Advanced Search

101 - 150 of 1327
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Osennij peizazh : Autumn Landscape] Goncharova, Natalia 41 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
Nature morte Goncharova, Natalia 42 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
Nature morte Goncharova, Natalia 43 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
Nature morte Goncharova, Natalia 44 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
Nature morte Goncharova, Natalia 45 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
Nature morte Goncharova, Natalia 46 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
Nature morte Goncharova, Natalia 47 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
Nature morte Goncharova, Natalia 48 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
Nature morte Goncharova, Natalia 49 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
Nature morte Goncharova, Natalia 50 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
Nature morte Goncharova, Natalia 51 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
Nature morte Goncharova, Natalia 52 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[[Religioznaya kompozicziya] : [Religious Composition]] Goncharova, Natalia 53 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[[Religioznaya kompozicziya] : [Religious Composition]] Goncharova, Natalia 54 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[[Religioznaya kompozicziya] : [Religious Composition]] Goncharova, Natalia 55 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[[Religioznaya kompozicziya] : [Religious Composition]] Goncharova, Natalia 56 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[[Religioznaya kompozicziya] : [Religious Composition]] Goncharova, Natalia 57 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[Pejzazh : Landscape] Goncharova, Natalia 58 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[Modelʹ : Model] Goncharova, Natalia 59 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[Prokazhenny'e : Lepers] Goncharova, Natalia 60 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[Apelʹsiniya : Orange] Goncharova, Natalia 61 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[Tualet : Toilet] Goncharova, Natalia 62 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[Vesna (gorod) : Spring (City)] Goncharova, Natalia 63 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[Vesna (derevnya) : Spring (Village)] Goncharova, Natalia 64 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[Matʹ : Mother] Goncharova, Natalia 65 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[Trud : Work] Goncharova, Natalia 66 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[Drovokol : Lumberjack] Goncharova, Natalia 67 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[Baby' : Women] Goncharova, Natalia 68 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
[Baby' : Women] Goncharova, Natalia 69 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 Moscow Levinskij House
Nature morte Goncharova, Natalia 82 [Mir Iskusstva : World of Art] 1911 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Trud : Work] Goncharova, Natalia 83 [Mir Iskusstva : World of Art] 1911 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pokos : Haymaking] Goncharova, Natalia 84 [Mir Iskusstva : World of Art] 1911 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Zima : Winter] Goncharova, Natalia 85 [Mir Iskusstva : World of Art] 1911 Moscow Moscow (exact location unknown)
Nature morte Goncharova, Natalia 86 [Mir Iskusstva : World of Art] 1911 Moscow Moscow (exact location unknown)
Nature morte Goncharova, Natalia 87 [Mir Iskusstva : World of Art] 1911 Moscow Moscow (exact location unknown)
Nature morte Goncharova, Natalia 88 [Mir Iskusstva : World of Art] 1911 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Inej : Hoarfrost] Goncharova, Natalia 155 [2-ya Vy'stavka kartin obshhestva khudozhnikov "Soyuz Molodezhi" : 2nd Exhibition of Paintings of the Artists' Association "Union of Youth"] 1911 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
[Vecher : Evening] Goncharova, Natalia 156 [2-ya Vy'stavka kartin obshhestva khudozhnikov "Soyuz Molodezhi" : 2nd Exhibition of Paintings of the Artists' Association "Union of Youth"] 1911 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
[Religioznaya kompozicziya : Religious Composition] Goncharova, Natalia 157 [2-ya Vy'stavka kartin obshhestva khudozhnikov "Soyuz Molodezhi" : 2nd Exhibition of Paintings of the Artists' Association "Union of Youth"] 1911 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
[Religiozny'j triptikh : Religious Triptych] Goncharova, Natalia 158 [2-ya Vy'stavka kartin obshhestva khudozhnikov "Soyuz Molodezhi" : 2nd Exhibition of Paintings of the Artists' Association "Union of Youth"] 1911 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
[Vesna v gorode : Spring in the City] Goncharova, Natalia 159 [2-ya Vy'stavka kartin obshhestva khudozhnikov "Soyuz Molodezhi" : 2nd Exhibition of Paintings of the Artists' Association "Union of Youth"] 1911 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
[Pejzazh : Landscape] Goncharova, Natalia 160 [2-ya Vy'stavka kartin obshhestva khudozhnikov "Soyuz Molodezhi" : 2nd Exhibition of Paintings of the Artists' Association "Union of Youth"] 1911 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
[V czerkvi : In the Church] Goncharova, Natalia 161 [2-ya Vy'stavka kartin obshhestva khudozhnikov "Soyuz Molodezhi" : 2nd Exhibition of Paintings of the Artists' Association "Union of Youth"] 1911 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
[Drovokol : Woodchooper] Goncharova, Natalia 162 [2-ya Vy'stavka kartin obshhestva khudozhnikov "Soyuz Molodezhi" : 2nd Exhibition of Paintings of the Artists' Association "Union of Youth"] 1911 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
Nature morte Goncharova, Natalia 75 [Mir iskusstva : World of Art] Jan 1911 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
[Prud : Pond] Goncharova, Natalia 76 [Mir iskusstva : World of Art] Jan 1911 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
[Pokos : Mowing] Goncharova, Natalia 77 [Mir iskusstva : World of Art] Jan 1911 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
[Zima : Winter] Goncharova, Natalia 78 [Mir iskusstva : World of Art] Jan 1911 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
Nature morte Goncharova, Natalia 79 [Mir iskusstva : World of Art] Jan 1911 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
Nature morte Goncharova, Natalia 80 [Mir iskusstva : World of Art] Jan 1911 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)