Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 50 of 89
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Aleksandrova, Elena Vladimirovna 1874 1921 F RU 2 6
Andreyev, V. I. M 1 1
Averincev, I. V. M 1 1
Avinoff, Andrey 1884 1948 M US 1 1
Borisov-Musatov, Viktor 1870 1905 M RU 2 10
Boskin, Mikhail 1875 1929 M RU 1 2
Brailovsky, G. M 1 3
Brunelesski, R. 1 2
Chapchal (Berngof), Maria 1882 1970 F 1 1
Chuyko, G. 1 1
Denisov, Vasili Ivanovich 1862 1921 M RU 2 11
Derik, M. M 1 1
Dubrovsky, S. V. M 1 2
Fidus, Hugo 1868 1948 M DE 1 1
Filippov, A. K. M 1 1
Fyodorovsky, Fyodor 1883 1955 M RU 1 4
Galkin, P. I. M 1 1
Galvich, V. A. 2 3
Goldinger, Ekaterina Vasilevna 1881 1973 F RU 2 4
Goncharova, Natalia 1881 1962 F RU 1 3
Gorelov, I. I. M 1 1
Gugunava, Ivan Georgievic 1860 1919 M GE 2 4
Jasinskij, Aleksej Alekseevič 1874 1943 M RU 2 17
Jasinskij, Konstantin M 1 1
Kalinichenko, Yakov 1869 1938 M RU 1 2
Kandinsky, Vassily 1866 1944 M RU 1 11
Karachevcev, G. M 1 3
Kelin, G. 1 1
Kharlamov, Mikhail 1880 1948 M RU 2 3
Khrustachev, Nikolai I. 1883 1960 M RU 2 7
Knabe, Ivan Adolfovich 1879 M RU 1 1
Komarov, Vasily Ivanovich 1868 1918 M RU 2 9
Konchalovsky, Pyotr 1876 1956 M RU 1 1
Konstantinov, G. M 1 1
Kostenko, Konstantin 1879 1956 M 1 1
Kostetti, R. 1 2
Kruglikova, Yelizaveta 1865 1941 F RU 1 4
Krymov, Nikolay 1884 1958 M RU 2 16
Kunce, N. 1 1
Kuznetsov, Konstantin 1863 1936 M RU 2 24
Kuznetsov, Nikolay 1850 1930 M RU 1 4
Kuznetsov, Pavel 1878 1968 M RU 1 10
Larionov, Mikhail 1881 1964 M RU 1 5
Lavrovskaya, A. A. F 1 3
Lipkin, Boris Nikolaevič 1874 M RU 2 5
Lugowskaya, Tatjana 1875 F 1 2
Mayat, Vladimir Matveyevich 1876 1954 M RU 1 1
Mikh, E. M 1 1
Mikhailova, K. I. F 2 2
Milioti, Vasily 1875 1943 M RU 1 5