exhibition

[Exhibition of the War Paintings and Drawings of József Rippl-Rónai]

Rippl-Rónai József háborus festményeinek és rajzainak kiállitása


ID: 1071, Status: proof read
Exhibition period:
1915
Type:
solo
Organizing Bodies:
Ernst Múzeum
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 285
Types of Work: painting and drawing: 187, other medium: 3, unknown: 95
Artists: 1
Gender: female: 0, male: 1
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Mar 12‒Apr 12, 1911 Rippl-Rónai József retrospektiv kiállitása 1888-1911 [The Retrospective Exhibition of Rippl-Rónai 1888-1911] Budapest Művészház 1 artists
Nov 25‒Dec 17, 1911 Kernstock Károly retrospekív kiállítás [Retrospective Exhibition of Károly Kernstock] Budapest Művészház 1 artists
mid/12/1911 - beg/01/1912 XIV. Jahrgang. Winter 1911/1912. III. Ausstellung. [Kollektionen Leo Klein-Diepold, Oskar Moll, Max Pechstein, Fritz Rhein, Josef Rippl-Rónai] Berlin Paul Cassirer 1 artists
1915 Magyar mesterek második csoportkiállitása [Second Group Exhibition of Hungarian Masters] Budapest Ernst Múzeum 1 artists
Jan‒Feb 1910 M.I.É.N.K. III-ik kiállítás [Third Exhibition of M.I.É.N.K] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Mar 1907 A Nemzeti Szalon. Első csoportkiállítás [The First Group Exhibition Of The National Salon] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Feb 5‒Mar 3, 1910 Ausstellung Ungarischer Maler Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 1 artists
Jan 1908 M.I.É.N.K. [1] [M.I.É.N.K. [1]] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Feb‒Mar 1909 M.I.É.N.K. második kiállitása [Second Exhibition of M.I.É.N.K.] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Apr 27‒Jun 19, 1910 Nemzetközi Impresszionista kiállítás [International Impressionist Exhibition] Budapest Művészház 1 artists
Feb 15‒Mar 1914 A Művészház nagy kiállitása [The Great Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 1 artists
Jan 23‒Feb 1913 A Művészház palotafelavató kiállítása [The Palace Inauguration Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 1 artists
May 25‒Sep 30, 1912 Internationale Kunstausstellung des Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler zu Cöln Cologne Städtische Ausstellungshalle am Aachener Tor 1 artists
Apr 1‒May 15, 1906 Tavaszi kiállítás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 1 artists
Feb 9‒Mar 24, 1909 Akvarellek, pasztellek és grafikai művek nemzetközi kiállitása [International Exhibition of Aquarelles, Pastels and Graphics] Budapest Műcsarnok 1 artists
Apr 22‒Oct 31, 1905 VI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 22‒Oct 31, 1909 VIII. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 23‒Oct 31, 1910 IX. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 1 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 1 artists
Catalogue
XVII. Rippl-Rónai József háborus festményeinek és rajzainak kiállitása. Budapest: Ernst-Muzeum 1915.
Nr. of pages: 46 [PDF page number: 70].
Holding Institution: online: Hungaricana.hu
Preface
Dr. Lázár, Béla: Rippl-Rónai József háborus rajzai, p. 27-30

"Egy gyönyörű kis francia faluban, Issy-l'Evéque-
ben, felesége, rokonai körében volt éppen a müvész, ki-
járt a határba, nézte az eget és a rétet, gyönyörködött a
falusi utcák hajlásaiban, szeme, mint egy örökké moz-
gásban lévő szivattyu, szivta fel a benyomásokat és
rögzitette őket kis krajcáros irkákba, — mikor egyszer
csak kitört a háboru.
Az emberekre rászakadt a szerencsétlenség. A düh
és elkeseredés, a félszázados bosszúvágy, a rájuk vára-
kozó szenvedésektől való rémület hatalmasan fellobogó
gyűlöletté erősbödött. Hirtelen arra eszméltek, hogy
közöttük él egy boche. Aki járt-kelt közöttük, rajzolta a
tájékukat, — mi lehet más, mint kém ? A müvészre
keserves napok virradtak. Mikor először kiment —
rátámadtak, majd felnyársalták; felesége szavai nem
tudták megnyugtatni a tömeget, mely a kémektől való
félelemtől őrjöngeni kezdett: chacun son morceau! —
kiáltották és a védtelen müvészt szidalmazva bántal-
mazták. Ennek a rémes órának emléke feldulta
lelkivilágát.
Pedig a szenvedések ezzel nem szüntek meg. Hete-
ken át kis kertjükbe temetkezett, de onnét is kiüzték és [p. 27]
előbb Macon-ban, aztán Chartreuse-ben, fogolytáborban
helyezték el. Mindent elkövetett, hogy igazát megvédje,
hogy legalább helyzetén javithasson. A magyar kor-
mány is közbenjárt, francia művészbarátai, Maillol a
szobrász, Denis a festő tanácsokkal látták el, beajánlot-
ták újságíró ösmerőseiknek, hogy azok járják ki neki a
szabadulás lehetőségét. Végül, hosszú kilenc hónapi zak-
latás után, minekutána orvosilag igazolta, hogy katonai
szolgálatra alkalmatlan, — kiengedték Svájcba, s onnét
aztán hazajöhetett. Ő csakugyan átélt egy darab hábo-
rút, — mint önkénytelen különitmény.
Ezalatt aztán tele szivta a lelkét benyomásokkal.
Különben is rendkivül fogékony a mozgás és az azt kife-
jező vonal iránt. Kevés művész gyűjtött össze annyi
részletmegfigyelést, hogy végül is eljuthasson a legegy-
szerübbhöz. Mert ez Rippl-Rónai művészetének leg-
mélyebb titka. A mozgásban levő, örökös átváltozásban
élő természetet figyeli meg, hogy meglássa és meg-
keresse mindenben a legegyénibb jellemvonást, kitünő
érzékkel a kiadatlan mozdulatok titkai iránt, amiáltal
müvészete az egyedül való, ritka gesztusok és a lelki
életet leleplező mozzanatok titokzatos kifejezései. De
mindez nem természethalmozás, — ellenkezőleg, csupa
kihagyás, elvonatkozás, kiemelés. Mint a gyermekrajz-
nál és a primitív -művészetnél, mint a japán és főleg
a kinaiknál látható, csak a jellegzetes hat a képzeletére, —
innen egyszerüsége, naivitása, művészetének két fő
alapsajátossága. [p. 28]
Hogy ezt a jellegzetest kikereshesse, bele kell mé-
lyednie tárgyába. Ezért oly szorgalmas Rippl-Rónai,
ő rajzolva tanul, főleg, ha új és ösmeretlen mozgás lehe-
tőségek közé kerül. Nem lephet meg tehát senkit, hogy
a francia internáltatását művészileg oly fényesen kihasz-
nálta. Az izgatott kis francia falú utcája és népessége, ije-
delme, a falusi emberek felfokozott lelki élete, melyben úgy
tükröződik a háború, mint a tengerszemben az óceán
vihara, — ott állott mindez előtte, egy sereg új mozgás,
melyek karakterisztikumait lekapni és megrögziteni
lelki élvezet és megnyugvás volt egyszerre. Közben,
mialatt bezárkozott az elátkozott issy-l'Éveque-i kertbe,
mely nyugodt volt és csendes és nem fogadott be sem-
mit a távoli harctér borzalmaiból, egy üvegálom kompo-
ziciója ébredt fel lelkében, melyet az Iparmüvészeti
Muzeum számára készített el. Aztán megváltozott a
szintér: internáltak közé kerül, egy bortermelő kisvá-
rosba, majd egy börtönné átformált kolostorba, csupa
idegen arc, idegen gesztus, idegen gondolat közé. Ezek
misztikuma megfogja. Emberfejek maszkjait teremti
meg. Formák, szinek szimbólumokká válnak. Lépten-
nyomon titkok veszik körül. S ő egyenkint tépi le lep-
lüket. Százával csinálja vázlatait, hogy megkeresse en-
nek a sok új benyomásnak az egységes képét. De végül
is kiderül, hogy az összbenyomás: maga ez az idegesen
nyugtalan sok száz részlet.
Egy hihetetlenül grandiózus kép kerekedik ki be-
lőlük: egy formáról-formára röppenő, a benyomások [p. 29]
százai között hánykolódó lélek, kit tüzes vassal éget
a nyugtalanság, miközben minden tárgy sajátos érde-
ket nyer előtte, új fényben látja a világot, ezt a gyülöl-
ködő, ellenséges, de őt éppen rikitó ellentéteivel megra-
gadó ismeretlen kosmost.
Ebből a gazdag naplóból egy nagy marékra valót
mutatunk be most a magyar közönségnek, hogy ilykép
bepillantást vethessen a francia internáltak életébe,
egy magyar művész lelkén keresztül. [p. 30]"
Catalogue Structure
"A Művész internáltatásának története [The Story of the Artist's Incarceration]", p. 1-26
"Rippl-Rónai József háborus rajzai [Drawings of the War by József Rippl-Rónai]", p. 27-30
"A kiállítottt műtárgyak jegyzéke [List of Exhibited Artworks]", p. 31-41
"Első terem [First Hall]", cat. no. 1-80, p. 33-35
"Második terem [Second Hall]", cat. no. 81-103, p. 36
"Harmadik terem [Third Hall]", cat. no. 104-123, p. 37
"Negyedik terem [Fourth Hall]", cat. no. 124-141, p. 38
"Ötödik terem [Fifth Hall]", cat. no. 142-196, p. 39
"Szekrényben [In the Cupboard]", cat. no. 197-205, p. 39
"Hatodik terem [Sixth Hall]", cat. no. 206-221, p. 40
"Vitrinában [In the Schowcase]", cat. no. 222-256, p. 40
"Hetedik terem [Seventh Hall]", cat. no. 257-259, p. 41
"Vitrinában [In the Showcase]", cat. no. 260-277, p. 41
"Az üvegházban [In the Glasshouse]", cat. no. 278-283, p. 41
"Vitrinában [In the Showcase]", specified but not listed, p. 41
"Az Ernst-Muezum eddig a következő kiállításokat rendezte [Following Exhibitions Have Been Organised by the Ernst Museum so Far]", p. 42-43
"Az Ernst-Muzeumban a következő felolvasásokat tartották [Following Readings Have Been Held at the Ernst Museum]", p. 44-45
"Irodalom [Literature]", p. 46
Additional Information
Catalogue Structure altered

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
József Rippl-Rónai 1861 1927 HU 282
Recommended Citation: "Rippl-Rónai József háborus festményeinek és rajzainak kiállitása." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified May 22, 2020. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1071