian Nights"] Anisfel'd, Boris 8 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] dlya "Egipetskikh nochej" : [Costume] for "Egyptian Nights"] Anisfel'd, Boris 9 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] dlya "Egipetskikh nochej" : [Costume] for "Egyptian Nights"] Anisfel'd, Boris 10 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] dlya "Egipetskikh nochej" : [Costume] for "Egyptian Nights"] Anisfel'd, Boris 11 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] dlya "Egipetskikh nochej" : [Costume] for "Egyptian Nights"] Anisfel'd, Boris 12 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] dlya "Egipetskikh nochej" : [Costume] for "Egyptian Nights"] Anisfel'd, Boris 13 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] dlya "Egipetskikh nochej" : [Costume] for "Egyptian Nights"] Anisfel'd, Boris 14 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] dlya "Egipetskikh nochej" : [Costume] for "Egyptian Nights"] Anisfel'd, Boris 15 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] dlya "Egipetskikh nochej" : [Costume] for "Egyptian Nights"] Anisfel'd, Boris 16 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] dlya "Egipetskikh nochej" : [Costume] for "Egyptian Nights"] Anisfel'd, Boris 17 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] dlya "Egipetskikh nochej" : [Costume] for "Egyptian Nights"] Anisfel'd, Boris 18 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] dlya "Egipetskikh nochej" : [Costume] for "Egyptian Nights"] Anisfel'd, Boris 19 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] dlya "Egipetskikh nochej" : [Costume] for "Egyptian Nights"] Anisfel'd, Boris 20 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] dlya "Egipetskikh nochej" : [Costume] for "Egyptian Nights"] Anisfel'd, Boris 21 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
["Prelyudy'" Lista (Dek. e'skiz, ispoln. dlya Imperatorskago Mariinskago teatra i dlya A. P. Pavlovoj v Berline) : "Preludes" of Liszt. (Decorative Sketch, produced for the Royal Marinsky Theater and for A. P. Pavlova in Berlin)] Anisfel'd, Boris 22 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] k "Prelyudam" Lista : [Costume] for "Preludes" by Liszt] Anisfel'd, Boris 23 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] k "Prelyudam" Lista : [Costume] for "Preludes" by Liszt] Anisfel'd, Boris 24 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] k "Prelyudam" Lista : [Costume] for "Preludes" by Liszt] Anisfel'd, Boris 25 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] k "Prelyudam" Lista : [Costume] for "Preludes" by Liszt] Anisfel'd, Boris 26 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] k "Prelyudam" Lista : [Costume] for "Preludes" by Liszt] Anisfel'd, Boris 27 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] k "Prelyudam" Lista : [Costume] for "Preludes" by Liszt] Anisfel'd, Boris 28 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] k "Prelyudam" Lista : [Costume] for "Preludes" by Liszt] Anisfel'd, Boris 29 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[E'tyud] : [Etude]] Anisfel'd, Boris 30 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[E'tyud] : [Etude]] Anisfel'd, Boris 31 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[E'tyud] : [Etude]] Anisfel'd, Boris 32 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[E'tyud] : [Etude]] Anisfel'd, Boris 33 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[E'tyud] : [Etude]] Anisfel'd, Boris 34 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
["Islamej" (Variant) : "Islamey" (Version)] Anisfel'd, Boris 35 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[Tirolʹ (e'tyud) : Tyrol (Etude)] Anisfel'd, Boris 36 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[Boj by'kov v Ispanii [E'tyud] : Bull Fight in Spain [Etude]] Anisfel'd, Boris 37 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[Boj by'kov v Ispanii [E'tyud] : Bull Fight in Spain [Etude]] Anisfel'd, Boris 38 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[Portret aktera Gruzinskago v roli Kitajskago Imperatora iz "Princzessy' Turandot" : Portrait of Actor Gruzynsky in the Role of the Chinese Emperor from "Princess Turandot"] Arapov, Anatoly 39 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[Yuzhny'j pejzazh : Southern Landscape] Arapov, Anatoly 40 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[Kariatidy' v roshhe : Caryatids in the Grove] Arapov, Anatoly 41 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[Kariatidy' na lugu : Caryatids on the Meadow] Arapov, Anatoly 42 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[Ivy' : Willows] Bari, Olga 43 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[Dekoracziya komedii : Scenery for a Comedy] Benois, Alexandre 44 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[Dekoracziya czeremonii : Scenery for a Ceremony] Benois, Alexandre 45 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] : [Costume]] Benois, Alexandre 46 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] : [Costume]] Benois, Alexandre 47 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] : [Costume]] Benois, Alexandre 48 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] : [Costume]] Benois, Alexandre 49 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11
[[Kostyum] : [Costume]] Benois, Alexandre 50 [Mir Iskusstva : World of Art] Dec 1913 Moscow Большая Дмитровка 11