Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 50 of 61
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Agapeva, Natalia 1883 1956 F RU 1 1
Antropov, Ivan 1888 1963 M RU 1 2
Bastarev-Vasilyev, N. I. M 1 4
Chencov, K. A. M 1 2
Chernyshev, Nikolai Mikhailovich 1885 1973 M RU 1 1
Denisov, Vasili Ivanovich 1862 1922 M RU 1 15
Dmitriev, S. V. M 1 1
Dolin, V. K. M RU 1 1
Dubenskaya, M. A. F 1 2
Egorov, L. L. M 1 1
Ershov, K. M 1 4
Exster, Aleksandra Aleksandrovna 1882 1949 F RU 1 2
Fisher, Vladimir Fedorovich 1875 M RU 1 13
Franketti, Vladimir 1887 1969 M 1 6
Frolov, Semen 1878 1950 M RU 1 2
Galvich, V. A. 1 4
Gerasimov, Sergei 1885 1964 M RU 1 7
Golst, F. V. 1 2
Grigor'yev, Nikolay 1880 1943 M RU 1 2
Kamenskaya, B. O. F 1 9
Kamzolkin, Evgenij Ivanovič 1885 1957 M RU 1 12
Kelcev, V. I. M 1 1
Keller, Alexander M 1 2
Kharlamov, Mikhail 1880 1948 M RU 1 12
Klimov, V. A. M 1 6
Klyun, Ivan 1873 1943 M RU 1 2
Kovalcig, V. G. 1 1
Krasavsky, A. A. M 1 1
Krivoshein, S. V. M 1 10
Krohn, Christian Cornelius 1882 1959 M NO 1 3
Kurennoy, Aleksander 1865 1944 M RU 1 1
Kuznetsov, Pavel 1878 1968 M RU 1 5
Kuznetsov-Volzhsky, Michail Varfolomeevič M RU 1 7
Leclerq, René 1880 1949 M BE 1 1
Levi, M. B. 1 2
Lipskerov, Konstantin 1889 1954 M RU 1 3
Lysenko, Aleksandr Vasil'evič 1885 M RU 1 6
Melnikov, Dmitry 1889 1966 M RU 1 5
Miganadžjan, Avagim Ėmmanuilovič 1883 1938 M RU 1 17
Mikhailovsky, Aleksandr Nikolaevič M RU 1 3
Mikhnevich-Burlyuk, Lyudmila Iosifovna 1861 1923 M RU 1 1
Myasnovo, 1 1
Olejnik, V. N. M RU 1 15
Palmov, Viktor Nikandrovich 1887 1929 M UA 1 1
Petrov, B. I. M 1 1
Pokrovsky, Aleksander 1881 M RU 1 2
Prakhov, Nikolay 1873 1957 M 1 3
Puparev, Andrey M RU 1 3
Rakhmanov, Ivan Fedorovich 1886 1957 M RU 1 1
Ryabushinsky, Nikolay 1876 1951 M RU 1 3