Advanced Search

1 - 11 of 11
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Fantaziya na dve grecheskikh temy': "Ikar i Prometej" : Fantasy on Two Greek Themes: "Icarus and Prometheus"] Lermontova, Nadezhda Vladimirovna 75 [Vy'stavka Zhivopisi : Exhibition of Paintings 1915] Apr 5, 1915 Moscow Художественный салон 11
[Na biblejskij motiv : On the Biblical Theme] Lermontova, Nadezhda Vladimirovna 76 [Vy'stavka Zhivopisi : Exhibition of Paintings 1915] Apr 5, 1915 Moscow Художественный салон 11
[Chety're oshhushheniya : Four Sensations] Lermontova, Nadezhda Vladimirovna 77 [Vy'stavka Zhivopisi : Exhibition of Paintings 1915] Apr 5, 1915 Moscow Художественный салон 11
[Teatralʹnoe dejstvie : Theatrical Action] Lermontova, Nadezhda Vladimirovna 78 [Vy'stavka Zhivopisi : Exhibition of Paintings 1915] Apr 5, 1915 Moscow Художественный салон 11
[Kry'm : Crimea] Lermontova, Nadezhda Vladimirovna 79 [Vy'stavka Zhivopisi : Exhibition of Paintings 1915] Apr 5, 1915 Moscow Художественный салон 11
[Rabochie : Workers] Lermontova, Nadezhda Vladimirovna 80 [Vy'stavka Zhivopisi : Exhibition of Paintings 1915] Apr 5, 1915 Moscow Художественный салон 11
[Devushka v serom : Young Lady in Gray] Lermontova, Nadezhda Vladimirovna 81 [Vy'stavka Zhivopisi : Exhibition of Paintings 1915] Apr 5, 1915 Moscow Художественный салон 11
[Iz Villier de Lisle Adam : From Villier de Lisle Adam] Lermontova, Nadezhda Vladimirovna 82 [Vy'stavka Zhivopisi : Exhibition of Paintings 1915] Apr 5, 1915 Moscow Художественный салон 11
[Posvyashhaetsya pamyati poe'ta : Dedicated to the Memory of the Poet] Lermontova, Nadezhda Vladimirovna 83 [Vy'stavka Zhivopisi : Exhibition of Paintings 1915] Apr 5, 1915 Moscow Художественный салон 11
[[Dekoraczionny'j e'skiz] dlya baleta "Zolotoe Runo", muz. S. Solovʹeva : [Decorative Sketch] for the Ballet "The Golden Fleece", music by S. Solovyev] Lermontova, Nadezhda Vladimirovna 84 [Vy'stavka Zhivopisi : Exhibition of Paintings 1915] Apr 5, 1915 Moscow Художественный салон 11
[[Dekoraczionny'j e'skiz] dlya baleta "Zolotoe Runo", muz. S. Solovʹeva : [Decorative Sketch] for the Ballet "The Golden Fleece", music by S. Solovyev] Lermontova, Nadezhda Vladimirovna 85 [Vy'stavka Zhivopisi : Exhibition of Paintings 1915] Apr 5, 1915 Moscow Художественный салон 11
  • 1 (current)