World > Asia > Russia > Nizhegorodskaya Oblast’

Nizhniy Novgorod

Quickstats
Exhibitions: 0
Venues: 0
Artists: 4, 4 born, 0 died, 0 active, 0 exhibited
Nationalities: 2
Gender: 0 % female, 100 % male
Name Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death Nationality Exhibited in City
Mikhail Matyushin 1861 Nizhniy Novgorod 1934 Leningradskaya Oblast' RU no
Maurice Becker 1889 Nizhniy Novgorod 1975 Scranton US no
Léon Zack 1892 Nizhniy Novgorod 1980 Vanves RU no
Séraphin Soudbinine 1867 Nizhniy Novgorod 1944 Paris RU no

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Gender Distribution(Pie Chart)

+Number of Artists Born, Died, Active, Exhibited(Bar Chart)

Recommended Citation: "Nizhniy Novgorod." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Dec 11, 2023. https://exhibitions.univie.ac.at/place/tgn/7011579