exhibition

[Exhibition of the Collected Works of Béla Grünwald Iványi]

Grünwald Iványi Béla gyüjteményes kiállítása


ID: 1125, Status: proof read
Exhibition period:
Feb 1906
Type:
solo
Organizing Bodies:
Nemzeti Szalon
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 82
Types of Work: painting and drawing: 77, unknown: 5
Artists: 1
Gender: female: 0, male: 1
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Dec 1913 Első csoportkiállitás [First Group Exhibition] Budapest Ernst Múzeum 1 artists
Jan‒Feb 1910 M.I.É.N.K. III-ik kiállítás [Third Exhibition of M.I.É.N.K] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Mar 1907 A Nemzeti Szalon. Első csoportkiállítás [The First Group Exhibition Of The National Salon] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Feb 5‒Mar 3, 1910 Ausstellung Ungarischer Maler Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 1 artists
Feb 1913 Iványi-Grünwald Béla festményeinek és magyar műgyüjtemények bemutatása. I. Dr. Sonnenfeld Zsigmond gyüjteménye [Exhibition of the Paintings of Béla Iványi-Grünwald and the Presentation of Hungarian Art Collections. I. Zsigmond Sonnenfeld] Budapest Ernst Múzeum 1 artists
Jan 1908 M.I.É.N.K. [1] [M.I.É.N.K. [1]] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Feb‒Mar 1909 M.I.É.N.K. második kiállitása [Second Exhibition of M.I.É.N.K.] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Mar 16‒Apr 1910 A Művészház bibliai kiállítása és Jacobey Károly művészi hagyatéka [Biblical Art Exhibition and the Estate of Károly Jacobey in the Művészház] Budapest Művészház 1 artists
Apr 27‒Jun 19, 1910 Nemzetközi Impresszionista kiállítás [International Impressionist Exhibition] Budapest Művészház 1 artists
Spring 1905 Tavaszi nemzetközi kiállítás [International Spring Exhibition 1905] Budapest Műcsarnok 1 artists
May 1‒Oct 20, 1907 Internationale Kunstausstellung Mannheim Mannheim Kunsthalle Mannheim 1 artists
Apr 22‒Oct 31, 1905 VI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 22‒Oct 31, 1909 VIII. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 23‒Oct 31, 1914 XI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 1 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 1 artists
Organizing Committee
"A Nemzeti Szalon tisztkara [The Committee of Nemzeti Szalon]:
Elnök [President]: Gróf [Count] Andrássy Gyula, V.B.T.T.
Alelnök [Vice-Presidents]: Vészi József (min. tan. [ministerial advisor]).
Alelnök [Vice-President]: Ferenczy Károly.
Ügyvezetö-igazgató [Executive Director]: Ernszt Lajos.
Művészeti igazgató [Artistic Director]: Kézdi-Kovács László.
Igazg. tagok [Directorate Members]: Bruck Miksa; Baditz Ottó; Tölgyessy Arthur; Kernstock Károly; Kammerer Ernő (min. tan. [ministerial advisor]).
Titkár [Secretary]: Déry Béla.
Pénztáros [Treasurer]: Weiser Kálmán.
Ügyész [Prosecutor]: Dr. Képessy József.
Műtáros [In Charge of the Collection]: Rubovics Márk.
A Nemzeti Szalon ezidei művészzsürije [The Current Jury of Nemzeti Szalon]:
Festők [Painters]: Bruck Miksa; Evdi-Illés Aladár; Glatz Oszkár; Katona Nándor; Margitay Tihamér; Szenes Fülöp; Zemplényi Tivadar.
Szobrászok [Sculptors]: Ligeti Miklós; Strobl Alajos; Tóth István.
Építészek [Architects]: Bobula János; Kauser József; Vidor Emil", n. p.
Catalogue
Grünwald Iványi Béla gyüjteményes kiállítása. Budapest: Nemzeti Szalon 1906.
Nr. of pages: 21 [PDF page number: 28].
Holding Institution: online: Hungaricana.hu
Catalogue Price
0,5
Preface
Ernszt, Lajos: Modern magyar művészek. VII*. Iványi Grünwald Béla, p. 5-7

"A modern magyar művészet ez időszerint
ugyanazt a nemes és nagy küzdelmet vívja,
mint az egész magyar nemzet. Ki akarja és
ki fogja küzdeni az önálló magyar művészetet,
hogy annak mindenik vonásán és minden tár-
gyán a magyarság sajátos nemzeti jellegét min-
denki azonnal észrevehesse. A magyar mű-
vészetnek ezen harca nem mai keletű, mert
már az ötvenes és hatvanas években, amikor
a nemzet hasonlóan az abszolutizmus békójá-
ban sínylődött s mikor nem volt szabad meg-
írni az írónak, amit gondol s a hogy érez,
egy Székely Bertalan és egy Madarász Viktor
ecsetjükkel tolmácsolták a nemzeti gondo-
latokat.
Székely Bertalan a nyugodtabb, a kevésbbé
kuruc természetű, megfesti az Egri nőket, Do-
bozyt és Zrínyi kirohanását, melyekkel a nem-
zet hőseire hívja fel a figyelmet; mig Cylley-
ben, a ki V. Lászlóval Hunyady László halálos
ítéletét iratja alá, az árulókra céloz; a mohácsi
csatában, a 48-ban leigázott nemzetre céloz:
ellenben Madarász, a kuruc érzelmű festő, már
kíméletlenül reá mutat képeiben, hogy a
48-hoz hasonló dolgokat a nemzet már átélt
és ezentúl is átfog még küzdeni. Ilyenek a
lefejezett Hunyady László, amint a véres kard
alatt fekszik ravatalon, Zrínyi és Frangepán,
ahogy láncraverve ülnek a bécs-újhelyi fog-
ságban, Zrínyi Ilona a munkácsi várban, mi-
dőn két gyermekét elrabolják, Zách Felicián.
mikor a leányán elkövetett gyalázatot meg-
bosszulni indul a királyhoz, s buzogányára
rá van írva: ne bántsd a magyart, az ónodi
országgyűlés, amelyen fölkoncolják a két áruló
követet stb.
Ezek az örökbecsű történelmi művek vilá-
gító fáklyaként fogják mindenkor hirdetni,
hogy a magyar művészet mindig együtt ére-
zett korának nemzeti küzdelmével. A képző-
művészet tehát az elnyomatás idejében nemcsak
kulturális, hanem hazafias missiót is teljesített. [p. 5]
Az alkotmány visszaállítása után a történeti
festészetről a magyar zsánerfestészetre térnek
át művészeink és folytatódik a munka a magyar
művészetért. Munkácsy Mihály ujoncozásá-
al a magyar zsánerképet alkotja meg, Mé-
szöly Géza a magyar tájképet, Izsó Miklós
Busuló juhászával a magyar zsánerszobrászatot
teremtik meg és viszik előbbre a magyar mű-
vészetet.
Ezt a munkát folytatja a nyolcvanas években
különösen Jankó János, Deák Ebner Lajos,
Bihari Sándor, Vágó Pál és Révész Imre,
akik a magyar népsajátságokat örökítik meg
képeiken.
Ámde még mindig hiányzott valami, ami
a magyar művészetet egyenrangúvá tegve a
külföld művészetével és ezt a nagy föladatot
megoldani az a derék gárda tűzte ki föladatul
magának, amelynek tagjait s akiknek művé-
szetét most a Nemzeti Szalon gyűjteményes
kiállítások keretében mutatja be a műbarát
közönségnek.
Míg történeti festőink nemzetünk hőseit,
azok dicső csatáit és az árulókat örökítették
meg, s míg az ő utánuk következő mesterek
főleg a népélet és népszokások megörökítésére
fordítják a fősúlyt, addig modern művészeink
már nem érik be ezzel, hanem szigorúan a
művészi szempont és az egyéniségre való
törekvés vezérli őket alkotásaikban.
Ezen harcosok közé tartozik Iványi Grün-
wald Béla is. aki Hollósyval megalapította
1896-ban a nagybányai iskolát, mely a modern
magyar képzőművészet kiindulási pontja lett.
S a hogy a magyar politika vezérei zászló-
jukra az önálló magyar hadsereget, udvartar-
tást s a külföldi képviseletben is a magyar
állameszme kidomborítását írják, akként ezek
a modern magyar művészek a magyar formák,
a magyar színek, megteremtéseért küzdenek s
így bátran nevezhetjük őket az önálló magyar
nemzeti művészet képviselőinek.
Ezek a vérbeli művészek jöttek csak reá,
hogy csak ezzel tudnak itthon és a kül-
földön is sikereket és elismerést kivívni és
így lettek a magyar kultura legszámottevőbb
harcosai.
Ivánvi Grünwald Béla 1867-ben született
Somogy - Somban s művészi tanulmányait
a budapesti mintarajziskolában kezdte meg,
ahonnan Münchenbe ment Hackl tanárhoz. Ez-
után Párisba került a Julián-akadémiába, melyet
Csókkal és Ferenczyvel három évig látogatott
Hazatér, majd újból Münchenbe megy s Eisen-
huttal Kairóba utazik. Visszatér Münchenbe s
rábírja Hollósyt, akinek akkor már iskolája [p. 6]
volt a bajor fővárosban, hogy jöjjön haza, ami
1896-ban meg is történik.
Iványi Grünvald művészetét a mostani kol-
lektív kiállításon utolsó húsz évi működése igazolja.
Anyja arcképe és a Baromfi-udvar, melyeket még
1886-ban festett, Bastien Lepagera emlé-
keztetnek, jellemző artisztikus finomságukkal.
Az 1896-ból való rajzai, melyekkel Kiss
József költeményeit illusztrálta, fényesen iga-
zolják, mennvire átérezte a költőnek gondo-
latait.
1896-ból való első nagyarányú képén, a «Ka-
ámon» a tónus finomsága és a rajz korrekt-
ségéről győződünk meg. 1903-ból való a
«Bércek között» című nagy vásznán külö-
nösen megragadó a tájkép, de itt már elő-
nyösen érvényesülnek a széles ecsetkezelés
és a színek meleg összhangja. Ugyanezen
időből való egyik legjobb tájképe is, a «Ta-
vaszi kirándulás», mely Dr. Jánosy Bélának,
a modern magyar művészet egyik leglelke-
sebb és legáldozatkészebb támogatójának a
gyűjteményéből való.
Az utolsó évben Rómában töltött időket
különösen a világítási problémák megoldására
fordította és a mostani tárlaton látható pasztel
tanulmányaiban a szinek lágysága és finom-
ságának tökéletesítésével foglalkozik s utolsó
nagy képén, mely lakodalomra készülő cigá-
nvokat ábrázol: ezen kísérletei már teljes si-
kerre vezettek, úgy hogy eddigi összes munkái
között ez a legjobb alkotása.
A mester kiállítását, mely a legszomorúbb
politikai viszonyok között nyílik meg, a leg-
nagyobb lelkesedéssel rendezzük, mert ezzel a
magyar géniusz újabb nagyságát hirdetjük,
mert Iványi Grünwald Béla művészetével
ugyanazért küzd és harcol, amely a magyar-
ság mai küzdelmét dominálja: az önálló ma-
gyarságért minden vonalon.
Budapest, 1906. február 23. [p. 7]
*A Nemzeti Szalonban a modern magyar művészek közül gyűjteményes kiállítás keretében bemutattattak a következők : Ferenczy Károly, Strobentz Frigyes, Szinvci Merse Pál, Olgyai Ferenc, Fényes Adolf és Magyar-Mannheimer Gusztáv."
Catalogue Structure
"A Nemzeti Szalon tisztikara [The Committee of Nemzeti Szalon]", n.p.
"Modern magyar művészek. VII.* Iványi Grünwald Béla [Modern Hungarian Artists. VII.* Béla Iványi Grünwald]", p. 5-7
"Előcsarnok [Entrance Hall]", cat. no. 1-20, p. 11
"I.", cat. no. 21-52, p. 15
"II.", cat. no. 53-73, p. 19
"III.", cat. no. 74-82, p. 21
Note
Numbers in the Gallery/Room field are not defined in the catalogue. They may denote something else.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Béla Iványi-Grünwald 1867 1940 HU 82
Recommended Citation: "Grünwald Iványi Béla gyüjteményes kiállítása." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified May 18, 2020. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1125