exhibition

[Second Group Exhibition of Hungarian Masters]

Magyar mesterek második csoportkiállitása


ID: 1070, Status: proof read
Exhibition period:
1915
Type:
group
Organizing Bodies:
Ernst Múzeum
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 155
Types of Work: painting and drawing: 1, other medium: 20, unknown: 134
Artists: 9
Gender: female: 0, male: 9
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Dec 1913 Első csoportkiállitás [First Group Exhibition] Budapest Ernst Múzeum 3 artists
Mar 1907 A Nemzeti Szalon. Első csoportkiállítás [The First Group Exhibition Of The National Salon] Budapest Nemzeti Szalon 4 artists
Jan‒Feb 1910 M.I.É.N.K. III-ik kiállítás [Third Exhibition of M.I.É.N.K] Budapest Nemzeti Szalon 3 artists
Jan 1908 M.I.É.N.K. [1] [M.I.É.N.K. [1]] Budapest Nemzeti Szalon 4 artists
Feb‒Mar 1909 M.I.É.N.K. második kiállitása [Second Exhibition of M.I.É.N.K.] Budapest Nemzeti Szalon 4 artists
Jan 1913 Francia Impresszionisták (Manet) és Herman Lipót gyüjteményes kiállítása [Exhibition of the French Impressionists (Manet) and the Collected Works of Lipót Herman] Budapest Ernst Múzeum 2 artists
Feb 5‒Mar 3, 1910 Ausstellung Ungarischer Maler Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 2 artists
Jan 23‒Feb 1913 A Művészház palotafelavató kiállítása [The Palace Inauguration Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 5 artists
Apr 27‒Jun 19, 1910 Nemzetközi Impresszionista kiállítás [International Impressionist Exhibition] Budapest Művészház 4 artists
Apr 1‒May 15, 1906 Tavaszi kiállítás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 4 artists
Feb 15‒Mar 1914 A Művészház nagy kiállitása [The Great Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 2 artists
Nov 14, 1906‒1907 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 5 artists
Nov 1908‒1909 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 4 artists
Apr 27, 1907 Tavaszi kiállitás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 2 artists
Feb 9‒Mar 24, 1909 Akvarellek, pasztellek és grafikai művek nemzetközi kiállitása [International Exhibition of Aquarelles, Pastels and Graphics] Budapest Műcsarnok 5 artists
Apr 23‒Oct 31, 1910 IX. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 6 artists
Spring 1905 Tavaszi nemzetközi kiállítás [International Spring Exhibition 1905] Budapest Műcsarnok 3 artists
Apr 22‒Oct 31, 1909 VIII. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 5 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 6 artists
Apr 22‒Oct 31, 1905 VI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 3 artists
Apr 23‒Oct 31, 1912 X. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 2 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 4 artists
Organizing Committee
"Rendezte [Organised by]: Ernst Lajos.", n.p.
Catalogue
XVIII. Magyar mesterek második csoportkiállitása. Budapest: Ernst-Muzeum 1915.
Nr. of pages: 20 [PDf page number: 26].
Holding Institution: online: Hungaricana.hu
Preface
Dr. Lázár, Béla: [no title], p. 3-7

"Még dörögnek határainkon az ellenség ágyui,
még nem hagytak fel kegyetlen támadásaikkal, bár hosszu
hónapok küzdelmeiben megösmerhették a magyar acélt:
az acélos kart és acél szivet. E heroikus küzdelem mel-
lett is páratlan látvány az ország kulturájának viasko-
dása a fölötte megnehezülő idők viharával, mint hang-
zik fel a dal a költők lantján, mint nyul tollához az
iró, ecsetéhez a festő, mintázófájához a szobrász, hogy
a lelkükben felgyülemlő hatalmas érzéseket formákba
szoritsák. Ez müvészetünk kipusztithatlan életképességét
mutatja, még e világfelfordulásban sem vesztette el
öntudatos erejét, dacos magabizakodását és rendithe-
tetlen hitét. Századok viharában ellentállott és annyi
dulás után fenmaradt. Ami azelőtt a történettudo-
mány mentegetődzésének tetszett, ma reliefet nyert a
szó, ma tudjuk, mily kulturális javakat pusztit el a
háboru. Művészeti multunk egyes megmaradt emlékei,
— mint a Kolozsvári testvérek prágai Szentgyörgye —
mutatják, mit vesztettünk el a sok százados dulásban.
De a magyarság — főnixként — mindig ujra éledt, a
viharok után mindig uj virágzásba borult a nemzet
fája. Ez az isteni színjáték most szinte itt folyik le [p. 3]
szemünk előtt. Termeinkben egymásután mutatkoznak
be a magyar mesterek, alkotásaikkal, melyekben a há-
boru csodás benyomásait művészetté alakitják.
Mig Rippl-Rónait az idegen háborús világ kaleidosz-
kopszerü benyomások gyors összeszedésére izgatta, most
az örökifjú mestert, Mednyánszkyt látjuk, aki a maga
panteisztikus filozófiájával nézi a háborus világot, mely
neki egy nagy templom, s e templomban hatalmas
zsolozsma: a magyar katona riadó rajtája! Mednyánszky
évtizedek óta bujja az erdőt, lesi a hajnalpirt, figyeli
a hegyek párolgását, bámulja a délelőtti napfényt, amint
végigsiklik a havas hegyháton vagy fölcsillog az erdő-
alja gazdag szinvilágában. De most más szimfóniákat
hallott ki a tátrai havas hegyek úttalan útjainak sok-
színü havas fehérségéből, most más érzések között
leste a hegyipatak jeges vizének csillogását, amint me-
netelő katonáink mondhatatlan fáradalmait tükrözte.
A nagy és hatalmas természet és benne a gigászi küz-
delmet álló ember: ezt látta meg, ezt az óriási ellen-
tétet ábrázolja a művész, arasznyi vásznakra egész
világokat varázsolva, fehér szinek végtelen gazdagsá-
gában az érzések kifejezhetetlennek vélt változatait
belélopva. Egy új Mednyánszkyt látunk: amint kifino-
mitva régi eszközeit, kibontakozva a köd és pára im-
bolygó formáiból, hatalmas tereket épit, mozgalmas
légi világokat teremt, szinekből szőve muzsikát.
Csók István itthon maradt, szinei világában. Mialatt
magyar szive egész hevével a nemzet küzdelmeit kö- [p. 4]
vette, fölépítette az új magyar művészet egyik oszlo-
pát : ragyogó, derüs, kacagó szinekből, amelyek hadd
égjenek-csillogjanak majd magyar emberek otthonaiban,
az új magyar világban. Micsoda áradó, hatalmas szinhul-
lámzás ez! Végigkacag e termen a sok tüzes szin, ma-
gyar szinek, ott égnek, ragyognak, táncolnak és vib-
rálnak a Balaton mozgó tükrén, homokos partján és
hancurozó, fürdőző asszonyain. Csók István művészeté-
nek mai fázisában a szinek uralkodnak, melyek körül-
ölelik a formákat. Ez a színpompa szinte a diadalmas
magyarság szimboluma!
A harmadik kiállító Vadász Miklós, aki ott éli a
sajtóhadiszálláson mozgalmas életét és fürge irónjával
megörökíti a világtörténelmet csináló embereket. Rajz-
kollekciójába belékerült egy-egy lap ezekből is, más
vezető magyar emberekkel, többek között Márkus Em-
mával, Ujházi Edével együtt, kit halálos ágyán öröki-
tett meg, de belekerültek a Cailloux-pör alakjai, a fővá-
rosi társadalom ösmert vezetői, szalonban és boudoirban,
garden partyn és Gerbaudnál, — mind egy nagyszerü
szemü rajzolónak feljegyzései. Vadász Miklós korunk
krónikása, az a biztos kezü rajzoló, akinek művészete
olyan jellemző lesz erre a korra, mint III. Napoleon
korára Daumier.
A három nagyobb kollekció mellett — mint inda
a fáján — egyes kiválóbb művészek alkotásai láthatók,
a Rippl-Rónai-kollekció egy pár darabja emlékeztető-
nek, Magyar - Mannheimer és Glatz Oszkár, Hermann [p. 5]
Lipót és Major művei, s az iparművészek egész sora,
a nagyszerű képzeletü Gara Arnold és Borszéky Frigyes
porcellán-festményekkel, a tű költője Kornisné, Gyenes
Gitta, Nádas Eugénia és Bato Viola fiatal iparművész-
nőink igen finom darabokkal.
Kapunk aztán a mi nagy plaquette-művészünktől,
Beck Ö. Fülöptől is ujabb sorozatot.
Betetőzi kiállításunkat egy kegyeletes emlékezés:
Sámuel Kornél hagyatéka. A fiatal szobrász halálában
egy nagy reménységünket siratjuk. Eltünt és magával
vitte sokezer látományát, melyekről halkan, kipirulva
szokott tört hangon beszélni, művészi álmairól, melye-
ket megformálni remélt, melyekhez egész szivével ra-
gaszkodott, az ő nagy és mély művészi szivével. Érzései-
nek néhány emlékét mutatjuk be, hadd lobogjon fel a
kegyelet tüze körülöttük. De a kegyelet nem jelent el-
nézést. Sámuel Kornélt fejlődésének azon a fokán vesz-
tettük el, amikor ő a magyar művészetet már nagy
pozitiv értékekkel gazdagította. Itt — e helyen —
aratta két legszebb sikerét, annak örült a legjobban.
A Szinyei-teremből, a kiállítás első napján, váltotta ma-
gához egy finom ízlésű amatőrünk ébenfába faragott
Éváját, s márványműve, a „Bánat" c. remeke is teljes
sikert aratott. Művészetének alapvonása a formák szép-
ségének kibontására való törekvés. Csupa konkrét meg-
figyelés összetevésébólől alakul ki az ő formavilága, nem
tulhalmozott részletekből, de annyiból, amennyit az
anyag megtür, sőt megkövetel. Különösen látszik ez [p. 6]
Bánat c. márványművében. Az anyag él itt, a márvány-
tömbből bontakoznak ki eleven beszédességgel a gazda-
gon megmunkált formák, minden világos itt a leggaz-
dagabb egybefonódások ellenére és minden finoman
elemezett a legegyszerübb formanyelven, mely azonban
nem jelent legegyszerüitést, mert Sámuel képzelete a
konkrét valóságok kialakításában örömét találta és eh-
hez választotta anyagát. Fortunája — teszem — egé-
szen bronzban van elgondozva. Az előrehajló női test
vonala, főleg profilban, csupa élet, mozgás, izgalom.
Ez az ő világa, művészetének legjelesebb alkotásai ezek
a kis bronzok, melyekben formatudása fényesen meg-
nyilatkozhatott. A kedves barát emléke mellett most a
nagy művészi tehetségnek is áldozunk .... [p. 7]"
Catalogue Structure
"Első terem [First Hall]", cat. no. 1-22, p. 9-10
"Vadázs Miklós művei [Works by Miklós Vadász]", cat. no. 1-22, p. 9
"Jobboldali vitrinában: W. Gyenes Gitta Porcellánfestményei [In the Showcase on the Right Side: Painted Porcelain by Gitta W. Gyenes], specified but not listed, p. 10
"Baloldali vitrinában: Bató Viola Könyvkötő munkái és csipkéi [In the Showcase on the Left Side: Bookbindings and Laces by Viola Bató], specified but not listed, p. 10
"Második terem. Csók István művei [Second Hall. Works by István Csók]", cat. no. 23-40, p. 10
"Harmadik terem [Third Hall]", cat. no. 41-55a, p. 11
"Magyar-Mannheimer Gusztáv művei [Works by Gusztáv Magyar-Mannheimer]", cat. no. 41-48, p. 11
"Glatz Oszkár művei [Works by Oszkár Glatz]", cat. no. 49-54, p. 11
"Hermann Lipót", cat. no. 55, p. 11
"Kerlovszky Bertalan", cat. no. 55a, p. 11
"Negyedik terem [Fourth Hall]", cat. no. 56-80, p. 11-12
"Báró Mednyánszky László művei [Works by Baron László Mednyánszky]", cat. no. 56-80, p. 11-12
"A vitrinában [In the Showcase]", specified, but not listed, p. 12
"Ötödik terem. Major Henrik művei [Fifth Hall. Works by Henrik Major]", cat. no. 81-114, p. 12-13
"Hatodik terem [Sixth Hall]", cat. no. 115-132, p. 13-14
"Báró Mednyánszky László művei [Works by Baron László Mednyánszky]", cat. no. 115-117, p. 13
"Rippl-Rónai József művei [Works by József Rippl-Rónai]", cat. no. 118-126, p. 13-14
"Vitrinában középen: Tótváradi Kornis Elemérné Szinházi fejkötők, tarsolyok, mellrevaló [In the Middle of the Showcase: Theatre-Bonnets, Sabretaches, Waistcoats by Elemérné Tótváradi Kornis]", specified but not listed, p. 14
"Jobb és balfelől: Borszéky Frigyes: Porcellánfestmények [On the Right and Left Side: Frigyes Borszéky: Painted Porcelains]", specified but not listed, p. 14
"A vitrinán [On Top of the Showcase]", specified but not listed, p. 14
"Glatz Oszkár művei [Works by Glatz Oszkár]", cat. no. 127-130, p. 14
"Rippl-Rónai József", cat. no. 131, p. 14
"Vitrinában: Nádas Eugenia ötvösművei [In the Showcase: Filigree Works by Eugenia Nádas]", specifeid but not listed, p. 14
"Az üvegházban [In the Glasshouse]", cat. no. 133-142, p. 15
"Sámuel Kornél hagyatékából [From the Estate of Kornél Sámuel]", cat. no. 133-142, p. 15
"A vitrinában. Gara Arnold porcellánfestményei. Bato Viola [In the Showcase. Painted Porcelains by Arnold Gara. Viola Bato]", specified but not listed, p. 15
"Az Ernst-Muzeum eddig a következő kiállításokat rendezte [Following Exhibitions Have Been Organised by the Ernst Museum so Far]", p. 16-17
"Az Ernst-Muezumban a következő felolvasásokat tartották [Following Readings Have Been Held at the Ernst Museum]", p. 18-19
"Irodalom [Literature]", p. 20
Additional Information
Catalogue Structure altered
Other Mediums listed

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Miklós Vadász 1884 1927 HU 23
István Csók 1865 1961 HU 18
Gusztáv Magyar-Mannheimer 1859 1937 HU 8
Oszkár Glatz 1872 1958 HU 11
Lipót Herman 1884 1972 HU 1
Bertalan Karlovszky 1858 1938 HU 1
László Mednyánszky 1852 1919 HU 29
Henrik Major 1889 1948 HU 35
József Rippl-Rónai 1861 1927 HU 9
Recommended Citation: "Magyar mesterek második csoportkiállitása." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Aug 5, 2022. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1070