exhibition

[Works of János Vaszary]

Vaszary János művei


ID: 1084, Status: proof read
Exhibition period:
Mar 1906
Type:
solo
Organizing Bodies:
Nemzeti Szalon
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 156
Types of Work: painting and drawing: 139, other medium: 10, unknown: 7
Artists: 1
Gender: female: 0, male: 1
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Mar 24‒Apr 21, 1912 Vaszary János gyüjteményes kiállítása a Művészházban [Exhibition of the Collected Works of János Vaszary] Budapest Művészház 1 artists
Jan‒Feb 1910 M.I.É.N.K. III-ik kiállítás [Third Exhibition of M.I.É.N.K] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Mar 1907 A Nemzeti Szalon. Első csoportkiállítás [The First Group Exhibition Of The National Salon] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Feb 5‒Mar 3, 1910 Ausstellung Ungarischer Maler Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 1 artists
Jan 1908 M.I.É.N.K. [1] [M.I.É.N.K. [1]] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Feb‒Mar 1909 M.I.É.N.K. második kiállitása [Second Exhibition of M.I.É.N.K.] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
May 4‒Jun 25, 1913 A Művészház nemzetközi Postimpresszionista kiállitása [International Post-Impressionist Exhibition in the Művészház] Budapest Művészház 1 artists
Apr 27‒Jun 19, 1910 Nemzetközi Impresszionista kiállítás [International Impressionist Exhibition] Budapest Művészház 1 artists
Feb 15‒Mar 1914 A Művészház nagy kiállitása [The Great Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 1 artists
Jan 23‒Feb 1913 A Művészház palotafelavató kiállítása [The Palace Inauguration Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 1 artists
Apr 22‒Oct 31, 1905 VI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 23‒Oct 31, 1910 IX. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 1 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 1 artists
Organizing Committee
"A Nemzeti Szalon tisztkara [The Committee of Nemzeti Szalon].
Elnök [President]: Gróf [Count] Andrássy Gyula, V.B.T.T.
Alelnök [Vice-President]: Vészi József (min. tan. [ministerial advisor]).
Alelnök [Vice-President]: Ferenczy Károly.
Ügyvezetö-igazgató [Executive Director]: Ernszt Lajos.
Művészeti igazgató [Artistic Director]: Kézdi-Kovács László.
Igazg. tagok [Directorate Members]: Bruck Miksa; Baditz Ottó; Tölgyessy Arthur; Kernstock Károly; Kammerer Ernő (min. tan. [ministerial advisor]).
Titkár [Secretary]: Déry Béla .
Ügyész [Prosecutor]: Dr. Képessy József.
Pénztáros [Treasurer]: Weiser Kálmán.
Műtáros [In Charge of the Collection]: Rubovics Márk.
A Nemzeti Szalon ezidei művészzsürije [The Current Jury of Nemzeti Szalon].
Festők [Painters]: Bruck Miksa; Evdi-Illés Aladár; Glatz Oszkár; Katona Nándor; Margitay Tihamér; Szenes Fülöp; Zemplényi Tivadar.
Szobrászok [Sculptors]: Ligeti Miklós; Strobl Alajos; Tóth István.
Építészek [Architects]: Bobula János; Kauser József; Vidor Emil", n. p.
Catalogue
Vaszary János művei. Budapest: Nemzeti Szalon 1906.
Nr. of pages: 25 [PDF page number: 30].
Holding Institution: online: Hungaricana.hu
Preface
Ernszt, Lajos: Modern Magyar Művészek. VIII.* Vaszary János, p. 5-7

"Az idei művészeti évadra hirdetett gyűjte-
ményes kiállítások ciklusát Vaszary János nagy-
becsű kiállításával végezi be a Nemzeti Szalon.
Vaszaryban egy nagy készültségű, erősen egyéni
és sokoldalú művészszel ismerkedünk meg,
aki nagyszámú új művében óriási haladásáról
számol be; mely művészeti szempontból min-
dig döntő fontosságú, mert meggyőz bennün-
ket arról, hogy egy nagystílű müvészszel van
dolgunk, ki nem elégszik meg az elért sike-
rekkel, hanem mindig újabb és tökéletesebb
alkotásokra törekedik.
Az a páratlanul álló nagyszerű művészeti
forradalom, melyet az angol Turner és Con-
stable indítottak meg a mult század elején az
elavult akadémiai sablonok ellen és amelyet
a franciáknál a barbisoni iskola mesterei: Corot,
Millet, Diaz, Dupré, Rousseaux, Daubigny és
Courbet folytattak és vittek diadalra és amely
harcban Bastien Lepage-nak, a modern művé-
szet neves apostolának volt különösen nagy
sikere, — nálunk is több követőre talált.
Bastien Lepage bámulatos hűséggel tudta vissza-
adni a szabad természetben látottakat, úgy
hogy őt a laikusok nagy tömegé is megértette
és megbecsülte.
Ugyancsak az ő idejében lép fel Manet, aki
mesterét lelki tartalomban jóval fölülmulta s
aki gyakran erőszakos és durva előadása dacára
is megkapóbban és meggyőzőbben ábrázolta
a természetben látottakat. Manet, mint a mo-
dern impresszionizmus megalapítója köré cso-
portosultak Monet, Sisley, Pisaro, Degas, Renoir,
Raffaeli stb., akik mindannyian mesterük irá-
nyát és modorát juttatták teljes diadalra. Ezek
az itt említett mesterek voltak azok, akik a
modern művészetet megalapították, mely a fény
és szín problémájának megoldásából állott. [p. 5]
Ha végig nézzük ezen mesterek műveit és
ha elgondoljuk, hogy a mi modern művé-
szeinknek ezek után kellett saját stílust és
miliőt teremteniök, melyeket a külföldi mes-
terek már készen kaptak s amelyben éltek, akkor
tudjuk meg csak, hogy milyen nagy és értékes
munkát végeztek modern magyar művészeink,
akiknek még ezt is előbb kellett önmagukból
előteremteniük.
Ilyen kiváló művészünk Vaszary János is,
akit most mutatunk be gyűjteményes kiállítás
keretében.
Vaszary Kaposvárott született 1867-ben. Ta-
nulmányait a mintarajziskolában kezdte meg
Greguss és Székely vezetése alatt. Két év mulva
Münchenbe ment, ahol Hackl és Löfftz tanít-
ványa lett. 1899-ben Münchent elhagyta és
Párisban a Julian-akadémiát látogatta, ahol
Bougereau és Robert Fleury-nél folytatta tanul-
mányait. 1892-ben állított ki először Buda-
pesten a Műcsarnokban, megfestvén Vaszary
Kolos hercegprímás arcképét. Párisból hazajön,
majd Olaszországot keresi fel s űjra visszatér
a francia fővárosba és Jean Paul Laurence meg
Benjamin Constantnál dolgozik, hogy azután
végleg itthon telepedjék le. Művészlelke azon-
ban folytonos utazásokra készteti s évenként
hosszabb külföldi tanulmányutakra indul.
Vaszary művészetének fejlődését alaposan
tanulmányozhatjuk ezen mostani kiállításán.
Tanulmányai elejéről való 1888-ban készült
saját arcképe még a müncheni iskola rossz
oldalát, a szinek iránti teljes érzéketlenségét
tünteti elénk. Ellenben a rajz gondossága már
itt is elementárisán mutatkozik.
1892-ben készült a «Pásztorsíp« és a «Sep-
tember», melyek első kísérletei a szín- és fény-
hatások megoldásának.
Ezek után alkotja első nagyszabású művét,
a «Bizánci Madonnát» és az «Aranykort», melye-
ken a színstilizálás nagyszerűségét láthatjuk.
Ezeket követi az «Adám és Éva», melyen a
szabadba beállított emberi testnek világító erejét
sikerült neki fényesen megoldani. Áttér ezek
után a naturalisztikus témákra, amelyekben a
természeti tünemények közvetlen hatásait ke-
resi s ezeket különösen a «Részes aratók» cimű
művén oldotta meg kitűnően. Ugyanezen kor-
ból való tájképein már mélyebb hangulatokat
keresett. Ilyenek a gróf Andrássy Gyula és az
állam tulajdonában lévő becses festmények.
Ugyanekkor kezdett bővebben foglalkozni
iparművészeti dolgokkal is, ú. m. gobelin-
szerű szőnyegtervekkel és plakátokkal s ezen
korból való rajzain és festményein önkénytele-
nül is bizonyos stilizáltságra tett szert. [p. 6]
Körülbelül két éve állított ki utóljára.
Ekkor felkértem, hogy rendezzen a Nemzeti
Szalonban gyűjteményes kiállítást ujabb dol-
gaiból, melyet most meg is tett. Meglepő és
szembetűnő a nagy haladás, amint most 100
uj dologgal áll a közönség elé, mely művein
különösen a fény- és színhatásokat juttatja
teljes diadalra, úgy hogy most már bátran
nevezhetjük ezt az ő összes új képei főjellem-
vonásának.
Tulajdonképen folyton ezen probléma meg-
oldásán fáradozott s a stilizálás felé való
kitérések csak egy izgatott és folyton kutató
művészlélek következményei voltak.
Vaszary János mindig a saját stílusát kereste
s legutolsó nagy útja alkalmával a francia és
spanyol földön festett képei egyéniségét már
teljesen kiforrva tüntetik elő. S ezt a könnyed-
séget az előadásban is teljesen elérte.
Vaszary János művészetében megtalálta ama
főtitkot, hogy a természetben csak azt látja és
érezi, ami reá a legnagyobb hatással van s ezzel
tisztában lévén, művészete az előadásban is
komplet egyéniséggé fejlődött. Ez az ő mű-
vészi evoluciója, amelylyel olyan nagy mű-
vészi fokot ért el, hogy nyugodtan hasonlít-
hatjuk őt össze a külföld bármelyik nagy
mesterével.
A Nemzeti Szalon kollektív kiállításainak
sorozatában az ő kiállítása egyike a legérde-
kesebbeknek és kétségtelenül mély és nagy
benyomással fog lenni úgy műszerető közön-s
égünkre, mint művészeinkre is.
Budapest, 1906 március hó 24-én. [p. 7]
*A Nemzeti Szalonban a modern magyar művészek
közül gyűjteményes kiállítás keretében bemutattattak a következők : Ferenczy Károly, Strobentz Frigyes, Szinyei Merse Pál, Olgyai Ferenc, Fényes Adolf, Magyar-Mannheimer Gusztáv és Grünwald Iványi Béla."
Catalogue Structure
"A Nemzeti Szalon tisztikara" [The Committee of Nemzeti Szalon], n.p.
"Modern magyar művészek. VIII.* Vaszary János" [Modern Hungarian Artists. VIII.* János Vaszary], p. 5-7
"Előcsarnok" [Entrance Hall], cat. no. 1-31, p. 11
"I.", cat. no. 36-89, p. 15-16
"II.", cat. no. 90-138, p. 19-20
"III.", cat. no. 139-150, p. 23
"IV.", cat. no. 151-158, p. 25
Additional Information
Other Mediums listed
Note
Numbers in the Gallery/Room field are not defined in the catalogue. They may denote something else.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
János Vaszary 1867 1939 HU 146
Recommended Citation: "Vaszary János művei." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified May 22, 2020. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1084