Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 30 of 30
Name City Type # of Exhibitions # of Cat. Entries # of Artists
Moderne Kunst Kring Amsterdam artist associations 1 1 1
Berliner Secession Berlin artist associations 4 10 1
Der Sturm Berlin art galleries 1 1 1
Neue Galerie Berlin art galleries 1 2 1
Paul Cassirer Berlin art galleries 1 27 1
La Libre Esthétique Brussels artist associations 2 8 1
Kölnischer Kunstverein Cologne arts associations 1 1 1
Sonderbund Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler Cologne artist associations 2 5 1
Vladimir Izdebsky Kiev art galleries 3 12 1
Doré Gallery London art galleries 1 2 1
Grafton Galleries London art galleries 2 11 1
Société du Salon de Mai Marseille artist's collectives 1 2 1
Hans Goltz Munich art galleries 1 2 1
Association of American Painters and Sculptors New York artist associations 2 8 1
Vladimir Izdebsky Odessa private 3 12 1
Galerie B. Weill Paris art galleries 1 12 1
Galerie d'Art Ancien & d'Art Contemporain Paris art galleries 1 5 1
Galerie Druet Paris art galleries 8 154 1
Hôtel Drouot Paris auction houses 1 1 1
MM. Bernheim-Jeune & Cie Paris art galleries 1 1 1
Société des Peintres du Paris Moderne Paris artist's collectives 1 3 1
Société du Salon d'Automne Paris arts associations 3 14 1
Skupina výtvarných umělců Prague artist associations 1 1 1
Spolek výtvarných umělců Mánes Prague artist associations 3 11 1
Vladimir Izdebsky Riga art galleries 3 12 1
Société Normande de Peinture Moderne Rouen artist associations 1 5 1
Vladimir Izdebsky Saint Petersburg art galleries 3 12 1
Galerie Miethke Vienna art galleries 1 2 1
Der Moderne Bund Weggis artist associations 1 1 1
Kunsthaus Zürich Zurich museums 1 1 1
  • 1 (current)