Advanced Search

1 - 11 of 11
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Portret M-lle T. S. : Portrait of Mademoiselle T. S.] Shukhayev, Vasily 323 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Vakkhanaliya : Bacchanalia] Shukhayev, Vasily 281 [Postoyannaya Vy'stavka Sovremennago Iskusstva : Permanent Exhibition of Modern Art] Oct 28, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Добычиной
[[Risunok] : [Drawing]] drawing Shukhayev, Vasily 282 [Postoyannaya Vy'stavka Sovremennago Iskusstva : Permanent Exhibition of Modern Art] Oct 28, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Добычиной
[[Risunok] : [Drawing]] drawing Shukhayev, Vasily 283 [Postoyannaya Vy'stavka Sovremennago Iskusstva : Permanent Exhibition of Modern Art] Oct 28, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Добычиной
[[Risunok] : [Drawing]] drawing Shukhayev, Vasily 284 [Postoyannaya Vy'stavka Sovremennago Iskusstva : Permanent Exhibition of Modern Art] Oct 28, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Добычиной
[[Risunok] : [Drawing]] drawing Shukhayev, Vasily 285 [Postoyannaya Vy'stavka Sovremennago Iskusstva : Permanent Exhibition of Modern Art] Oct 28, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Добычиной
[[Risunok] : [Drawing]] drawing Shukhayev, Vasily 286 [Postoyannaya Vy'stavka Sovremennago Iskusstva : Permanent Exhibition of Modern Art] Oct 28, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Добычиной
[[E'tyud] k kartine : [Etude] to a Painting] Shukhayev, Vasily 272 [Vy'stavka kartin v polʹzu lazareta deyatelej iskusstva : Exhibition of Paintings for the Artists Infirmary] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Добычиной
[[E'tyud] k kartine : [Etude] to a Painting] Shukhayev, Vasily 273 [Vy'stavka kartin v polʹzu lazareta deyatelej iskusstva : Exhibition of Paintings for the Artists Infirmary] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Добычиной
[E'skiz portreta : Sketch for a Portrait] Shukhayev, Vasily 274 [Vy'stavka kartin v polʹzu lazareta deyatelej iskusstva : Exhibition of Paintings for the Artists Infirmary] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Добычиной
[Risunok k avtoportretu : Drawing to a Self-Portrait] drawing Shukhayev, Vasily 275 [Vy'stavka kartin v polʹzu lazareta deyatelej iskusstva : Exhibition of Paintings for the Artists Infirmary] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Добычиной
  • 1 (current)