exhibition

[The First Group Exhibition of the Művészház]

A Művészház első csoportos kiállitása


ID: 925, Status: proof read
Exhibition period:
Dec 8, 1909‒Jan 6, 1910
Type:
group
Organizing Bodies:
Művészház
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 399
Types of Work: painting and drawing: 5, other medium: 127, unknown: 267
Artists: 9
Gender: female: 2, male: 7
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Organizing Committee
"A Művészház igazgatósága [The directorate of Művészház]:
Elnök [President]: Teleki Géza gróf [Count] osz. képv. [national representative].
Művész-alelnök [Artistic vice-president]: Iványi-Grünwald Béla
Műpártoló alelnök [Maecenas vice-president]: Domony Móricz dr.
Bródy Sándor.
Ügyvezető-igazgato [Executive director]: Mihályi Deák Jenő.
Művészeti-igazgato [Artistic director]: Rózsa Miklós dr.
Festőművész [Painter]: Horthy Béla osrz. képv. [national representative].
Festőművész [Painter]: Zichy István gróf [Count].
Titkár [Secretary]: Kónyay Elemér", p. 5

"A Művészház tisztikara [The committee of Művészház].
Elnök [President]: Teleki Géza gróf [Count], orsz. képv. [national represenative].
Alelnökök [Vice-Presidents]: Iványi-Grünwald Béla, művészeti alelnök [artistic vice-president]; Domony Móricz dr., műpártoló alelnök [maecenas vice-president].
Igazgatósági tagok [Directorate members]: Bródy Sándor, Mihályi Deák Jenő, (ügyvezető-igazgató [executive director]); Horthy Béla; Rózsa Miklós dr. (művészeti igazgató [artistic director]); Zichy István Gróf [Count].
Titkár [Secretary]: Kónyay Elemér.
Ügyész [Prosecutor]: Lányi Móricz dr.
Műtáros [In charge of the collection]: Borszéky Frigyes.
Irodavezető [Office manager]: Pál Dezső", p. 6

"A kiállítás szervezési és rendezési munkálatait Rózsa Miklós dr. művészeti igazgató intézte [The organisation and arrangment of the exhibition was done by Dr. Miklós Rózsa, artistic director].
A kiállítás belső berendezését Mihály Deál Jenő ügyvezető igazgató vezetése mellett Faludi Sándor és Tamássy Mátyás tervezték [The interior installation was designed by Sándor Faludi and Mátyás Tamássy under the guidance of Jenő Mihály Deál, executive director].
A katalógus cimlapját és plakátját Fanta Alkony István tervezte [The catalogue cover and poster was designed by Istvány Fanta Alkony]", p. 7
Catalogue
A Művészház első csoportos kiállitása. 1909.
Nr. of pages: 22 [PDF page number: 26].
Holding Institution: Museum of Fine Arts Budapest
Preface
[no athor]: [no title], p. 3-5

"A modern művészeti törekvéseknek diadalmas térfoglalása, mely
Nyugaton már mindenütt, a művészeti élet egész vonalán
érezteti termékenyítő hatását, parancsoló kötelességünké teszi,
hogy levonjuk belőle magunkra nézve is a tanulságot. Ez a
tanulság pedig az, hogy ezek a törekvések csak úgy győzedel-
meskedhetnek, ha a rokon irányu művészegyéniségek egyazon
társaságban, maguk között, függetlenül minden más tényezőtől
szabadon érvényesülhetnek.
Sok szó esett már arról a művészek között, de a nagy nyil-
vánosság előtt is, hogy éppen a különböző, sokszor egyenesen
ellentétes művészi törekvéseknek nálunk eddig kényszerű együtt
működése minden kölcsönös jóakarat mellett is valósággal állan-
dósitja a művészet-politikai harczokat, melyeknek akaratlan ki-ki
ujulása és elfajulása - mig egyrészt megbénítja a művészi mun-
kát - másrészt fokozatosan elkedvteleniti a művészekkel pedig
igazán rokonszenvező magyar társadalmat. Sok szó esett már ar-
ról is, hogy a magyar művészek amúgysem valami rózsás
sorsa mellett még külön mily keserves kálváriautjok van nálunk
az igazi tehetségeknek: a meg nem alkuvóknak, a hajlithatat-
lanoknak, az uj utakon járóknak, a fiataloknak, a chercheur-öknek;
azoknak, kik szigoruan elkülönítik a művészetet a kenyérkérdéstől.
Sokszor felpanaszoltuk, hogy ma még nálunk két egészen külön
dolog az: művészi dolgot produkálni és képet eladni, [p. 3]
holott- mindnyájan tudjuk- a természetes állapot az lenne és a boldog
kulturnemzetnek él ugy is van, hogy csak azt lehet eladni a
mi művészi. Nálunk- fájdalom- ennek éppen az ellenkezője
áll s ezért kell legjobbjainknak is vagy a tehetségük révén joggal
kiérdemelt érvényesülésről lemondaniok s ezen okon magukkal
meghasolaniok, vagy, hogy e sorsol elkerüljék, önmagukkal
magalkudniok, kijelölt ösvényükről letérniök, a nagyközönségnek
koncessziókat tenniök, hogy kiállíthassál a verseny az opportu-
nistákkal.
Se a Műcsarnok, se a Nemzeti Szalon ezeken a súlyos bajo-
kon nem segíthetnek, a legjobb akarattal sem. A Műcsarnok kiállí-
tásai a benne szükségszerűen felhalmozódó óriási anyag folytán
kölönleges művészi törekvések harmonikus és intim érvényesi-
tésre nem sajátithatók. A Szalon kollektiv kiállitások kereté-
ben évente néhány művészt a maga egész fejlődésében, egyedül,
önállóan bemutathat ugyan s igy egyrészt, míg megismerteti ve-
lük a közönséget, anyagi és erkölcsi sikert is biztosithat szá-
mukra, de mi ez annak a – hála Isten! – nagy és erős mo-
dern művészgárdának, mely most éppen ereje telkében áll s mely-
nek nyomábantör már felfelé egy izmos tehetségű, bátor s nemes
becsvágygyal eltelt uj nemzedék? Mikor kerül igy sor mind-
egyikükre? És mikor jut a sor másodszor azokra, kiket már be-
mutatott? Hány év mulva?.. Pedig a Szalon többet nem tehet,
hiszen neki fenn kell tartania ezek mellett az egyetemes kiálli-
tásokat is.
A külföld példája megtanitott bennünket rá, hogy ezeken a
bajokon csak egy módon tudunk segiteni: ha megalakítjuk a
magunk külön társaságát és megalapitjuk a magunk külön hajlé-
kát. Hát megtettük ezt. Hála azoknak a lelkes és áldozatkész
férfiaknak, akik ehhez bennünket hozzásegítettek? ez a hajlék
megvan- a MŰVÉSZHÁZ itt áll, a legkényesebb igényeket is
kielégítő, belső instaláczi ójában is medernül előkelő, pompás felső
világitásu kiállitási helyiségekkel s íme: már át is adhattuk a
nagyközönségnek. [p. 4]
A magyar műpártoló közönség jóindulatu pártfogásába aján-
ljuk első kiállitásunkat és szeretetébe a M,űvészháaz, valamint az
egész magyar művészvilágot.
Budapest, 1909. deczember 8. [p. 5]"
Additional Information
Catalogue Structure altered
Other Mediums listed
Additional Notes
Date information taken from:
Nóra Veszprémi Judit Gömöry  (ed.): A Művészház 1909–1914. Modern kiállítások Budapesten. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria 2009. p. 247.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
József Egry 1883 1951 HU 35
Ervin Plány 1885 1916 HU 18
Maurice Góth 1873 1939 HU 30
Frigyes Borszéky 1880 1955 HU 23
Tibor Boromisza 1880 1960 HU 17
Béla Kádár 1877 1955 HU 15
Antal Littkey 1879 HU 55
Margit Vészi 1885 1961 HU 74
Erzsi Gaiduschek 1875 1956 HU 5
Recommended Citation: "A Művészház első csoportos kiállitása." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Jul 1, 2022. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/925