exhibition

[Exhibition of the Collected Works of Adolf Fényes]

Fényes Adolf gyüjteményes kiállítása


ID: 1079, Status: proof read
Exhibition period:
Nov 1905
Type:
solo
Organizing Bodies:
Nemzeti Szalon
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 99
Types of Work: painting and drawing: 87, other medium: 8, unknown: 4
Artists: 1
Gender: female: 0, male: 1
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Oct‒Nov 1912 Fényes Adolf ujabb festményei és rajzai gyűjteményes kiállitása [Exhibition of the Newest Drawings ans Painting of Adolf Fényes] Budapest Ernst Múzeum 1 artists
Dec 1913 Első csoportkiállitás [First Group Exhibition] Budapest Ernst Múzeum 1 artists
Jan 1913 Francia Impresszionisták (Manet) és Herman Lipót gyüjteményes kiállítása [Exhibition of the French Impressionists (Manet) and the Collected Works of Lipót Herman] Budapest Ernst Múzeum 1 artists
Mar 1907 A Nemzeti Szalon. Első csoportkiállítás [The First Group Exhibition Of The National Salon] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Feb 5‒Mar 3, 1910 Ausstellung Ungarischer Maler Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 1 artists
Jan 1908 M.I.É.N.K. [1] [M.I.É.N.K. [1]] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Feb‒Mar 1909 M.I.É.N.K. második kiállitása [Second Exhibition of M.I.É.N.K.] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Sep 1913 A XIX. század nagy francia mesterei [The Great French Masters of the XIX. Century] Budapest Ernst Múzeum 1 artists
Apr 27‒Jun 19, 1910 Nemzetközi Impresszionista kiállítás [International Impressionist Exhibition] Budapest Művészház 1 artists
May 1‒Oct 20, 1907 Internationale Kunstausstellung Mannheim Mannheim Kunsthalle Mannheim 1 artists
Apr 22‒Oct 31, 1909 VIII. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 23‒Oct 31, 1914 XI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Organizing Committee
"A Nemzeti Szalon tisztkara [The Committee of Nemzeti Szalon]:
Elnök [President]: Gróf [Count] Andrássy Gyula, V.B.T.T.
Alelnök [Vice-President]: Vészi József (min. tan. [ministerial advisor]).
Alelnök [Vice-President]: Ferenczy Károly.
Művészeti igazgató [Artistic Director]: Kézdi-Kovács László.
Ügyvezetö-igazgató [Executive Director]: Ernszt Lajos.
Igazg. tagok [Directorate Members]: Bruck Miksa; Baditz Ottó; Tölgyessy Arthur; Kernstock Károly; Kammerer Ernő (min. tan. [ministerial advisor]).
Titkár [Secretary]: Déry Béla.
Ügyész [Prosecutor]: Dr. Képessy József.
Pénztáros [Treasurer]: Weiser Kálmán.
Műtáros [In Charge of the Collection]: Robivics Márk.
A Nemzeti Szalon ezidei művészzsürije [The Current Jury of Nemzeti Szalon]:
Festők [Painters]: Bruck Miksa; Edvi-Illés Aladár; GlatzOszkár; Katona Nándor; Zemplényi Tivadar; Margitay Tihamér; Szenes Fülöp.
Szobrászok [Sculptors]: Ligeti Miklós; Strobl Alajos; Tóth István.
Építészek [Architects]: Bobula János; Kauser József; Vidor Emil", n. p.
Catalogue
Fényes Adolf gyüjteményes kiállítása. 1905.
Nr. of pages: 27 [PDF page number: 30].
Holding Institution: online: Hungaricana.hu
Catalogue Price
0,6
Preface
Ernszt, Lajos: Modern Magyar Művészek. V.*. Fényes Adolf, p. 5-7

"Ahogy rendezgetjük a Nemzeti Szalon ki-
állításait, egyiket a másik után, évek óta hall-
gatom este-reggel a Nemzeti Szalonnal szem-
ben lévő barátok templomának imára hivó
harangszavát! Naponként megcsendül a Fe-
rencrendiek temploma tornyában a harangszó,
(elhangzik a zsolozsma, de még sohase érez-
tem annyira igazságát annak, hogy a hit a
szegény emberek vigasza, mint mostan,
amikor a szegény emberek festőjének műveit
látom magam előtt!
Mintha a véletlen is úgy akarta volna, hogy
épen a Szent Ferencrendi,a koldus-szerzet legyen
szomszédosa Fényes Adolf kiállítáának. Mintha
a sors is így rendelte volna el, hogv épen
azok közelében nyíljék meg a modern festés
nagytemploma, amely szerzetnek tagjai vol-
tak azon elsők, kik már századok előtt arra
törekedtek, hogy a művészetet a biztantinizmus
hatása alól felszabadítsák és hogy az új mű-
vészet és új társadalmi rend alapjait lerakják.
A florenci St. Marco kolostorban, a Ferenc-
rendi szerzetesek ősi fészkében ma is láthat-
juk ezen istenfélő szerzet művész tagjainak
alkotásait, akik az isteni igéket nemcsak élő-
szóval és írásban, hanem művészetükkel is
hirdették s ez alkotásaik első látásra egyúttal
arról is meggyőznek bennünket, hogy alkotóik—
menten minden egyéb körülményektől — csakis
hitük és koruk érzését, meg a vallásos fel-
fogást örökítették meg. Hiába keressük e
képeken a fény, a pompa, a gazdagság, a
hiúság és a földi gyönyörök kifejezéseit, mint
azt már a későbbi prerafaelistáknál, mint
például Boticellinél is tapasztalhatjuk, mert
egy Giotto, egy Masaccio s különösen egy
Beato Angelico mesteri művei minden időkig
azt a kort hirdetik, midőn a vallásos meg-
győződés a legszeplőtelenebb és legmagasabb
fokát élte s az előbb említett Ferencrendi-
szerzetesek által a művészetben is kifejezést
nyert. Az ő művészetük a legnagyobb sze- [p. 5]
gény embernek, Jézusnak s az ő életének
ábrázolásában nyilatkozott meg s bár a leg-
ésszerűbb modorban, de mindazonáltal a
vallástól átszellemült apostolok és követők
legnagyszerűbb typusait örökítették meg képei-
ken. Maguk a művészek, kik e festményeket
alkották, Isten szolgái lévén, koruk vallás-
erkölcsi szellemétől ép úgy át voltak hatva,
mint azon kiváló magyar modern művészünk,
ki korának eszméitől áthatva, lelkének min-
den erejét és művészetének minden tudását az
új világfelfogás propagálására fordítja. Fényes
Adolf legjobban érzi a mai kor legégetőbb
kérdését, a szegény emberek szenvedését. Mű-
vészetével csakis a művészetet, míg tárgyainak
megválasztásával a jelenkor legégetőbb kérdé-
sét, a társadalmi kérdést szolgálja s ezzel olyan
két feladatot tűzött maga elé, amely páratlan a
modern magyar művészet történetében.
Fényes Adolf az Alföld egyik legmagyarabb
városában, Kecskeméten született 1867-ben.
Művészeti tanulmányait Székely Bertalannál,
a magyar történelmi festészet nagy mesteré-
nél kezdte meg, akinek műveiben a magyar
nemzet századok előtti nemzeti érzelmeit és
szenvedéseit tanulmányozhatjuk. Ez történt
1886-ban. Ez után Weimarba a költözött, ahol
Thedynek volt tanítványa, míg 1891-ben
Párisba ment s Bougereau és Ferrier tanít-
ványa lett. 1894-ben Benczúrnak lett tanít-
ványa s még ez évben a nyilvánosság elé lépett
«Nagyapó» című festményével. 1895-ben ki-
állította a Képzőművészeti Társulat kiállításán
a «Pletyka» cimű képét, amelylyel elnyerte a
társulati díjat s ezen festményét az állam
megvásárolta a Nemzeti Múzeum számára.
Később elnyerte a Lipótvárosi Kaszinó díját
és a Rudics-féle díjat.
Fényes Adolf művészeti fejlődésében három
fokozatot különböztethetünk meg. Az első a
weimari, amely időből két finoman meg-
munkált női fej fog különös feltűnést kelteni
a mostani tárlaton. Ezen képeknek kicsinyes
ecsetkezelése és az édeskés szinek erősen rá-
vallanak a weimari iskola akkori divatjára,
de a komoly kritikus már e képein is észre-
veheti a későbbi nagy művész oroszlánkör-
meit. Fényesnek második időszakából való
képein, ilyenek a «Pletyka», a «Civódás»,
már a kész kiforrott művészt láthatjuk, erős
jellemzőképességével és kész technikájával,
de még mindig nem találta el az ő saját
egyéniségét és témáit s csak akkor fejlődött
ki művészetének valódi karaktere, amikor
megkezdte festeni a «szegény emberek» cik-
lusát. E sorozat megmutatja, hogy a szociális [p. 6]
eszmék művészi terjesztésének hivatottabb
alakja még nem volt a magyar Képzőművé-
szetben s nemcsak művészi, de magyar nem-
zeti szempontból az becses reánk nézve, hogy
a «szegény emberek» sorozatának festése óta
képeinek minden témáján a magyar nép éle-
tét, a magyar föld, a magyar városok saját-
ságait örökíti meg oly megkapó igazsággal és
közvetlenséggel, hogy Fényest bátran mond-
hatjuk egyik legeredetibb és legmagyarabb
modern festőnknek.
Ha megállunk a szegény emberekről festett
képei előtt — melyek gyűjteményesen most v
annak először kiállítva — lehetetlen, hogy
ne a legnagyobb meghatottságot és részvétet
érezzük azon emberekkel szemben, akiknek
nyomorúságukban egyetlen vigaszuk tényleg
csupán a legnagyobb szegény ember, Jézus
Krisztus élete és tanítása s akinek életét és
szenvedéseit egy Giotto , Masaccio és Angelicon
kívül hosszú idők óta nem tudták a művé-
szek visszaadni valódi érzéssel és igazsággal,
mert nem érezték koruknak érzelmeit és a
vallás adta érzéseket. Ez így elmondhatja és
joggal Fényes Aaolff is, hogy témáit jobban
művész át nem érezte, mint ő, aki ez alakok-
kal együtt érezett s már ez az igazság is
becsesekké teszi képeit, még ha nem is állaná-
nak művészi szempontból olyan magas fokon,
amelyen tényleg vannak Fényes Adolf munkái.
Ha eddig volt némi kifogás szinei és techni-
kája miatt, legutolsó művein, mint pl. egy legény,
egy leány, Kohner Adolf arcképe, az aszta-
los stb. szinte szakítva hagyományaival, simán,
de azért a legszélesebben kezeli művészi ecset-
jét és ha egyszínű is képének tárgya, azért
igen színesen adja elénk gondolatait.
Midőn a Nemzeti Szalon összegyűjtette
műveit, ezzel folytatni akarja azt a nagy művet,
melyy oda irányul, hogy modern művészeink
törekvéseiket küzdelmükben támogassa s mun-
káikat a magyar közönséggel megismertesse.
Fényes Adolf művei kétszeresen megérdemlik
a pártfogást, mert ő ecsetjével nemcsak a
magyar művészetnek, hanem kora érzelmeinek
is igazi, bátor harcosa. [p. 7]
* A Nemzeti Szalonban a modern magyar művészek közül gyűjteményes kiállítás keretében bemutattattak a következők : Ferenczv Károly, Strobentz Frigyes, Szinyei Merse Pál és Olgyav Ferenc."
Catalogue Structure
"A Nemzeti Szalon tisztkara [The Committee of Nemzeti Szalon]", 1 p.
"Modern Magyar Művészek. V.*. Fényes Adolf [Modern Hungarian Artists. V.* Adolf Fényes]", p. 5-7
"I.", cat. no. 1-18, p. 11
"II.", cat. no. 19-27, p. 13
"III.", cat. no. 28-45, p. 15
"IV.", cat. no. 46-54, p. 19
"V.", cat. no. 55-69, p. 21
"VI.", cat. no. 70-87, p. 23
"VII.", cat. no. 88-99, p. 25
Additional Information
Other Mediums listed
Note
Numbers in the Gallery/Room field are not defined in the catalogue. They may denote something else.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Adolf Fényes 1867 1945 HU 91
Recommended Citation: "Fényes Adolf gyüjteményes kiállítása." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Aug 17, 2019. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1079