Advanced Search

1 - 11 of 11
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Baba : Woman] Bychkov, Vycheslav Pavlovich 29 [XII Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : XII Exhibition of Paintings of the Union of Russian Artists] 1914‒1915 Moscow Художественный салон 11
[Chuvashka : Chuvashka] Bychkov, Vycheslav Pavlovich 30 [XII Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : XII Exhibition of Paintings of the Union of Russian Artists] 1914‒1915 Moscow Художественный салон 11
[Na bazare : At the Bazar] Bychkov, Vycheslav Pavlovich 31 [XII Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : XII Exhibition of Paintings of the Union of Russian Artists] 1914‒1915 Moscow Художественный салон 11
[Na bazare : At the Bazar] Bychkov, Vycheslav Pavlovich 32 [XII Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : XII Exhibition of Paintings of the Union of Russian Artists] 1914‒1915 Moscow Художественный салон 11
[Na bazare : At the Bazar] Bychkov, Vycheslav Pavlovich 33 [XII Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : XII Exhibition of Paintings of the Union of Russian Artists] 1914‒1915 Moscow Художественный салон 11
[Na bazare : At the Bazar] Bychkov, Vycheslav Pavlovich 34 [XII Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : XII Exhibition of Paintings of the Union of Russian Artists] 1914‒1915 Moscow Художественный салон 11
[Na zavalinke : At the Zavalinka] Bychkov, Vycheslav Pavlovich 35 [XII Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : XII Exhibition of Paintings of the Union of Russian Artists] 1914‒1915 Moscow Художественный салон 11
[V N.-Novgorode : In Nizhny Novgorod] Bychkov, Vycheslav Pavlovich 37 [XII Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : XII Exhibition of Paintings of the Union of Russian Artists] 1914‒1915 Moscow Художественный салон 11
[Ulicza v slobode : Street in the Settlement] Bychkov, Vycheslav Pavlovich 38 [XII Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : XII Exhibition of Paintings of the Union of Russian Artists] 1914‒1915 Moscow Художественный салон 11
[Na Volge : At the Volga River] Bychkov, Vycheslav Pavlovich 39 [XII Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : XII Exhibition of Paintings of the Union of Russian Artists] 1914‒1915 Moscow Художественный салон 11
[Vetryano. Volga : Windy. Volga River] Bychkov, Vycheslav Pavlovich 40 [XII Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : XII Exhibition of Paintings of the Union of Russian Artists] 1914‒1915 Moscow Художественный салон 11
  • 1 (current)