exhibition

[Exhibition of the Collected Works of Lajos Márk]

Márk Lajos gyűjteményes kiállítása


ID: 1124, Status: proof read
Exhibition period:
Nov 1907
Type:
solo
Organizing Bodies:
Nemzeti Szalon
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 152
Types of Work: painting and drawing: 44, unknown: 108
Artists: 1
Gender: female: 0, male: 1
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Organizing Committee
"A Nemzeti Szalon tisztkara [The Committee of Nemzeti Szalon]:
Elnök [President]: Gróf [Count] Andrássy Gyula.
Alelnökök [Vice-Presidents]: Gróf [Count] Edelsheim Gyulay Lipót; Szinnyei Merse Pál.
Ügyvezető-igazgató [Executive Director]: Ernszt Lajos.
Művészeti igazgató [Artistic Director]: Kézdi Kovács László.
Igazgatósági tagok [Directorate Members]: Margitay Tihamér; Hegedüs László; Gellért Jenő.
Titkár [Secretary]: Déry Béla.
Pénztáros [Treasurer]: Weiser Kálmán.
Ügyész [Prosecutor]: Dr. Képessy József.
Műtáros [In Charge of the Collection]: Rubovics Márk.", n. p.
Catalogue
Márk Lajos Gyüjteményes Kiállítása. 1907.
Nr. of pages: 54 [PDF page number: 62].
Holding Institution: online: Hungaricana.hu
Catalogue Price
0,5
Preface
Ernszt, Lajos: XI.* Márk Lajos, p. 5-7

"A Nemzeti Szalon az idei nagyszabású
gyüjteményes kiállítások sorozatát Márk
Lajos műveivel kezdi meg, a ki modern
művészeink között egészen sajátos és külön
helyet vívott ki magának, mivel sikerült
neki az, hogy műveivel egészen külön stylust
teremtsen. Míg modern művészeink nagy
részénél főleg a magyar tárgyat és az em-
bert látjuk megfestve, addig mások a főváros
szép asszonyait, leányait meg modelljeit
örökítik meg. [p. 5]
Márk Lajos 1867-ben született Rettegen,
Erdélyben. Tanulmányait Pesten kezdi, míg
1886-ban Münchenbe megy, hogy Hollósynál
és Herterichnél megkezdje festészeti tanul-
mányait, 1892-ben már Párisba költözködik,
ahol Robert-Henry-, Bouguereau és Feriernél
folytatja művészetének fejlesztését. A fővá-
rosba visszatérve a Benczúr iskolában dol-
gozott s ebben az időben festette nevezete-
sebb műveit a Műkritiká-t, Incselkedés-t, Láz-t
és a többit.
Ha Márk művészi fejlődését figyelemmel
kisérjük, úgy örömmel kell tapasztalnunk
haladását, különösen a legujabb időben,
abban, hogy a nagy kompozícióval bíró
képeit abbanhagyta s inkább arra fekteti
a fősulyt, a melyeken főleg a mozdulatok
finomságát adja vissza bámulatos könnyed-
séggel. Ugyanilyen mesteri módon érti egy
kendőnek, egy selyem ruhának vagy egy
drapériának szín- és fényhatását visszaadni. [p. 6]
Legujabb munkái közül fel fognak tünni
azok is, amelyeket a szabadban festett,
ezeken Márk Lajos is megérzi a modern
művészet új látását, amely különösen a
napnak aranyos fényhatásában nyilvánul.
Márk Lajos azonban, mint grafikus is első-
rendű művészeink közé tartozik s mint
karrikaturarajzoló már régen az elsők között
vivott ki helyet magának. Könyvillustrációi
és plakátjai jellemzők, de egyúttal karakteri-
zálják művészetének sokoldalúságát.
A Nemzeti Szalon mostani kiállításán
Márk Lajos művészetének egy érdekes részét
mutatjuk be, mely azonban fényesen bizo-
nyítja azt a lelkes munkásságot, melylyel
a magyar művészet nagygyátételéhez hozzá-
járul. Ez a ténye már maga is érdemessé
teszi Márk Lajost arra, hogy legjelesebb
művészeink közé sorozzuk és azokkal mél-
tassuk. [p. 7]
*A Nemzeti Szalonban a modern magyar művészek közül gyűjtemé-
nyes kiállitás keretében bemutattattak a következők : Ferenczy Károly,
Strobentz Frigyes, Szinyei Merse Pál. Olgyay Ferenc. Fényes Adolf, Magyar-
Mannheimer Gusztáv, Grünwald Iványi Béla, Vaszary János, Kacziány Ödön
és László Fülöp."
Additional Information
Catalogue Structure altered

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Louis Mark 1867 1942 HU 152
Recommended Citation: "Márk Lajos gyűjteményes kiállítása." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified May 22, 2020. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1124