World > Asia > Russia > Krasnodarskiy Kray

Ekaterinodar

Quickstats
Exhibitions: 1
Exhibition Types: group: 100 %
Venues: 1
Artists: 31, 1 born, 0 died, 1 active, 29 exhibited
Nationalities: 4
Gender: 13 % female, 68 % male
Name Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death Nationality Exhibited in City
Vassily Kandinsky 1866 Moscow 1944 Neuilly-sur-Seine RU yes
David Burlyuk 1882 Kharkov 1967 Southampton, New York UA yes
Vladimir Burlyuk 1887 Chernyanka 1917 Greece UA yes
Aristarkh Lentulov 1882 Nizhny Lomov 1943 Moscow RU yes
Nikolay Kulbin 1868 Helsingfors 1917 Saint Petersburg RU yes
Zoja Jakovlevna Mostova-Matveeva 1884 Perm 1972 Moscow RU yes
Nicolai Remisoff 1887 Saint Petersburg 1975 RU yes
Adolf Iosifovic Charlemagne 1826 Saint Petersburg 1901 Saint Petersburg RU yes
Nikolay Andreyev 1873 Moscow 1932 Moscow RU yes
Nikolay Kalmakov 1873 Nervi 1955 Chelles RU yes
Boris Alekseevič Ferdinandov 1889 Moscow 1959 Moscow RU yes
Lyudmila F. Schmit-Ryzhova 1882 1934 yes
Aleksandr Nikolaev 1897 Voronezh 1957 Tashkent yes
Aleksandr Rubtsov 1884 Saint Petersburg 1949 Tunis RU yes
Vassily Vassilyevic Evreinov 1865 Moscow RU yes
Evgeny Konstantinovich Pskovitinov RU yes
Wilhelm Schleifer yes
Vladimir Baranoff-Rossiné 1888 Kherson 1944 France UA yes
Genrietta Blank yes
Bistrenin 1872 Bolkhov 1944 Sergiyev Posad RU yes
Mikhail Verner 1881 1941 yes
Devit yes
D. yes
Ermann yes
Kozminskiy yes
M. K-ko yes
Yulia Kulbina yes
Miss yes
Skalon yes
Alek'sandr T'amanyan 1878 Ekaterinodar 1936 Yerevan RU no
Georgy Avetisovic Avetisyan 1880 1963 AM no
Name Type # of Exhibitions # of Cat. Entries # of Artists # of Nationalities
Ekaterinodar (exact location unknown) unknown 1 99 29 3

+Exhibitions by Type(Pie Chart)

+Exhibitions by Year(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Gender Distribution(Pie Chart)

+Number of Artists Born, Died, Active, Exhibited(Bar Chart)

Recommended Citation: "Ekaterinodar." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified May 3, 2020. https://exhibitions.univie.ac.at/place/tgn/7011598