exhibition

[Exhibition of the Collected Works of Pál Szinyei Merse]

Szinyei Merse Pál gyűjteményes kiállitása


ID: 1042, Status: proof read
Exhibition period:
May 1912
Type:
solo
Organizing Bodies:
Ernst Múzeum
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Ticket Price:
1 [day]; 5 [year]
Quickstats
Catalogue Entries: 98
Types of Work: painting and drawing: 6, other medium: 1, unknown: 91
Artists: 2
Gender: female: 0, male: 2
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Opening Hours
9am - 6pm
Catalogue
I. Szinyei Merse Pál gyűjteményes kiállitásának katalogusa. Budapest: Ernst-Muzeum 1912.
Nr. of pages: 16 [PDF page number: 20].
Holding Institution: online: Hungaricana.hu
Preface
Dr. Lázár, Béla: [no title], p. 3-6

"HÉT esztendővel ezelőtt, a NEMZETI SZALON
kollektiv-kiállitásai során, ösmerkedett meg ala-
posabban a magyar közönség Szinyei Merse Pál
művészetével. Mikszáth Kálmán bájos humorral beszélt
neki az emberről. Az uj kritika felösmerte nagy értékeit,
az állam nem sokkal utóbb a képzőművészeti főiskola élére
állította, — de művészettörténeti jelentőségének megálla-
pítására még mindig nem jött el az idő. Ahhoz más, kül-
földről jövő hatásnak kellett bekövetkeznie. Megjött az
is,—egymásután, gyors tempóban. A Piloty-kiállítás után,
a berlini Secessio-ban, azután a müncheni kollektív-
kiállításon, utána újra Berlinben a nagy kiállításon, végül
pedig tavaly nyáron Rómában. Szinyei megjelenése min-
denütt egész revelációnak hatott. Mikor Berlin aranyérmet
adott, Róma a tízezer lírás nagy díjat, —mikor a firenzei
Uffizi-képtár elkérte az arcképét, csak természetes,
hogy itthon aranyérmet kap és a közvélemény is a leg-
első mesterek sorába helyezi. így ösmerték el Szinyeit
a pleinair-festés úttörő mesterének, — a magyar tájkép-
festés legnagyobb, mert legmagyarosabb érzésű kép-
viselőjének. A modern magyar művészetnek, Munkácsy [p. 3]
és Paál mellett, a harmadik klasszikusa ő, — akinek fej-
lődése, mert egyedülálló, minden magyar műkedvelőt
egyaránt érdekelhet.
Hét esztendővel ezelőtt, az első bemutatkozónál,
nem nézték még ezt a fejlődést azzal a figyelemmel,
melyet — éppen egyedülálló voltáért, — megérdemelt
volna. Azóta általános lett az a felfogás, hogy Szinyei —
a modern pleinairtörekvések úttörő mestere, s az
egész művelt külföld előtt demonstrálhattuk is ezt, a
rávonatkozó dokumentumok alapján, de első sorban
Szinyei alkotásaival. így történt Szinyei művészetének
átértékelése. Ma már a külföldön is elösmerik, hogy a
mikor a vezérnek hirdetett francia festészet kiszéles-
bítette a festői lehetőségek határait, volt egy magyar
festő, aki ugyanolyan eredményre jutott, egyedül,
más utakon haladva, a maga zsenijéből, mint a hogy
Goya és Guardi is, egymásról mit sem tudva, egyidőben
oldották meg az impresszionista tömegfestés problémáját.
De ez ritka jelenség a művészettörténetben, — s annál
érdekesebb, hogy éppen velünk esett meg. Már maga
a tény nagy érdeklődést keltett a franciák körében, a
hová nagyban várják Szinyeinket, — de a kik Rómában
látták a csodát: a Majálist, azok mind egyhangúak a
jelenség elösmerésében. Igy, ilyen szemmel kell most újra
megnézni Szinyei művészetét, s hogy ezt lehetővé tegyük,
kiállításunkba felvettük régibb műveinek olyan soro-
zatát, melyek kiegészítik a Szépművészeti Muzeumban
látható anyagot, s lehetővé teszik, hogy Szinyei művészi
fejlődését a mai magyar közönség teljes egységeben
megfigyelhesse.
Jelen kiállításunk rendezésénél ez volt az első szem-
pontunk. [p. 4]
A második az, hogy alkalmunk nyilt Szinyeinek
néhány ujabban felszínre került művét bemutatni, olya-
nokat, melyek művészi fejlődését igen tanulságosan ki-
egészítik. Első sorban azokra az ifjúkori műveire gon-
dolunk, melyek műtermének homályában lappangtak,
vázlataira és főleg rajzaira. A szin emberének rajzai —
igazán érdekes és megíratlan fejezet Szinyei művészeté-
ben, mert egészen sajátos helyet foglalnak el. Csak most,
ujabban keríthettük elő. Nem volt ez soha művészetének
lényeges eleme. Ő sohasem csinált rajzot a rajz kedveért,
ő mindig színben gondolkozott, rajzai nagyrészt csak disz-
pozíció tanulmányok, részletkérdésekre adott válaszok,
próbálkozások és kompoziciók első ötletei, — nagyrészt
olyanok, a melyeket később elvetett, vagy megváltozta-
tott s ha fel is jegyzett, de mindig csak magának, s a mi
bennök hiányzik, azt tudta, azt tehát le se jegyezte. Ebből
a szempontból nézve e rajzok rendkívül érdekes napló-
jegyzetek. Kiszakított lapok egy-egy önvallomásból....
Az ő viszonya a természethez hihetetlenül őszinte és
szoros. Láthattam ezt a nyáron, a mikor a jernyei kertjé-
nek egy darabját festette előttem, amint rövid néhány
negyedóra alatt kialakult a vásznon az előtte álló
természetszelet, a maga napsugaras pompájában, a
természet titkos élete, a lényege, — a mosolya.
S láthattam ekkor még valamit, azt, hogy majd
minden művét a jernyei park inspirálta. Bármerre for-
dultam, mindenünnen egy Szinyei-kép integetett felém.
Oly szoros kapcsolatban áll ő a természettel. De ez nem je-
lent másolatot, — ez a legelevenebb fantáziát jelenti. Mert
kiemelni, felösmerni, meglátni — minden parkrészletből
poézist kiolvasni, csak az ő hatalmas és szines fantáziája
tudott. . . [p. 5]
S tud ma is. Nézzék meg a legújabb alkotásait, nyári
munkájának eredményeit, — mind csupa napsugaras,
derűs lelkének képe, szinköltemény, — mindezt ujra
abból az istenáldotta jernyei parkból emelte ki. S mennyi
lappang még abban a kertben, — adja az Isten, hogy
egyremásra kiszedhesse őket, a magyar művészet örök
dicsőségére! [p. 6]"
Catalogue Structure
Preface, p. 3-6
"Előterem [Entrance Hall]", cat. no. 1-2, p. 7
"I. Terem [I. Hall]", cat. no. 1-48, p. 8-9
"II. Terem [II. Hall]", cat. no. 49-67, p. 10
"III. Terem [III. Hall]", cat. no. 68-80, p. 11
"IV. Terem [IV. Hall]", cat. no. 81-96, p. 12
"V. Grafikai Terem [V. Graphics Room]", p. 13
"VI. Régi mesterek terme [VI. Hall of Old Masters]", p. 13
"A Szinyei-Irodalom [Literature on Szinyei]", p. 14
Additional Information
Other Mediums listed
Additional Notes
Date information taken from: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1912_05/?query=ernst%20m%C3%BAzeum%20szinyei%20merse%20p%C3%A1l&pg=102&layout=s
Opening hours and ticket price taken from: Ernst-Muzeum. A magyar történet, irodalom, művészet, szinészet és zeneemlékeinek gyűjteménye. Ernst-Muzeum 1912. p. p. 7.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Károly Ferenczy 1862 1917 HU 1
Pál Szinyei Merse 1845 1920 HU 96
Recommended Citation: "Szinyei Merse Pál gyűjteményes kiállitása." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified May 22, 2020. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1042