exhibition

[Exhibition of the Collected Works of Ferenc Olgyay]

Olgyay Ferenc műveinek gyűjteményes kiállítása


ID: 1078, Status: proof read
Exhibition period:
Feb 1905
Type:
solo
Organizing Bodies:
Nemzeti Szalon
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 92
Types of Work: painting and drawing: 89, other medium: 3
Artists: 1
Gender: female: 0, male: 1
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Organizing Committee
"A Nemzeti Szalon tisztkara [The Committee of Nemzeti Szalon]:
Elnök [President]: Gróf Andrássy Gyula, V.B.T.T.
Alelnökök [Vice-Presidents]: Vészi József (orsz. képv. [national representitave]); Ferenczy Károly.
Ügyvezetö-igazgató [Executive Director]: Ernszt Lajos.
Művészeti igazgató [Artistic Director]: Kézdi-Kovács László.
Igazg. tagok [Directorate Members]: Bruck Miksa; Baditz Ottó; Tölgyessy Arthur; Madarász Victor; Baronyi Arthur (a Ferenc József-rend lovagja, pénztáros [Knight of the Order of Franz Joseph, Treasurer]); Kammerer Ernő (min. tan., orsz. képv. [ministerial advisor, national representative]).
Titkár [Secretary]: Déry Béla.
Ügyész [Prosecutor]: Dr. Képessy József.
Műtáros [In Charge of the Collection]: Rubovics Márk.
A Nemzeti Szalon ezidei művészzsürije [The Current Jury of Nemzeti Szalon].
Festők [Painters]: Balló Ede; Ferenczy Károly; Kann Gyula; Kernstock Károly; Kézdi-Kovács László; Márk Lajos; Tölgyessi Arthur.
Szobrászok [Sculptors]: Radnai Béla; Róna József; Telcs Ede.
Építészek [Architects]: Bobula János; Giergl Kálmán; Kauser József", n. p.
Catalogue
Olgyay Ferenc műveinek gyüjteményes kiállítása. Budapest: Nemzeti Szalon 1905.
Nr. of pages: 19 [PDF page number: 20].
Holding Institution: online: Hungaricana.hu
Preface
Ernszt, Lajos: Modern Magyar Művészek. IV. Olgyay Ferenc, p.5-7

"OLGYAY FERENC gyűjteményes kiállításának
rendezésével a Nemzeti Szalon folytatja
a modern magyar művészek bemutatásának
sorozatát.
Míg Ferenczv Károly kiállítása alkalmából
módunkban állott a nagybányai művésztelep
egyik legkiválóbb művészét láthatni, addig
Olgyayban a szolnoki művészkolónia egyik
legerősebb oszlopát lesz alkalmunk meg-
ismerni.
Olgyay Ferenc 1872 - ben született Jász-
berényben. Iskoláit Pesten kezdte, de a festé-
szet iránt már zsenge ifjú korában érezett
hajlama csakhamar arra késztette, hogy búcsút
mondjon a tudományos pályáknak és beirat-
kozott a mintarajziskolába. Ezután Lotzhoz
ment egy évre, majd pedig Herterichnél dolgo-
zott négy évig Münchenben. Elhagyván a bajor
fővárost, Párisban egy esztendeig tanulmá-
nyozta a modern művészetet s onnan haza-
térve, előbb két évet töltött a Csallóközben,
míg 1902-ben végleg Szolnokon telepedett le.
Olgyay művészetében a természet minden-
ható nagyságát dicsőíti s képein az ember
csakis mint a nagy mindenség egy kicsiny [p. 5]
paránya szerepel. De elég lassan fejlődött ki
benne a természetnek olyan monumentális föl-
fogása, mint ahogyan ő azt a legutolsó idők-
ben készült képein demonstrálja. Első képe
1890-ből való s egy városligeti részletet ábrá-
zol és csak sejteti a monumentális megfigye-
lésre törekvő hajlamot. Azon képei, melyeket
második időszakában Münchenben készített a
német tájak színességét adják elénk és még
mindig — hogy úgy mondjam — kemények
e művei s önönmagát még itten sem találta
meg egészen; amint nem az ő mostani
egyéniségét jellegzik azon festményei sem,
amelyeket hazatérve Münchenből a Csallóköz-
ben festett. Szolnok volt azonban az a hely,
ahol a benne rejlő finom színérzék kifejezésre
jutott és ahol megértette a természet mindent
megigéző fönségét. Szolnokon fejlődött igazi
modern magyar művészszé Olgyay Ferenc,
azon a Szolnokon, melyet Pettenkofen fedezett
föl a magyar képzőművészetre nézve és ahol
Koronghi Lippich Elek buzgólkodása révén a
kormány állandó művésztelepet létesített s
amely művészkolónia előreláthatólag első he-
lyet fog kivívni magának a modern magyar
képzőművészet megteremtésében.
Olgyaynak Szolnok eleinte szürkének és
egyhangúnak tünt föl és csak később jött rá,
hogy ez a szürkeség mennyi finomságot rejt [p. 6]
magában, csak meg kell tudni érezni és látni
azt. Ime ez a magyar föld nagyszerű sajátsága
melyet művészeink sokáig egyhangúnak és
unalmasnak, vagy némely esetben túlságosan
rikítónak mondtak, de végül mégis csak rá-
jöttek, hogy tévedtek.
A szolnoki tartózkodása óta festett tájképei
valódi remekei a tájképfestészetnek; ilyen
például a «Holdfölkelte», mely az állam tulaj-
dona és a «Tisza», mely Andrássy Gyula grófé.
Olyay képein általában lehetőleg kerüli a
napot, de annál nagyobb sikerrel oldja meg
a hold különböző világítási effektusait.
Rendkívüli finom színezése és előadásának
könnyed és bravúros volta képeinek becsét
nagyban emelik.
Olgyay Ferenc művészete a most bemuta-
tott előrehaladottságában nincsen még telje-
sen kiforrva, de biztos reménynyel nézünk
jövője elé, mert aki már mostan ily ered-
ményt mutat föl, azzal szemben nem lehet
kétségünk, hogy a jövőben még inkább ki
fogja fejezni tudni művészeti érzelmeit és rá-
nyomja képeire saját művészi egyéniségének
értékes bélyegét.
Budapest, 1905 február hóban [p. 7]"
Catalogue Structure
"A Nemzeti Szalon tisztikara [The Committee of Nemzeti Szalon]", n.p.
"Modern magyar művészek. IV. Olgyay Ferenc [Modern Hungarian Artists. IV. Ferenc Olgyay]", p. 5-7
"Előcsarnok [Entrance Hall]", cat. no. 1-5, p. 9
"I. Terem [I. Hall]", cat. no. 6-53, p. 11-14
"II. Terem [II. Hall]", cat. no. 54-84, p. 15-17
"III. Terem [III. Hall]", cat. no. 85-92, p. 19

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Ferenc Olgyay 1872 1939 HU 89
Recommended Citation: "Olgyay Ferenc műveinek gyűjteményes kiállítása." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified May 22, 2020. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1078