exhibition

[Exhibition of the Collected Works of Italo Brass and Vilmos Lándori in the Művészház]

Italo Brass és Lándori Vilmos gyűjteményes kiállitása a Művészházban


ID: 1031, Status: proof read
Exhibition period:
Sep 24‒Oct 17, 1911
Type:
group
Organizing Bodies:
Művészház
Quickstats
Catalogue Entries: 61
Types of Work: other medium: 12, unknown: 49
Artists: 1
Gender: female: 0, male: 1
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Organizing Committee
"A kiállítás szervezési és rendezési munkálatait Rózsa Miklós dr. művészeti igazgató, Borszéky Frigyes titkár és Lázár Béla dr. végezték [The organisation and arrangement of the exhibition was executed by Dr. Miklós Rózsa, artistic director, secretary Frigyes Borszéky and Dr. Béla Lázar].
A kiállítási helyiség belső installációs munkái Málnai Béla műépitész tervei szerint és vezetése mellett készültek [The interour installations of the exhbition were done after plans by architect Béla Málnai and under his guidance].", n.p.

"A Művészház igazgatósága [The Committee of Művészház]:
Elnök [President]: Teleki Géza gr. [count].
Alelnök [Vice-President]: Edelsheim-Gyulai Lipót gróf [count].
Alelnök [Vice-President]: Iványi-Grünwald Béla.
Igazgató [Director]: Dr. Rózsa Miklós.
Batthyány Gyula gróf [count]; Ferenczy Károly; Horthy Béla; Kernstock Károly; Dr. Madarassy-Beck Gyula báró [baron] orsz. kép. [national representative].
A művésztanács elnöke [President of the Artist Council]: Rippl-Rónai József.
Szüllő Géza orsz. képviselő [national representative]; Vágó László; Zichy István gr. [count].
Ügyész [Prosecutor]: Dr. Kováts István.
Titkár [Secretary]: Borszéky Frigyes.
Műtáros [In charge of the collection]: Kónyay Elemér.

A Művészház művésztanácsa [The Artist Council of Művészház]: Csók István; Egry József; Falus Elek; Jaschik Álmos; Katona Nándor; Kisfaludi Strobl Zsigmond; Kosztolányi-Kann Gyula; Körösfői Kriesch Aladár; Ligeti Miklós; Málnaj Béla; Olgyay Ferenc; Pásztor János; Plányi Ervin; Rippl-Rónai József; Vaszary János.

iszteletbeli tagok [Honorable members]: Ferenczy Károly; Kernstock Károly; Rippl-Rónai József; Szinyei Merse Pál.", n.p.
Catalogue
Italo Brass és Lándori Vilmos Gyűjteményes Kiállitása a Művészházban. 1911.
Nr. of pages: [PDF page number: 31].
Holding Institution: Metropolitan Ervin Szabó Library
Preface
Dr. Lázár, Béla: Italo Brass, 3 p,

"Ha van a nagy világnak egy olyan
pontja mely e földön kívül szeretetet
tud ébreszteni a magyarban, az csak
az Adria gyöngye: Velence. Ez a mese-
város lappangó nemes érzéseket, költői
álmokat, bűbájos szinlátomásokat ébreszt
mindnyájunkban.
Akiben festői érzések rejtenek, Velen-
cében nagy szinélményekben gazdagszik.
A Cadore hegyei közül odacsalta Tizianot,
Castelfrancoból Giorgionet, mily boldoggá
tudta tenni Dürert, lekötötte az angol Tur-
nert, a francia Ziemer és a Balaton mellől
elhívta Mészölyt. Igy tett azzal a fiatal osztrák
olaszszal is, akit most bemutat a Művészház.
Mint egykor Canaletto és Guardi, Fav-
retto és Longhi, - Italo Brass is Velence
szerelmese, a kit a velencei élet mozgal-
massága lekötött, a velencei ezüst tónus
tompa zenéje elbájolt és ott maradt ellesni
szerelmese minden báját, kikeresni minden
mozdulatának titkos szépségét.
És Velence megnyilatkozott előtte. Uj
formában. Titka szépségében. A maga
viziót festheti. Nem Turner biborvörös
naplementéit és nem Ziem narancssárga
napfeljötteit. Italo Brass szemében Velence
szászorszép szinekben ragyog, de ezüst
tónuson át. A velencei nép életéből, moz-
galmaiból, szokásaiból csak a festőileg
érdekes vonzotta, az, a mit a velencei nap
ad, de egyenletes világitásban, megtört
tompa harmoniákban, finom szürkében,
melybe ha itt-ott olvad csak bele nehány
kék, piros, sárga szinfolt. Nem ilyennek
látta Favretto, a ki a kék, piros és sárga
szinfoltokból indult ki, ha a harmoniára
nehezen is jutott el. ltalo Brass tónusvi-
lágban él, ebbe álmodja bele a kis masa-
módleányt, a hidon mozgó tömeget, a kapu
alatt trécselő asszonyokat. ltalo Brass
vérbeli festő, a kinek a szinbenyomasok él-
mények, melyek lelkében szürke, gyöngéd,
költői álmokká alakulnak, s nem az ob-
jektiv tények, de azok szinformái,művésze-
tének tárgyai.
És ez az Italo Brass ott kezdte, a hol
magyar modernjeink: Ferenczy, Csók,
Vaszary, Iványi, Fényes társa volt részben
a Hollósy-iskolában, részben a párisi Jul-
liannál s ime, mennyire más, mint ők. Ez
onnét van mert mindnyájan őszinték. Ma-
gukat adják. Azt, a mit ők látnak ki a
természetből. Szóval, igazi művész mind-
ahány. Pedig Italo Brass előtt a velencei
élet festésének elijesztően nagy multja volt,
- egynehányat már emlitettünk – s neki
azok emlékével viaskodnia kellett.
Ne higyjük azonban, hogy magyar mo-
denjeinknek nem kellett ellenséges multtal
küzdeniök, nemcsak a közvetlennel, a
münchenies genrepikturával de bizony küz-
deniök kellett a közvetettel is, a bécsi fes-
téssel, a mihez a magyar közönség szeme
hozzá szokott.
De Italo Brass és a mi magyarjaink
diadalmasan kivivták egyéniségüket. Azt
már kezdi elösmerni a nagy europai mű-
értősereg, hogy ma egy n a g y m a g y a r
f e s t ő is k o I a virágzik. Italo Brassnak is
szép sikere volt a tavalyelőtti velencei ki-
állitáson, a hol külön terme volt, de az
igazi sikert keres ő útra most indul. Ez a
kiállitás annak az első stációja és követni
fog ja ezt a müncheni, a berlini, párisi,
londoni és bécsi, s kívánjuk neki, hogy
mindenütt igazi sikere legyen.
Ő itt kezdte. mert ide a szive vonzotta ;
az ifiukori barátok között, az ő szépséges
Velencéjét imádó magyar közönségtől re-
mél buzditast a nagy útra.
Köszöntünk téged, Velencénket uj vilá-
gitásban bemutató művész ! Sok szerencsét
nemes törekvéseidhez."
Additional Information
Traveling Exhibition
Other Mediums listed
Additional Notes
Date information taken from:
Nóra Veszprémi Judit Gömöry  (ed.): A Művészház 1909–1914. Modern kiállítások Budapesten. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria 2009. p. 247.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Italico Brass 1870 1943 IT 49
Recommended Citation: "Italo Brass és Lándori Vilmos gyűjteményes kiállitása a Művészházban." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified May 22, 2020. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1031