Advanced Search

1 - 19 of 19
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Risunki kostyumov k pʹese F. Sologuba "Vanʹka Klyuchnik i Pazh Zheanʹ" dlya teatra V. F. Kommissarzhevskoj : Costume Drawings for F. Sologub's Play "Vanka Klyuchnik and Pazh Jean" for V. F. Kommissarzhevskaya Theater] drawing Evseev, Konstantin 92 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Graf : Count] drawing Evseev, Konstantin 93 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Grafinya : Countess] drawing Evseev, Konstantin 94 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Pridvornaya dama v zheltom : Court Lady in Yellow] drawing Evseev, Konstantin 95 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Pridvornaya dama v belom : Court Lady in White] drawing Evseev, Konstantin 96 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Veselaya devicza : Cheerful Girl] drawing Evseev, Konstantin 97 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Dvoreczkij grafa : Count's Butler] drawing Evseev, Konstantin 98 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Pridvorny'j grafa : Count's Courtier] drawing Evseev, Konstantin 99 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Pridvorny'j grafa : Count's Courtier] drawing Evseev, Konstantin 100 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Traktirny'j muzh : Drunkard] drawing Evseev, Konstantin 101 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Traktirny'j muzh : Drunkard] drawing Evseev, Konstantin 102 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Knyaginya : Princess] drawing Evseev, Konstantin 103 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Stary'j sluga : The Old Servant] drawing Evseev, Konstantin 104 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[2-ya kabaczkaya zhenka : 2nd Promiscuous Woman] drawing Evseev, Konstantin 105 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Bayary'shnya : Lady] drawing Evseev, Konstantin 106 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[1-ya kabaczkaya zhenka : First Promiscuous Woman] drawing Evseev, Konstantin 107 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Dva e'skiza dekoraczii k toj zhe pʹese : Two Sketches of the Scenery for the same Play] Evseev, Konstantin 108 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Svetlicza Knyazya : The Prince's Upper Room] drawing Evseev, Konstantin 109 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Ulicza : Street] drawing Evseev, Konstantin 110 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
  • 1 (current)