exhibition

[Retrospective Exhibition of Károly Kernstock]

Kernstock Károly retrospekív kiállítás


ID: 389, Status: proof read
Exhibition period:
Nov 25‒Dec 17, 1911
Type:
solo
Organizing Bodies:
Művészház
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 67
Types of Work: painting and drawing: 2, unknown: 65
Artists: 2
Gender: female: 0, male: 2
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Organizing Committee
"A Művészház tisztikara [The Committee of Művészház]:
Elnök [President]: Teleki Géza gr. [count].
Alelnök [Vice-President]: Edelsheim-Gyulai Lipót gróf [count].
Alelnök [Vice-President]: Iványi-Grünwald Béla.
Igazgató [Director]: Dr. Rózsa Miklós.
Batthyány Gyula gróf [count]; Ferenczy Károly; Horthy Béla; Kernstock Károly; dr. Madarassy-Beck Gyula báró [baron] orsz. kép. [national representative].
A művésztanács elnöke [President of the Artist Council]: Rippl-Rónai József.
Szüllő Géza orsz. képv. [national representative]; Vágó László; Zichy István gr. [count].
Ügyész [Prosecutor]: Dr. Kováts István.
Titkár [Secretary]: Borszéky Frigyes.
Műtáros [In charge of the collection]: Kónyay Elemér.

A Művészház művésztanácsa [The Artist Council of Művészház]: Csók István; Egry József; Falus Elek; Jaschik Álmos; Katona Nándor; Kisfaludi-Strobl Zsigmond; Kosztolányi-Kann Gyula; Körösfői Kriesch Aladár; Ligeti Miklós; Málnaj Béla; Olgyay Ferenc; Pásztor János; Plányi Ervin; Rippl-Rónai József; Vaszary János.

Tiszteletbeli tagok [Honorable members]: Ferenczy Károly; Kernstock Károly; Rippl-Rónai József; Szinyei Merse Pál.

A kiállítás szervezési munkálatait dr. Rózsa Miklós igagató intézte. A kiállítás rendezési munkálatait Kernstock Kárly, Iványi-Grünwald Béla művészeti igazgató és Borszéky Frigyes titkár végezték. A kiállitás plakátját Kernstock Károly rajzolta. [The organisation of the exhibition was executed by the director Dr. Miklós Rózsa. The arrangement of the exhibition was done by Károly Kernstock, Béla Iványi-Grünwald, artistic vice-president, Dr. Miklós Rózsa, artistci director, and secretary Frigyes Borszéky. The poster of the exhibition was drawn by Károly Kernstock.", n.p.
Catalogue
Kalauz a Művészház Kernstock Károly Retrospekiv Kiállitásához. Budapest: Művészház 1911.
Nr. of pages: 19 [PDF page number: 37].
Holding Institutions: Museum of Fine Arts Budapest, Metropolitan Ervin Szabó Library
Catalogue Price
1,2
Preface
Rózsa, Miklós: [no title], p. 6

"Budapest, 1911. november havában.
Nem véletlen, hogy éppen a Művészház, mely programmszerűen a jövőért dolgozik s a
jövőt alapozza, tekint vissza néha-néha a multba, mint tavaly a nemzetközi impresszionista
kiállítással, ez év elején Rippl-Rónai József retrospektiv tárlatával s ma Kernstock Károly retro-
spektiv kiállítása révén. A Művészház ugyanis elvből mindig a legexponáltabb hadállásokban
küzd. Olyan áramlatok idején, mikor a művészeti konzervativizmus dicsőséget, sikert és nep-
szerűséget jelent, a radikális modernség zászlóját lobogtatja, viszont olyankor, mikor a művészeti
csatatér forradalmi zajtól hangos, erkölcsi kötelességet vél teljesíteni, ha fel-fel lebbenti a mult
kárpitját. Azt a kárpitot, mely mögött a régi művészet emlékei bujnak meg szerény csendességében.
Ehhez sem kell kisebb bátorság, mint a forradalmakhoz s a Művészház szivesen vállalja a nagy
művészeti revolució mai napjaiban a girondistán tán kevésbbé dekorativ szerepéért az erkölcsi
felelősséget.
Mert szükségesnek és hasznosnak itéli ezt a szerepet éppen ma, mikor olyan jó idő jár
a forradalmakra. Ma ugyis nemhogy megköveznék a forradalmárokat, de mindjárt szentté is
avatják őket s a régieknek még örülniök kell, ha agyon nem verik valamennyiöket. A Művészház
pedig – éppen, mert a jövőért dolgozik s a jövőt alapozza – elől akar járni a multnak meg-
becsülésében is, mert hite és meggyőződése, hogy csak a multra épithetjük fel a jövőt, mert
ez a jövő – még ha akarná – sem lehetne más, mit a multnak evolvált folytatása.
Ez a gondolat volt szülője Kernstock Károly retrospektiv kiállításának is, mely gyönyörű
és beszédes bizonyság reá, hogy még egy olyan mindenképpen erre az utra paredesztinált
művész is – mint a milyen Kernstock – csak az övéhez hasonló mult alapján futhatja
meg a keresésnek, a kutatásnak – a jövőért való dicsőséges munkának – azt a végtelen
utját, amit Kernstock befutott.
Szomoru tévedés ugyanis azt hinni, hogy minden művésznek minden művészeti forra-
dalmat végig kell küzdenie s egyenesen végzetes következményű az a naiv hit, hogy ujabb
etappe-okat futhat meg valaki, mielőtt előző etappe-jában el nem jutott a fejlődés lehető
legfelső fokára. És különben is, a legjobb művész is megtette a magáét, ha a maga benső
evolucióját becsületesen végigcsinálja – még ha ez az evolució nem is ér el a legeslegujabb
művészeti áramlatok legmagasabb hullámáig. Ez tán nem revolució, csak evolució, tán lassubb,
csendesebb és nem explodál kifelé, de az egyszer elért eredmények megtartása és lehető töké-
letességig fejlesztése annyira mindenesetre tiszteletreméltó, hogy a forradalmárságra egyénileg
nem praedesztináltak, a legjobbak is, beérhessék vele. A művész is, a közönség is önmaga
ellen vétkezik s együtt a magyar a művészet jövőjét ássák alá, ha értékmegállapitásaikban a
művészi áramlatok legfelsőbb hullámvonalát tekintik zsinórmértéknek s nem azt, hogy ki-ki
mennyiben járja a maga utját s ezen az uton mennyiben ért el eredményeket. Mert ez az
egyetlen művészi igazság, mely igazság volt tegnap, igazság ma és igazság lészen holnap is.
Kérjük a közönséget, fogadja a Kernstock Károly retrospektiv kiállítást olyan szeretettel,
amilyen becsvágygyal azt a Művészház megcsinálta s akkor annak értékes tanuságai bizonyára
jótékonyan és megtermékenyitőleg fognak hatni az egész magyar művészetre. [p. 6]"
Catalogue Structure
"A Művészház tisztikara [The Committee of Művészház]", p. 3
"Kernstock Károly Képeinek tulajdonosai [Owners of the art works by Károly Kernstock]", p. 5
Preface, p. 6
"Kernstock Károly. I. A festő [Károly Kernstock. I. The Painter]", p. 7-9
"II. A forradalmár [II. The Revolutionary]", p. 10-11
"Gondolatok a természetről és a művészetről [Thoughts on Nature and Art]", p. 12-14
"Katalógus Kernstock Károly retrospektiv kiállításához [Catalogue for the Retrospective Exhibition of Károly Kernstock]", cat. no. 1-68, p.15-17
"Tárgymutató Kernstock Károly műveihez művészettörténeti sorrendben csoportositva [List of works by Károly Kernstock sorted in art historical order]", p. 18
"Repertórium a Kernstock Károlyról és művészetéről megjelent hírlapi cikkekből [List of Published Articles in Newspapers on Károly Kernstock and his Art]", p. 19
"Tudnivalók a Művészház-ba való belépéshez, művésztagoknak és műpártoló tagoknak [Information on joining Művészház for artists and patron members]", n.p.
Additional Notes
Nóra Veszprémi Judit Gömöry  (ed.): A Művészház 1909–1914. Modern kiállítások Budapesten. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria 2009. p. 247.
Date information taken from:

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Károly Kernstok 1873 1940 HU 66
József Rippl-Rónai 1861 1927 HU 1
Recommended Citation: "Kernstock Károly retrospekív kiállítás." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified May 22, 2020. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/389