exhibition

[First Group Exhibition]

Első csoportkiállitás

Mányoki és Kupeczky, Szinyei Merse Pál, Csók, Fényes, Ferenczy, Herman, Iványi-Grünwald, Ligeti, Sámuel, Vadász, s a Budapesti Textilművészeti Műhely műveiből
ID: 1064, Status: proof read
Exhibition period:
Dec 1913
Type:
group
Organizing Bodies:
Ernst Múzeum
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 143
Types of Work: painting and drawing: 58, other medium: 46, unknown: 39
Artists: 9
Gender: female: 0, male: 9
Nationalities: 2
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
May 1912 Szinyei Merse Pál gyűjteményes kiállitása [Exhibition of the Collected Works of Pál Szinyei Merse] Budapest Ernst Múzeum 2 artists
Mar 1907 A Nemzeti Szalon. Első csoportkiállítás [The First Group Exhibition Of The National Salon] Budapest Nemzeti Szalon 5 artists
1915 Magyar mesterek második csoportkiállitása [Second Group Exhibition of Hungarian Masters] Budapest Ernst Múzeum 3 artists
Jan‒Feb 1910 M.I.É.N.K. III-ik kiállítás [Third Exhibition of M.I.É.N.K] Budapest Nemzeti Szalon 4 artists
Feb 5‒Mar 3, 1910 Ausstellung Ungarischer Maler Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 5 artists
Jan 1908 M.I.É.N.K. [1] [M.I.É.N.K. [1]] Budapest Nemzeti Szalon 5 artists
Jan 1913 Francia Impresszionisták (Manet) és Herman Lipót gyüjteményes kiállítása [Exhibition of the French Impressionists (Manet) and the Collected Works of Lipót Herman] Budapest Ernst Múzeum 3 artists
Feb‒Mar 1909 M.I.É.N.K. második kiállitása [Second Exhibition of M.I.É.N.K.] Budapest Nemzeti Szalon 5 artists
Apr 27‒Jun 19, 1910 Nemzetközi Impresszionista kiállítás [International Impressionist Exhibition] Budapest Művészház 5 artists
Mar 16‒Apr 1910 A Művészház bibliai kiállítása és Jacobey Károly művészi hagyatéka [Biblical Art Exhibition and the Estate of Károly Jacobey in the Művészház] Budapest Művészház 2 artists
Nov 14, 1906‒1907 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 3 artists
Apr 22‒Oct 31, 1909 VIII. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 5 artists
May 1‒Oct 20, 1907 Internationale Kunstausstellung Mannheim Mannheim Kunsthalle Mannheim 3 artists
Spring 1905 Tavaszi nemzetközi kiállítás [International Spring Exhibition 1905] Budapest Műcsarnok 2 artists
Apr 23‒Oct 31, 1914 XI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 4 artists
Apr 23‒Oct 31, 1910 IX. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 3 artists
Feb 9‒Mar 24, 1909 Akvarellek, pasztellek és grafikai művek nemzetközi kiállitása [International Exhibition of Aquarelles, Pastels and Graphics] Budapest Műcsarnok 2 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 4 artists
Apr 22‒Oct 31, 1905 VI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 2 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 3 artists
Organizing Committee
"Rendezte [Organised by]: Ernst Lajos; Dr. Lázár Béla.", n. p.
Catalogue
XIII. Első csoportkiállitás. (Mányoki és Kupeczky, Szinyei Merse Pál, Csók, Fényes, Ferenczy, Herman, Iványi-Grünwald, Ligeti, Sámuel, Vadász, s a Budapesti Textilművészeti Műhely Műveiből). Budapest: Ernst-Muzeum 1913. p. 32.
Nr. of pages: 33 [PDF page number: 50].
Holding Institution: online: Hungaricana.hu
Preface
[no author]: Régi magyar műészet, p. 3

"A nemzeti mull kultuszát, melynek élő fája az
Ernst-muzeum, szolgáljuk most ezzel a bemutatásunkkal
is, a Rákóczi-kor két magyar festőjét, Kupeczkyt és
Mányokyt, első izben nagyobb gyűjteményben, a magyar
közönség elé vezetve. A csehek csak az imént zárták be
Kupeczky-kiállitásukat, megpróbálkozva ezzel elhódítani
a Rákóczi-kor magyar születésű mesterét, — de Mányoky
Ádám minden kétségen kivül magyar, eredetére és érzé-
sére egyaránt. Mint a biedermeier-kori művészetet be-
mutató kiállításunk, ez is csak azt igazolja, mennyire
égető és elodázhatatlan kérdés a nemzeti művészet egész
folyamatát felölelő „Magyar Muzeum" szervezése, hogy
művészeti multunk emlékeit egybegyüjthessük és méltó
módon elhelyezhessük. A gyűjtemény legtöbb darabja
a főváios tulajdonába került Zichy Jenő gróf hagyomá-
nyából, melynek ezek a festmények kimagasló darabjai.
Hálás szívvel köszönjük Bárczy István polgármesterünk-
nek a műtárgyak átengedését, melylyel oly nagy élve-
zetet szerzett a főváros műkedvelő polgárságának.
Kupeczky és Mányoky rövid jellemzésére pedig
átadjuk a szót a két magyar festő érdemes kutatójának,
Dr. NYÁRI Sándornak. [p. 3]"


Dr. Nyári, Sándor: II. Kupeczky János és Mányoky Ádám, p. 4-9

"KUPECZKY JÁNOS született 1667-ben Bazinban,
hova szülői egyévvel előbb vándoroltak be a csehországi
Jungbunzlauból. Apja takács volt s mivel a takácsmes-
terség akkoriban nagyon virágzott, fiát is takácsnak
akarta nevelni. A gyerek-ifju azonban más iránt érzett
inkább hajlandóságot s a szülői háztól megszökött.
Igy került vándorlásai közben CZOBOR gróf holicsi kasté-
lyába, hol akkoriban Klaus bécsi festő díszítette a ter-
mek falait s hozzá szegődött inasnak. Klaus a fiatal em-
bert magával vitte Bécsbe s műtermében három évig
oktatta, nevelte.
Mikor Kupeczkyazt érezte, hogy Klausnál már nem
igen sokat tanulhat, vándorútra indult Olaszországba,
melynek művészetéről csodákat hallott. Eleinte Velen-
cében tartózkodott, hol CARLOTTE-val ismerkedett
meg, — majd Rómába ment, hol — a zürichi FUESZLI
jelentése szerint, kivel barátságban élt — a magánmun-
káin kivül a német követségnek is dolgozott. Rómában
megismerkedett SOBIESKY SÁNDOR herceggel, So-
biesky János lengyel király fiával, ki mint trónkövetelő [p. 4]
a lengyel trónra való igényéhez kérte a pápa támogatá-
sát. A herceg szolgálatában három évig állott Kupeczky
János. Ebből a római korból csak egy képet ismerek, a sa-
ját arcképét lengyel ruhában, mely jelenleg Deutsch Antal
tulajdonában van Budapesten s kiállításunkon látható.
KUPECZKY JÁNOS, kinek ekkor már nagy mű-
vészi neve volt, elhagyta Rómát s Felsőolaszországba
indult. Velencében érte a műszerető LICHTENSTEIN
herceg megtisztelő meghívása Bécsbe, hova 22 esztendei
olaszországi tartózkodás után el is indult.
Liechtenstein herceg támogatásával bejutott a
felső körökbe, sőt az udvar is szolgálatába fogadta. Töb-
bek közt megfestette VI. KÁROLY császár arcképét,
mely jelenleg a bécsi városháza dísztermében van, vala-
mint LOSYMTHEL gróf képét, ki akkoriban a bécsi fes-
tészeti akadémia kurátora volt s a kép jelenleg is a bécsi
képzőművészeti akadémián van. A bécsi tartózkodás
idejéből való saját arcképe, teljesen REMBRANDT
modorában festve, jelenleg a bécsi udvari képtárban.
A művész hírneve messze tulment az ország hatá-
rain s mikor Nagy PÉTER orosz cár Karlsbadban tar-
tózkodott, Kupeczkyt meghívta oda és arcképét több
példányban festette meg. A művész eleinte nem akart
a nagy úr meghívásának eleget tenni, mivel a cár nagy
autokrata hirében állott s félt a zsarnoktól. De Karls-
badban a cár olyan szeretetreméitóan bánt a művészszel,
jóakaratának és kegyeinek annyi jelével halmozta el, —
hogy a művész egészen jól érezte magát Karlsbadban a
cár oldalán. Ezek az arcképek, melyek valószínűleg az [p. 5]
orosz cári kastélyokban vannak elhelyezve, ma már
egyik sem ismeretes. A nürnbergi VOGEL az egyik arc-
képről metszetet készített s csupán ez került forgalomba.
Mikor KUPECZKY JÁNOS Karlsbadból visszatért
Bécsbe, a protestánsok ügye nagyon rosszul állott s bár
neki semmi oka sem volt az üldöztetéstől félni, mivel a
császár kegyelme őt megvédte, mégis, irigyei és ellen-
ségei, hogy szabaduljanak tőle, a félős természetű em-
berre ráijesztettek s ő éjszakának idején megszökött és
Nürnbergbe menekült. Neje, volt mesterének, Klausnak
a leánya és kis fia utána utaztak.
A német városban a mestert tárt karokkal fogadták
s megrendelésekkel halmozták el. A német fejedelmi ud-
varok meghívták s megbízásokkal látták el. Nagy csapás
érte, midőn festőművésznek készülő fia, ki a legszebb re-
ményekre jogosított, 16 éves korában meghalt. KU-
PECZKY maga is betegeskedni kezdett, állapotát sú-
lyosbította a bántó köszvény s 1740-ben meghalt Nürn-
bergben.
*
MÁNYOKY ÁDÁM a másik hírneves művészünk,
ki a XVIII. században fejtette ki művészi tudását. Szü-
letett SZOKOLY-ban s régi magyar nemesi családból
származik. Ifjúságát homály fedi. Régi feljegyzések sze-
rint SCHEITZ András hannoveri, majd LARGILLIÉRE
MIKLÖS párisi mesternél tanul, — s tanulmányokat vég-
zett Hollandiában. Ki taníttatta, kinek a jóakaratából
utazott külföldön, azt nem tudjuk. Egyszerre csak mint
II. RÁKÓCZI FERENC fejedelem udvari festője sze- [p. 6]
repel. A Rákóczi udvarán akkoriban más művészek is
fordultak meg, ami annak a bizonyítéka, hogy a nagy
műveltségű és a szép művészetek iránt fogékony fejede-
lem még a háborúk zajos életében is tudott foglalkozni a
művészetekkel.
Hogy MÁNYOKY ÁDÁM addig, mig Rákóczi
udvarába került, mit festett, azt nem tudjuk. A fejede-
lem udvarán töltött működéséből is csak két festmény
maradt fenn napjainkig, a többi, a zivataros időkben
elkallódott . . .
Az egyik kép II. RÁKÓCZI Ferenc ismert arc-
képe, mely a szász király tulajdonában van DREZ-
DÁBAN. Ez a kitűnő festmény, Mányokynak ed-
dig ismert legjobb alkotása, a fejedelmet a spanyol
aranygyapjas-renddel ábrázolja. A spanyol király
II. Rákóczi Ferencet 1705-ben nevezte ki a rend
lovagjává, — de a rendjel maga csak 1707-ben lett neki
kézbesítve, mivel pedig a fejedelem 1710-ben emigrált s
azután a fejedelem és a művész sohasem kerültek többé
össze, a kép 1707. és 1710. között készülhetett.
A másik e korból való kép a fejedelem generálisá-
nak gróf BERCSÉNYI MI KLÓS feleségének, a szépséges
CSÁKY KRISZTINA grófnőnek az arcképe, mely fest-
mény néhány év előtt árvereztetett el Bécsben. Két-
ségtelen, hogy MÁNYOKY a fejedelem udvarán élt más
notabilitások arcképét is megfestette, - de ki tudja,
hova kerültek ezek a képek ?
Intenzív munkásságának nyomait csak a későbbi
korból látjuk, mikor a fejedelem ajánlatára II. (erős) [p. 7]
ÁGOST lengyel király és szász választófejedelem ezer
tallér évi fizetéssel udvari festőjévé nevezte ki. A kineve-
zéssel együtt utasította, hogy azonnal utazzék Krakkóba,
s az ott tartózkodó két LUBOMIRSKA hercegnő arc-
képét, kikhez a királyt gyengéd kötelékek fűzték, fesse
meg. Ez a két kép jelenleg is a drezdai királyi kastélyban
van, valamint sok más kép is, mely a király megbízásából
készült. Nemcsak a király, de más német fejedelmek is
ellátták megrendelésekkel ugy, hogy MÁNYOKY képei
ma is láthatók lengyel, német és magyar birtokban.
MÁNYOKY ÁDÁM 1723-ban Bécsben is megfor-
dult, tehát akkor, mikor Kupeczky János Losymthel
grófnak már emiitett képét festette. A schleissheimi kép-
tárban találtam egy kis Mányoky-képet, melyről később
magam állapítottam meg, hogy a hat esztendős MÁRIA
TERÉZIA arcképe. A müncheni udvari levéltárban pedig
egy képet találtam, melyről senki sem tudta, hogy ki
festette és kit ábrázol. Megállapítottam, hogy Mária
Terézia nővérének, Mária Anna főhercegnő arcképét szin-
tén Mányoky festette Bécsben 1723-ban. Kinek a meg-
bízásából készültek a képek s hogy 1723-ban a két híres
magyar festő találkozott-e, erről semmi nyom sem
maradt.
A harmincas években MÁNYOKY ÁDÁM haza-
került Magyarországra, valami örökségi ügyben. Nem
örökölt semmit s nyomorúságosan töltötte otthon idejét.
A gróf Ráday, báró Podmaniczky és más főúri családok
adtak neki megrendelést s valahogy elvergődött vissza
Drezdába. A szász fővárosban is megváltoztak a viszo- [p. 8]
nyok. II. Ágost meghalt s bár III. Ágost szolgálatába
vette Mányokyt, de az öregedő művészt leszorítot-
ták a fiatalabb erők. Később nyugdíjba ment s csen-
des visszavonultságban halt meg Drezdában 1757-ben. [p. 9]"


Dr. Lázár, Béla: Csopotkiállitásunk, p. 15-16

"Ha van művészet, amihez ma már nem kell „ma-
gyarázat", annyira mindnyájunk szivéhez szóló, ugy
SZINYEI MERSE Pál festészete az. Tavaly tavasszal ren-
dezett gyűjteményes kiállitása óta, ami szépet látott,
érzett, s megálmodott a mester — ime csokorba foglalva
egybegyüjtöttük, virágos parkjának, pipacsos rétjének,
őszi napsugaras domboldalának, sötét mélységű fatetői-
nek minden szépségét, amint ezt csudás erővel kifejezte.
S kiegészitettük azt régebbi és ujabb arcképtanulmányai-
val, melyek közt igen érdekes az az 1868-ban készült
mályva tanulmánya, melybe belefestett, helyesebben
beleérzett egy fiatal lányalakot, csodás szinakkordok
leheletszerü finomságában. Nővére arcképe — 1870-ből
abból az időből, amikor Münchenből a porosz-francia
háboru kitörése idején anyja kérésére hazajőve, Jernyén
tartózkodott, a sötét szinek skálájának mesteri finom-
ságaival lep meg. Igy egésziti ki a kis gyűjtemény a
mester művészetének mélyebb ismeretét és igazi meg-
értését.
A többiek folytatják művészetük kiépítését.
IVÁNYI-GRÜNWALD Béla éppenugy, mint FÉNYES, [p. 15]
FERENCZY és HERMAN a tavalyi kollektivkiállitá-
saikon bemutatott ujabb törekvéseiket igyekeznek el-
mélyíteni. VADÁSZ Miklóst mint festőt ismerjük meg, a
nagyszabású grafikai munkálkodás után most szinben
gondolkozott, mig CSÓK István nagyérdekü kostolót
ad az nagy művészetét minden oldalról bemutatni
hivatott kollektiv kiállításából.
Kiegésziti mindezt a festőkkel együtt érző szobrá-
szok egy kis csapata, élén LIGETI Miklóssal, aki két
ujabb arcképszobrát mutatja be, mindkettő maga az
élet és elevenség s mellette SÁMUEL Kornél LUX
Elek, MESTER Jenő, RÓNA József nemesebbnél neme-
sebb kis plasztikai művekkel törekednek érdeklődést
kelteni.
Végül pedig a textilművészeti műhely iparművé-
szeti alkotásait mutatjuk be, KOZMA László eredeti
vonalu bútorait, szövetterveit, LAKATOS Artur gaz-
dag fantáziáju bútor és szövetterveit, Románné Gold-
zieher Klárának keleti szellemet lehellő és éppen azért
oly stílszerü batikműveit, GARA Arnold festői kerami-
káit, művészetet az iparban.
Csoportkiállitásunk tehát egy összeválogatott, egy-
séges egész, — a művészek izenete a maguk közönségéhez :
ime ezt éreztem, ezzel viaskodtam, ezt álmodtam . . . [p. 16]"
Catalogue Structure
"Régi magyar művészet [Old Hungarian Art]", p. 3
"Dr. Nyári, Sándor: II. Kupeczky János és Mányoky Ádám [Dr. Nyári, Sándor: II. János Kupeczky and Ádám Mányoky]", p.4-9
"Első terem. Mányoky Ádám művei [First Hall. The Works of Ádám Mányoky]", cat. no. 1-19, p. 11-12
"Második terem. Kupeczky János festményei [Second Hall. Paintings of János Kupeczky]", cat. no. 20-37, p. 13-14
"Dr. Lázár, Béla: Csoportkiállitásunk [Dr. Lázár, Bála: Our Group Exhibition]", p. 15-16
"Harmadik terem [Third Hall]", cat. no. 38-48b, p. 17
"Negyedik terem [Fourth Hall]", cat. no. 49-72, p. 18-19
"Ötödik terem [Fifth Hall]", cat. no. 73-104, p. 20-21
"Hatodik terem [Sixth Hall]", cat. no. 105-110, p. 22
"Hetedik Terem. Kupeczky János festményei után készült egykorú rézmetszetek. Dr. Morelli Károly úr tulajdona." [Seventh Hall. Etchings Contemporaneous with and Made after Paintings by János Kupeczky. Property of Dr. Károly Morelli.], specified but not listed, after cat. no. 110, p. 22
"A Budapesti textilművézseti műhely kiállítása [Exhibition of the Textile Art Studio of Budapest]", cat. no. 1-16, p. 23-28
"A hallban [In the Foyer]", specified but not listed, p. 29
"A vitrinában [In the Showcase]", specified but not listed, p. 29
"Az Ernst Muzeum eddig a következő kiállításokat rendezte [Following Exhibitions Have Been Organised by the Ernst Museum so Far]", p. 30
"Az Ernst-Muezumban a következő felolvasásokat tartották [Following Readings Have Been Held at the Ernst-Museum]", p. 31-32
"Előadásaink [Our Talks]", p. 32
"Kupeczky-metszetek [Kupeczky Etchings]", p. 33
"Irodalom [Literature]", p. 33
Additional Information
Catalogue Structure altered
Other Mediums listed
Additional Notes
Date information taken from:
XIII. Első csoportkiállitás. (Mányoki és Kupeczky, Szinyei Merse Pál, Csók, Fényes, Ferenczy, Herman, Iványi-Grünwald, Ligeti, Sámuel, Vadász, s a Budapesti Textilművészeti Műhely Műveiből). Budapest: Ernst-Muzeum 1913. p. 32.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Adám Mányoki 1673 1757 HU 8
Jan Kupecký 1667 1740 CZ 18
Pál Szinyei Merse 1845 1920 HU 11
István Csók 1865 1961 HU 2
Adolf Fényes 1867 1945 HU 1
Károly Ferenczy 1862 1917 HU 2
Lipót Herman 1884 1972 HU 40
Béla Iványi-Grünwald 1867 1940 HU 14
Miklós Vadász 1884 1927 HU 1
Recommended Citation: "Első csoportkiállitás." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified May 22, 2020. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1064