Advanced Search

101 - 150 of 440
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[E'skiz plafona dlya Nizhegorodskogo Otdeleniya Gosudarstvennogo Banka. : Sketch of the ceiling for the Nizhny Novgorod Branch of the State Bank.] Bilibin, Ivan 114 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[E'skiz plafona dlya Nizhegorodskogo Otdeleniya Gosudarstvennogo Banka. : Sketch of the ceiling for the Nizhny Novgorod Branch of the State Bank.] Bilibin, Ivan 115 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[E'skiz plafona dlya Nizhegorodskogo Otdeleniya Gosudarstvennogo Banka. : Sketch of the ceiling for the Nizhny Novgorod Branch of the State Bank.] Bilibin, Ivan 116 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
*** Blumenfeld, A. F. 119 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Nature morte. Belkin, Veniamin Pavlovic 120 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Pejzazh. : Landscape.] Belkin, Veniamin Pavlovic 121 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Proekt kontory' v imenii P. I. Kharitonchenko ("Parafievka", Chernig. gub.) : Project of the office in the estate of P. I. Kharitonchenko ("Parafievka", Chernihiv Province.)] Belogrud, Andrey 122 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Proekt doma sluzhashhikh (tam zhe). : Project of the house of employees (ibid.).] Belogrud, Andrey 123 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Proekt sluzhb v usadʹbe M. S. Oliv. ("Ko[..]anovka", Chern. gub.). : Project of the services in the estate of M. S. Olive. ("Co[..]anovka", Chernihiv province).] Belogrud, Andrey 124 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Avtoportret. : Self portrait.] Fonvizin, Artur 125 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Portert Ziny' S. : Portrait of Zina S.] Fonvizin, Artur 126 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[[...] ognya. : [...] of fire.] Gaush, Aleksandr Fedorovich 127 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Pesnya. : Song.] Grigor'yev, Boris 128 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Zavoevateli. : Conquerors.] Grigor'yev, Boris 129 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Chat noir. Grigor'yev, Boris 130 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Café. Grigor'yev, Boris 131 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Inostranczy'. : Foreigners.] Grigor'yev, Boris 132 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Sad. : Garden.] Grigor'yev, Boris 133 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
"Entrez" Grigor'yev, Boris 134 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Pansionerki. : Boarders.] Grigor'yev, Boris 135 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Risunok. : Drawing.] drawing Grigor'yev, Boris 136 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Risunok. : Drawing.] drawing Grigor'yev, Boris 137 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Risunok. : Drawing.] drawing Grigor'yev, Boris 138 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Vinʹetka k stikhotvoreniyam A. Korona. : Vignette for poems by A. Coron.] Gruzenberg, Sergey 139 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Vinʹetka k stikhotvoreniyam A. Korona. : Vignette for poems by A. Coron.] Gruzenberg, Sergey 140 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Risunok. : Drawing.] drawing Gruzenberg, Sergey 141 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Ex-libris. drawing Gruzenberg, Sergey 142 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Arkhitekturny'j friz. : Architectural frieze.] Gruzenberg, Sergey 143 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Nature morte. Dobuzhinsky, Mstislav 143а [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Peterburgskij vid. : Petersburg view.] Dobuzhinsky, Mstislav 143б [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[E'skizy' rospisi i ubranstva komnaty' v imenii "Natalʹevka" P. I. Kharitonchenko. : Sketches of the painting and decoration of the room in the estate "Natalyevka" of P. I. Kharitonchenko.] Dobuzhinsky, Mstislav 143в [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Akvarelʹ. : Watercolor.] painting: aquarelle Dobuzhinsky, Mstislav 143г [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Akvarelʹ. : Watercolor.] painting: aquarelle Dobuzhinsky, Mstislav 143д [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Akvarelʹ. : Watercolor.] painting: aquarelle Dobuzhinsky, Mstislav 143е [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
other medium 144 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
other medium 145 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
other medium 146 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
other medium 147 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
other medium 148 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
other medium 149 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Chanson d'amour. painting: aquarelle Zak, Eugène 150 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Rêverie. Zak, Eugène 151 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Kupalʹshhicza. : Bathing woman.] Zak, Eugène 152 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Raneny'j. : Wounded] Zak, Eugène 153 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Golova devushki. : Head of a girl.] drawing Zak, Eugène 154 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Golova starukhi. : Head of an old woman.] drawing Zak, Eugène 155 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Grot v "bosquet d'Apollon' v Versalʹskom parke. (Dekorativny'j e'tyud). : Grotto in the 'bosquet d'Apollon' in the park of Versailles. (Decorative sketch).] Ziloti, A. A. 156 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Interieur'y'. : Interiors.] Ivashintsova, Maria Ivanovna 157 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Interieur'y'. : Interiors.] Ivashintsova, Maria Ivanovna 158 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Smertʹ. : Death.] Kalmakov, Nikolay 159 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv