exhibition

[Exhibition of the Newest Drawings ans Painting of Károly Ferenczy]

Ferenczy Károly ujabb festményei és rajzai gyüjteményes kiállítása


ID: 1060, Status: proof read
Exhibition period:
Mar 1913
Type:
solo
Organizing Bodies:
Ernst Múzeum
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Ticket Price:
1 [day]; 5 [year]
Quickstats
Catalogue Entries: 64
Types of Work: painting and drawing: 18, unknown: 46
Artists: 1
Gender: female: 0, male: 1
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
May 1912 Szinyei Merse Pál gyűjteményes kiállitása [Exhibition of the Collected Works of Pál Szinyei Merse] Budapest Ernst Múzeum 1 artists
Dec 1913 Első csoportkiállitás [First Group Exhibition] Budapest Ernst Múzeum 1 artists
Jan‒Feb 1910 M.I.É.N.K. III-ik kiállítás [Third Exhibition of M.I.É.N.K] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Mar 1907 A Nemzeti Szalon. Első csoportkiállítás [The First Group Exhibition Of The National Salon] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Feb 5‒Mar 3, 1910 Ausstellung Ungarischer Maler Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 1 artists
Jan 1908 M.I.É.N.K. [1] [M.I.É.N.K. [1]] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Feb‒Mar 1909 M.I.É.N.K. második kiállitása [Second Exhibition of M.I.É.N.K.] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Mar 16‒Apr 1910 A Művészház bibliai kiállítása és Jacobey Károly művészi hagyatéka [Biblical Art Exhibition and the Estate of Károly Jacobey in the Művészház] Budapest Művészház 1 artists
Apr 27‒Jun 19, 1910 Nemzetközi Impresszionista kiállítás [International Impressionist Exhibition] Budapest Művészház 1 artists
Apr 1‒May 15, 1906 Tavaszi kiállítás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 1 artists
Spring 1905 Tavaszi nemzetközi kiállítás [International Spring Exhibition 1905] Budapest Műcsarnok 1 artists
May 1‒Oct 20, 1907 Internationale Kunstausstellung Mannheim Mannheim Kunsthalle Mannheim 1 artists
Feb 9‒Mar 24, 1909 Akvarellek, pasztellek és grafikai művek nemzetközi kiállitása [International Exhibition of Aquarelles, Pastels and Graphics] Budapest Műcsarnok 1 artists
Apr 22‒Oct 31, 1905 VI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 22‒Oct 31, 1909 VIII. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 23‒Oct 31, 1910 IX. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 23‒Oct 31, 1914 XI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 1 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 1 artists
Opening Hours
9am - 6pm
Catalogue
VIII. Ferenczy Károly ujabb festményei és rajzai gyüjteményes kiállítása. Budapest: Ernst-Muzeum 1913.
Nr. of pages: 13 [PDF page number: 26].
Holding Institution: online: Hungaricana.hu
Preface
Dr. Lázár, Béla: Ferenczy Károly uj művészete, p. 3-5

"Ritka az olyan művész, akinek fejlődése annyira belülről
kifelé hatoló, annyira a lélek belsejében lefolyó
küzdelem eredménye, mint a Ferenczy Károlyé. Értelme
és érzése viaskodásából alakultak ki művészetének
ujabbnál ujabb fázisai, — de mindig az ő m ű v é-
s z e t e maradt az, képe egyéniségének mindenha.
Csak meg kell nézni V e r a n d á j á t, mely talán
kiindulása volt művészetének, s az A l v ó a k t o t,
mely annak szinte betetőzése, — a fejlődési vonal vál-
tozatos hullámzása ellenére mennyire egységes; egy
képzelet, egy lélek kisugárzása maradt a művészete
mindenha.
Előadásának formája, kifejező eszközei változhat-
tak. Most felaprózottan részletező, majd dekorativan
egybefoglaló lehetett — de minden formán át, még
oly ellentétek közt is, alapérzésének mélységes egy-
szerüsége nyilatkozott meg, szinsóvárgásban, majd to-
nusfátyolban, de közvetlenül és elemi erőben mindenha.
Nagy lovasképének finom tonusfátyola mélységes
muzsikával kiséri a formákat s ez a kisérő zene erősbül,
gazdagszik, szint ölt, uralkodóvá lesz művészete leg-
újabb fokán. [p. 3]
A fény beszűrődik az ablakon s egyenletes nyu-
godt színharmóniák keletkeznek. A színek elvesztik
egyéniségüket, de gyönyörű egységekbe sorakoznak.
Finom ezüst tónusharmónia borul most mindenre, de
ebből határozott, élő-, telt színek gyönyörű muzsikája
cseng ki felénk. Minden csendéletté válik, a tárgyak
karakterét ösmerjük meg, finom jellemvonások érez-
tetvék, a fekvő, alvó aktok hússzíne, a viaskodó akro-
baták trikós teste, a porcellánmadarak tarka tollazata,
a kék és zöld hátterek, minden egybeolvad lágy, puha,
rezgő és élő egységekbe, e g y ú j s z i n t é z i s b e.
A kifejezési eszközök aztán hozzásimulnak és alakulnak
az új formához. Most sírna előadásra törekszik, a folyé-
kony festésre, a lágy és puha tónusoknak megfelelően.
A részletek mind beolvadnak felületekbe, apró for-
mákkal nem bibelődik. Most nem pasztozus, hanem,
mint a régi mestereké, tükörfényes a festése, de ezzel
együtt jár a teljesen biztos rajz és a tökéletes biztonságú
festés. Ferenczy művészetében az alapigazság a natu-
ralizmus, ez minden stilusváltozásán felülálló. Az ő
képzelete a valóságból indul ki, az optikai benyomások-
ból, s mindég oda tér vissza : nem engedi, hogy kizáró-
lag az értelme vezesse, hogy elkerüljön, spekulativ
úton, a természet közvetlen benyomásától, a nagy
értelmi élmények, az anti-impresszionista képzelgések,
érvelések, okoskodások, elvontságok hideg világába,
távol a közvetetlen érzéki élményektől, egyedül a de-
korativ szépségtörvények uralma alá. Nem, Ferenczy [p. 4]
még akkor is, amikor dekorativ, szinte ornamentális
hatásokat keres, — mint némely nagybányai udvar-rész-
letben, ahol elvész a tér, a mélység éreztetése, ami
különben a dekorativ törekvéssel együtt jár, — nem,
Ferenczy naturalisztikus irányától eltéríttetni nem en-
gedi magát semmikép. Ez lényege és művészetének
éppen ez az ő s z i n t e s é g az alapja. Ez adta meg
annak egyéni jellegét, — azt, amire kezdettől fogva
törekedett.
Most elérte.
Művészete most igazán ő maga. A csöndes ember
művészete. Ahogy halkan, nesztelen suhan át az életen,
oly hangfogón áthangzó, oly mélységes és zsongító zene
csendül ki felénk műveiből. Egy pár szin hangja mind-
össze, — de mind finomabb tónusegységben, — mind
mesteribb összefoglalásban, — egy szin és forma-tapasz-
talatokban gazdag élet végső eredményei, egy misz-
tikus képzelet átérzései, mely a legegyszerűbb életjelen-
ségben is mélységes összefüggéseket lát meg, — mint
például az A n y a é s g y e r m e k e szinjátékában,
az Est tónusváltozataiban, — s átirja érzéseit csodála-
tosan egyszerű szinharmóniákba. Ime az a pont, a hová
mesterünk eljutott. Ferenczy művészete, előbbi fejlődési
fokán, mélységes és jótékony hatással volt az ifjuságra.
Ugy lehet, hogy ujabb fejlődése megmenti őket igen
sok tévelygéstől. [p. 5]"
Catalogue Structure
"Ferenczy Károly uj művészete [Károly Ferenczy's New Art]", p. 3-5
"Ferenczy Károly festményei és rajzai [Paintings and Drawings by Károly Ferenczy]", cat. no. 1-61, p. 7-9
"Első terem [First Hall]", cat. no. 1-27, p. 7-8
"Második terem [Second Hall]", cat. no. 28-8, p. 8
"Harmadik terem [Third Hall]", cat. no. 39-48, p. 9
"Negyedik terem [Fourth Hall]", cat. no. 49-61, p. 9
"Ferenczy-Irodalom [Literature on Ferenczy]", p. 11
"Az Ernst-Muzeumban a következő felolvasásokat tartották [The Following Readings Have Been Held by the Ernst-Museum]", p. 12
"Az Ernst-Muzeum eddig a következő kiállításokat rendezte [The Following Exhibitions Have Been Organised by the Ernst-Museum so Far]", p. 13
Additional Notes
Opening hours and ticket price taken from:
Ernst-Muzeum. A magyar történet, irodalom, művészet, szinészet és zeneemlékeinek gyűjteménye. Ernst-Muzeum 1912. p. 7.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Károly Ferenczy 1862 1917 HU 64
Recommended Citation: "Ferenczy Károly ujabb festményei és rajzai gyüjteményes kiállítása." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Oct 11, 2018. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1060