Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 7 of 7
Date Title City Venue # of Cat. Entries # of Artists
May 8, 1908 [Vy'stavka "Sovremenny'kh techenij v iskusstve" : Exhibition "Modern Trends in Art"] Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown) 4 1
Dec 17, 1909‒Feb 6, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Odessa Vladimir Izdebsky 10 1
Feb 26‒Mar 27, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'staka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Kiev Vladimir Izdebsky 10 1
May 2‒Jun 7, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i grafiki : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Saint Petersburg Vladimir Izdebsky 9 1
Jun 25‒Jul 20, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i grafiki : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Riga Vladimir Izdebsky 9 1
1911 [XVIII Vy'stavka Kartin Moskovskago T-va Khudozhnikov : The 18th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] Moscow [Dom Levisson : Levisson House] 9 1
Feb 19‒Apr 16, 1911 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Odessa Vladimir Izdebsky 9 1
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next