exhibition

[Exhibition of the Collected Works of Gusztáv Magyar-Mannheimer]

Magyar-Mannheimer Gusztáv gyűjteményes kiállítása


ID: 1081, Status: proof read
Exhibition period:
Jan 1906
Type:
solo
Organizing Bodies:
Nemzeti Szalon
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 203
Types of Work: painting and drawing: 201, unknown: 2
Artists: 1
Gender: female: 0, male: 1
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Nov 1913 Magyar-Mannheimer Gusztáv kiállitása [Exhibition of Gusztáv Magyar-Mannheimer] Budapest Ernst Múzeum 1 artists
1915 Magyar mesterek második csoportkiállitása [Second Group Exhibition of Hungarian Masters] Budapest Ernst Múzeum 1 artists
Mar 1907 A Nemzeti Szalon. Első csoportkiállítás [The First Group Exhibition Of The National Salon] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Jan 1908 M.I.É.N.K. [1] [M.I.É.N.K. [1]] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Feb‒Mar 1909 M.I.É.N.K. második kiállitása [Second Exhibition of M.I.É.N.K.] Budapest Nemzeti Szalon 1 artists
Mar 16‒Apr 1910 A Művészház bibliai kiállítása és Jacobey Károly művészi hagyatéka [Biblical Art Exhibition and the Estate of Károly Jacobey in the Művészház] Budapest Művészház 1 artists
Apr 27‒Jun 19, 1910 Nemzetközi Impresszionista kiállítás [International Impressionist Exhibition] Budapest Művészház 1 artists
Apr 27, 1907 Tavaszi kiállitás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 1 artists
Apr 1‒May 15, 1906 Tavaszi kiállítás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 1 artists
Nov 1908‒1909 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 1 artists
Spring 1905 Tavaszi nemzetközi kiállítás [International Spring Exhibition 1905] Budapest Műcsarnok 1 artists
Apr 22‒Oct 31, 1905 VI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 23‒Oct 31, 1912 X. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 22‒Oct 31, 1909 VIII. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 23‒Oct 31, 1910 IX. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 1 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 1 artists
Organizing Committee
"A Nemzeti Szalon tisztkara [The Committee of Nemzeti Szalon]:
Elnök [President]: Gróf [Count] Andrássy Gyula, V.B.T.T.
Alelnökök [Vice-Presidents]: Vészi József (min. tan. [ministerial advisor]); Ferenczy Károly.
Ügyvezetö-igazgató [Executive Director]: Ernszt Lajos .
Művészeti igazgató [Artistic Director]: Kézdi-Kovács László.
Igazg. tagok [Directorate Members]: Bruck Miksa; Baditz Ottó; Tölgyessy Arthur; Kernstock Károly; Kammerer Ernő (min. tan. [ministerial advisor]).
Titkár [Secretary]: Déry Béla.
Pénztáros [Treasurer]: Weiser Kálmán.
Ügyész [Prosecutor]: Dr. Képessy József.
Műtáros [In Charge of the Collection]: Rubovics Márk.
A Nemzeti Szalon ezidei művészzsürije [The Current Jury of Nemzeti Szalon]:
Festők [Painters]: Bruck Miksa; Evdi-Illés Aladár; Glatz Oszkár; Katona Nándor; Margitay Tihamér; Szenes Fülöp; Zemplényi Tivadar.
Szobrászok [Sculptors]: Ligeti Miklós; Strobl Alajos; Tóth István.
Építészek [Architects]: Bobula János; Kauser József; Vidor Emil", n. p.
Catalogue
Magyar-Mannheimer Gusztáv gyüteményes kiállítása. Budapest: Nemzeti Szalon 1906.
Nr. of pages: 26 [PDF page number: 36].
Holding Institution: online: Hungaricana.hu
Catalogue Price
0,3
Preface
Ernszt, Lajos: Modern Magyar Művészek. VI.* Magyar Mannheimer Gusztáv, p. 5-8

"A Nemzeti Szalonban egymásután bemu-
tatásra kerülő modern művészek között két-
ségkívül a legérdekesebb művészi egyéniségek
egyike Magyar Mannheimer Gusztáv. Mindent
megakar festeni és mindent meg tud festeni
s mindenik művében egy igazi festő-zseni
rapszodikus megnyilatkozását fedezhetjük fel.
Magyar Mannheimer Gusztáv a mai mindent
elérni akaró korszaknak typikus művészeti
jelensége. Mint kolorista föltétlenül igen nagy
művészi nagyság s ezen művészeti tulajdon-
sága különösen mostan szembeötlő, a midőn
művei először vannak gyűjteményesen kiállítva.
Mannheimer 1859-ben született Budapes-
ten. Mint fényképész és litográfus kezdi meg
művészi pályáját és eleinte csupán a minta-
rajziskola esteli tanfolyamát látogatja abból a
célból, hogy a művészet titkaiba pillanthas-
son. Majd tudásvágya Münchenbe készteti,
ahol Radl acélmetsző, Wagner Sándor és
Löfftz tanárokkal képezteti magát. A Mün- [p.5]
chenben gyümölcsözőleg eltöltött három esz-
tendő után Bécsbe kerül Makarthoz, akinél
másfél évig dolgozik, azután pedig Rómába,
onnan pedig újból Münchenbe megy újabb
két esztendőre, míg a kilencvenes években
végkép Budapesten telepedik le.
Magyar Mannheimer Gusztáv művészi fej-
lődése Olaszországban kezdődik. Itt alkotja
első komolyabb műveit, melyeket gondos rajz
és finom kidolgozás jellemez. Amikor Olasz-
országot járta, Róma. Nápoly és Capri festői
vidéke annyira lebilincselték, hogy észre se
vette Olaszországban a régi mestereket s reá
úgyszólván nem is léteztek a klasszikusok.
Csak azt festette akkor, amit a nagy termé-
szetben látott és tapasztalt és pedig fotogra-
fikus hűséggel. Olaszországból visszatérve Mün-
chenbe, lassan megismeri a régi meste-
rek színgazdagságát, a melyet már Makart
oldalán sajátított el. de még mindig nem birta
eléggé érvényesíteni a művészetének
sajátságát képező színgazdagságot. Ekkor haza-
tért hazájába s a sors különös szeszélye úgy
akarta, hogy régi képeket kezdett vásárolni,
melyeket a 90-es évek elején waggonszámra
hoztak Olaszországból és itthon potom árakért
adogatták el a legszebb dolgokat is. Ez körül-
belül 10 év előtt lehetett. [p. 6]
Ezen időtől kezdve, ha munkáit gondosan
megfigyeljük, tapasztaljuk, hogy mennyire ha-
tottak reá a régi mesterek sötét, de szines
képei.
Ujra kezdi festeni a Délolaszországban
látott vidékeket, de nem úgy, mint azelőtt,
amikor azt hitte, hogy Olaszországban csak
az azúrkék eget lehet látni és festeni, hanem
képeit a velencei nagy mesterek, egy Giorgione,
Tizian vagy Tintoretto buja szineinek hatása
alatt adja vissza nagyszerű technikai előadás
és monumentális felfogásban. Arcképein és
tanulmányfejein is tapasztalhatjuk, hogy meny-
nyire hatottak művészetére a régi nagy meste-
rek képei.
E most bemutatott modern művészünk
egyébként a miniatürfestésben is virtuóz s
ezeket époly szélesen festi, mint bármely nagy-
méretű vásznát. Rajzain, melyek az «Osztrák-
magyar monarcha írásban és képben» cimű
nagy munkához és Mikszáth Kálmán művei-
hez készültek, egy mindenhez értő, nagy
-erejű művész munkásságát láthatjuk. Épen
ilyenek a dekorativ dolgokhoz készített tanul-
mányai is, melyeket a New-York és Ferenc
József-kávéház falfestményei számára készített.
A Nemzeti Szalonban, helyszűke miatt,
műveinek csak egy része volt ezúttal kiállít- [p. 7]
ható, de már így is teljes képet nyer a látogató
Magyar Mannheimer Gusztáv kiforrott művé-
szetéről. A közelmultban Velencében rendezett
nemzetközi kiállításon is méltányolták nagy
művészetét és megszerezték egyik nagyobb
művét az ottani Múzeum részére. Ha viszo-
nyai a kiállítás után úgy alakulnak, hogy
minden idejét művészetének szentelheti, úgy
még sok elismerést és babért fog szerezni
nemcsak idehaza, de a külföldön is a magyar
képzőművészetnek.
Budapest, 1906 január 20. [p. 8]
*Nemzeti Szalonban a modern magyar művészek
közül gyűjteményes kiállítás keretében bemutattattak a következők :
Ferenczy Károly, Strobentz Frigyes. Szinyei Merse Pál,
Olgyay Ferenc és Fényes Adolf."
Catalogue Structure
"A Nemzeti Szalon tisztikara [The Committee of Nemzeti Szalon]", n.p.
"Modern magyar művészek. VI.* Magyar Mannheimer Gusztáv [Modern Hungarian Artists. VI.* Gusztáv Magyar Mannheimer]", p. 5-8
"I.", cat. no. 1-34, p. 9-11
"II.", cat. no. 35-86, p. 13-16
"III.", cat. no. 87-156, p. 17-21
"IV.", cat. no. 157-175, p. 23-24
"V.", cat. no. 176-200, p. 25-26
Note
Numbers in the Gallery/Room field are not defined in the catalogue. They may denote something else.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Gusztáv Magyar-Mannheimer 1859 1937 HU 203
Recommended Citation: "Magyar-Mannheimer Gusztáv gyűjteményes kiállítása." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Aug 5, 2022. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1081