Advanced Search

201 - 250 of 440
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Risunok k kartine "Kupchikhi". : Drawing for the painting "Merchants".] Kustodiyev, Boris 206 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Freska czerkvi "Vozneseniya na Debryakh". : Fresco of the "Ascension on the Debri" church.] Kustodiyev, Boris 207 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
other medium 208 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Czesarevna Elizaveta Petrovna i preobrazhenczy' v kordegardii Zimnego Dvorcza v nochʹ na 25 noyabrya 1741 goda. (E'pizod iz voczareniya Imi Elizavety'). : Tsesarevna Elizaveta Petrovna and the Transfiguration Regiment in the guardroom of the Winter Palace on the night of November 25, 1741. (Episode from the accession of Elizabeth by them).] Lansere, Yevgeny 209 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[E'skiz predy'dushhej kartiny'. : Sketch of the previous painting.] Lansere, Yevgeny 210 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Srednevekovy'j gorod (e'skiz dekoraczii). : Medieval city (sketch of a scenery).] Lansere, Yevgeny 211 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Romanticheskij pejzazh. : Romantic landscape.] Lansere, Yevgeny 212 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Gerkules i Nessus (e'skiz). : Hercules and Nessus (sketch).] Lansere, Yevgeny 213 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Parusa (Venecziya). : Sails (Venice).] Latri, Mykhail 214 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Letnij dozhdʹ. : Summer rain.] Latri, Mykhail 215 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Molotʹba. : Threshing.] Latri, Mykhail 216 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Titulʹny'j list dlya nomera pamyati N. N. Sapunova, zhurnala "Apollon". : Title page for the memory number of N. N. Sapunov, "Apollo" magazine.] Levitskiy, V. I.[?] 217 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Bukvy' dlya izdaniya "Mikelʹ Anzhello" Grimma (Izdanie "Gryadushhij denʹ"). : Letters for the publication "Michelangelo" of Grimm (Edition of "Coming Day").] Levitskiy, V. I.[?] 218 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Buket. : Bouquet.] Lindemann, Agnes 219 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Czvetok. : Flower.] Lindemann, Agnes 220 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Bely'e rozy'. : White roses.] Lindemann, Agnes 221 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Letnij denʹ. : Summer day.] Lindemann, Agnes 222 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Vo Frolovskom monasty're (na Podole). : In the Frolovsky monastery (on Podil).] Lukomsky, Georgy 223 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[U Petropavlovskoj czerkvi (na Podole). : At the Peter and Paul Church (on Podil).] Lukomsky, Georgy 224 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[V Pecherskoj Lavre. : In the Pechersk Lavra.] Lukomsky, Georgy 225 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[U Chudova monastry'rya. : At the Miracle Monastery.] Lukomsky, Georgy 226 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[U Ilʹinskoj czerkvi (na Lubyanke). : At the Elias Church (on Lubyanka).] Lukomsky, Georgy 227 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Besedka u Chernoj rechki. : Gazebo at the Black River.] Lukomsky, Georgy 228 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
other medium 229 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustraczii i vinʹetki k skazke V. Gaufa "Malenʹkij Muk" : llustrations and vignettes for the tale of W. Gauf "Little Muck".] Mitrokhin, Dmitry 230 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustraczii i vinʹetki k skazke V. Gaufa "Malenʹkij Muk" : llustrations and vignettes for the tale of W. Gauf "Little Muck".] Mitrokhin, Dmitry 231 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustraczii i vinʹetki k skazke V. Gaufa "Malenʹkij Muk" : llustrations and vignettes for the tale of W. Gauf "Little Muck".] Mitrokhin, Dmitry 232 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustraczii i vinʹetki k skazke V. Gaufa "Malenʹkij Muk" : llustrations and vignettes for the tale of W. Gauf "Little Muck".] Mitrokhin, Dmitry 233 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustraczii i vinʹetki k skazke V. Gaufa "Malenʹkij Muk" : llustrations and vignettes for the tale of W. Gauf "Little Muck".] Mitrokhin, Dmitry 234 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustraczii i vinʹetki k skazke V. Gaufa "Malenʹkij Muk" : llustrations and vignettes for the tale of W. Gauf "Little Muck".] Mitrokhin, Dmitry 235 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustraczii i vinʹetki k skazke V. Gaufa "Malenʹkij Muk" : llustrations and vignettes for the tale of W. Gauf "Little Muck".] Mitrokhin, Dmitry 236 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustraczii k ballade V. Zhukovskogo "Kubok". : "Illustrations to the ballad of V. Zhukovsky "Cup "] Mitrokhin, Dmitry 237 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustraczii k ballade V. Zhukovskogo "Kubok". : "Illustrations to the ballad of V. Zhukovsky "Cup "] Mitrokhin, Dmitry 238 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustraczii i vinʹetki k skazke R. Gustavsona "Barzha". : "Illustrations and vignettes for the tale of R. Gustavson "Barge".] Mitrokhin, Dmitry 239 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustracziya k skazke R. Gustafsona "Barzha". : Illustration for the tale of R. Gustafson "Barge".] Mitrokhin, Dmitry 240 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustracziya k skazke R. Gustafsona "Barzha". : Illustration for the tale of R. Gustafson "Barge".] Mitrokhin, Dmitry 241 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Letnij vecher (skazka). : Summer evening (fairy tale).] Mosalevsky, Ivan 241а [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Akropolʹ (Afiny'). : Acropolis (Athens).] Mostova-Matveeva, Zoja Jakovlevna 242 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Sudak (Kry'm). : Sudak (Crimea).] Mostova-Matveeva, Zoja Jakovlevna 243 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Portret g-zhi N. I. : Portrait of Mrs. N. I.] Meshaninov, Oskar 243а [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Nature morte. Nagubnikov, Svyatoslav Alexandrovich 244 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Zhelezny'j ry'nok. : Iron market.] Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna 248 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Stary'e sklady'. : Old warehouses.] Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna 249 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Podʺemny'j mostik. : Lifting bridge] Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna 250 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Portret. : Portrait.] Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna 251 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Kolk. Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna 252 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Achterburgwal. Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna 253 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Voorburgwal. Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna 254 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Singel. Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna 255 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[S. Dzhiminiyano. : San Gimignano.] Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna 256 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv