exhibition

[Exhibition of the Collected Works of Mihály Biró and the Exhibition Without a Jury of the Year 1912 in the Művészház]

Biró Mihály gyűjteményes kiállitása és az 1912-ik évi zsűrimentes kiállitás a Művészházban


ID: 1035, Status: proof read
Exhibition period:
May 26‒Jun 29, 1912
Type:
group
Organizing Bodies:
Művészház
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 419
Types of Work: painting and drawing: 13, other medium: 13, unknown: 393
Artists: 98
Gender: female: 23, male: 75
Nationalities: 3
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Sep 3‒Sep 1911 A Művészház [második] zsűrimentes kiállítása [The [Second] Exhibition Without a Jury of the Művészház] Budapest Művészház 40 artists
Sep 14‒Oct 1913 Zsűrimentes kiállitás a Művészházban [Exhibition Without a Jury in the Művészház] Budapest Művészház 36 artists
Sep 11‒Oct 2, 1910 A Művészház zsűrimentes kiállítása [Exhibition Without a Jury in the Művészház] Budapest Művészház 24 artists
Jan 23‒Feb 1913 A Művészház palotafelavató kiállítása [The Palace Inauguration Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 22 artists
Feb 15‒Mar 1914 A Művészház nagy kiállitása [The Great Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 20 artists
Nov 27‒Dec 27, 1910 A Művészház téli kiállítása [ellenszalon] [Winter Exhibition of the Művészház [Anti-Salon]] Budapest Művészház 17 artists
Feb 13‒Mar 1910 A Művészház harmadik csoportos kiállitása [The Third Group Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 3 artists
Dec 1907 Modern francia nagymesterek tárlata. Magyar müvészek karácsonyi művásárja és az Éremkedvelők Egyesületének kiállitása [Exhibition ot the Great French Masters. Christmas Artfair of the Hungarian Artists and the Exhibition of the Medal Appreciation Association] Budapest Nemzeti Szalon 5 artists
May 1907 Tavaszi kiállitás. Gauguin, Cézanne stb. művei [Spring Exhibition. Works of Gauguin, Cézanne etc.] Budapest Nemzeti Szalon 4 artists
Apr 1‒May 15, 1906 Tavaszi kiállítás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 5 artists
May 14‒Jun 15, 1911 V. Csoportos kiállitás a Művészházban [The V. Group Exhibition in the Művészház] Budapest Művészház 2 artists
Nov 14, 1906‒1907 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 5 artists
Feb 9‒Mar 24, 1909 Akvarellek, pasztellek és grafikai művek nemzetközi kiállitása [International Exhibition of Aquarelles, Pastels and Graphics] Budapest Műcsarnok 3 artists
Organizing Committee
"A kiállítás szervezési munkálatait Rózsa Miklós dr. művészeti igazgató intézte. A rendezési munkálatokat Rózsa Miklós dr. művészeti igazgató és Borszéky Frigyes titkár végezték. A kiállitási helyiség belső installációs munkái Málnai Béla műépítész tervei szerint és vezetése mellett készültek. [The organisation of the exhibition was executed by Dr. Miklós Rózsa, arstistic director. The arrangement of the exhibition was done by Dr. Miklós Rózsa, artistic director, and secretary Frigyes Borszéky. The interour installations of the exhbition were done after plans by architect Béla Málnai and under his guidance.]

A Művészház igazgatósága [The Directorate of Művészház]:
Elnök [President]: Teleki Géza gr. [count].
Alelnök [Vice-President]: Edelsheim-Gyulai Lipót gróf [count].
Alelnök [Vice-President]: Iványi-Grünwald Béla.
Igazgató [Director]: Rózsa Miklós dr.
Batthyány Gyula gróf [count]; Ferenczy Károly; Horthy Béla; Kernstock Károly; Dr. Madarassy-Beck Gyula báró [baron] orsz. kép. [national representative].
A művésztanács elnöke [President of the Artist Council]: Rippl-Rónai József.
Szüllő Géza orsz. képv. [national representative]; Vágó László; Zichy István gróf [count].
Ügyész [Prosecutor]: Dr. Kováts István.
Titkár [Secretary]: Borszéky Frigyes.
Műtáros [In charge of the collection]: Kónyay Elemér.

A Művészház művésztanácsa [The Artist Council of Művészház]: Csók István; Egry József; Falus Elek; Jaschik Álmos; Katona Nándor; Kisfaludi Strobl Zsigmond; Kosztolányi-Kann Gyula; Körösfői Kriesch Aladár; Ligeti Miklós; Málnai Béla; Olgyay Ferenc; Pásztor János; Plányi Ervin; Rippl-Rónai József; Vaszary János.

Tiszteletbeli tagok [Honorable Members]: Ferenczy Károly; Kernstock Károly; Rippl-Rónai József; Szinyei Merse Pál.", p. 3
Catalogue
Biró Mihály gyűjteményes kiállitása és az 1912-ik évi zsűrimentes kiállitás a Művészházban. Budapest: Művészház 1912.
Nr. of pages: 24 [PDF page number: 38].
Holding Institution: Metropolitan Ervin Szabó Library
Preface
A Művészház igazgatósága: [no title], p. 5

"Budapest, 1912 május havában
A MŰVÉSZHÁZ (művészeti egyesület) 5. § 1. pontja feljogositja az
egyesület művésztagjait, hogy az egyesületnek a párisi Salon des Indé-
pendentes mintájára évente egyszer rendezni szokott tárlatán műveik
közül évente egyet zsűrimentesen állíthatnak ki. A tagoknak joguk van
ugyan erre a kiállításra is több munkát beküldeni, de a többi a művész-
tanács szabályszerű elbirálása alá esik.
A kiállításra a zsűrimentesség alapján bekerült műveket a jelen
katalógus *-al külön megjelöli.
Az idei kiállításon a zsűrimentesség kedvezményét igénybe vette 45
művésztag 45 munkával, míg a szabályszerű zsűrizés alapján bekerült
művek száma 102. Összesen 143 művész állított ki 188 munkát. Minthogy
azonban a kiállításra beküldött és részint zsűrimentes, részint a zsűri által
elfogadott művek száma meghaladja a 300-at, az igazgatóság úgy hatá-
rozott, hogy a kiállítást két sorozatban rendezi. A fenti számok az első
sorozat anyagát jelzik.
A zsűrimentes kiállításokat a MŰVÉSZHÁZ ugyan rendesen ősszel
szokta rendezni, de az idén tekintettel az egyesületnek a Rózsa-utcában
megvásárolt új kiállítási palotája átépítési munkálataira, melynek előre-
láthatólag be fognak nyúlni a késő őszbe, tavaszi szezónzáró kiállításnak
állította be az egyesület a zsűrimentes kiállítást. A második sorozat azon-
ban az elsőnek bezárása után megnyílik.
A Kristóf-téri kiállítási helyiségben ez a második sorozat lesz az
egyesületnek egyben utolsó kiállítása ; az őszi szezón felavató kiállítását
már Rózsa-utcai új kiállítási palotájában - a volt Zichy-Muzeumban -
fogja rendezni a Művészház. [p. 5]"


Bölöni, György: Biró Mihály, p. 15-17

"Pár évvel ezelött a szenzáció erejével hatott a főváros utcáin a szociál-
demokrata párt néhány plakátja, melyek a húsdrágaság ellen tüntető fel-
vonulásra és népgyűlésre szólították fel az elvtársakat. Üres, szimbolikus
és semmitmondó nyomtalványok, bombasztikus forradalmi ágálások helyett
ilt jelentkezet először magyar művész erejével a forradalmi elégületlenség
humora és szatírája, valami ötletes pajzánság, mely finoman, meg élesebben
vág, mint a kard, a falakra kiragasztva hevesebben ingerel és izgalmasabb,
mint egy népgyűlési szónoklat.
A budapesti utca falragaszai sokat változtak egypár esztendő óta,
az utolsó hirdetési reklám sem kerülheti el, hogy legalább művészi hatá-
sokra ne célozzon. A pesti utca plakátjainak művészetéből azonban éppen
az hiányzoll, ami hiányzik az élclapjainkból, hiányzik egész grafikai művé-
szetünkből, a mélyebb humor, a szatíra kegyetlensége, a bennünk lévő
elégületlenkedések gyors átplántálása.
Magyarországon a napi élelre berendezkedő irodalom és művészet
mindenfelé szépen megtalálta a maga fejlődését. A napi életre berendez-
kedő gyors művészet, a grafika azonban, ha művészileg fejlődött is, nem
vette figyelembe azokat a másfajla törvényeket, melyek a nagy művészet [p. 15]
céljaitól elválasztják. Ilyenkor mindég csak a Jugend, vagy a régi s még
el nem polgárosodott L'Assiette an beurre jut eszünkbe s nemcsak a Heine
vonalaira gondolunk, nemcsak Steinlen, Toulouse-Lautrec rajzainak művészi
tartalmára, hanem a témáira is. Az élclapok rajza, az utcák plakátja, az
a művészet, melyet a rajzoló végez, pillanatnyi szenzációk adásáért készül
elsősorban. S ha a festmények témái, csendéletek vagy történelmi képek,
portrék vagy Szeplőtelen Fogantatások között nem is akarunk különbséget
tenni - pedig Pisello Aretino vagy Giotto még arra is megtanít, hogy
milyen végtelen báj van már a kép cselekményének előadásában, az elbe-
szélésben- , a napi érdeklődések felkeltését üző grafikánál a téma megfogása,
a kiállítás, az ötlet, a mondanivaló s az elmondás, az előadás
humoros és szatirikus ereje fontos. Annak erején dől el, hogy minél gyorsabban
hahotát, mosolyt, megdöbbentést, elégületlenséget, fellobbanást,
dühöt váltson ki belőlünk és felcsapkodja szenvedélyeinket.
A szenzációs szociálista plakátokból - melyeknek azóta sok-sok társa
lelt - ismertük meg először a fiatalon, gyereken jövő Biró Mihályt, aki,
pár év után, ma is igen fiatal és útján éppen csak elindult ember. Benne
láttunk meg valakit, aki a magyar grafika céljaiból felismert valami nagyon
fontos dolgot és először lett megszólaltatója annak a sokfajta elégületlen-
ségnek, mely itt dúl közöttünk Magyarországon. Ez a robbanó feszültség
minden téren gyönyörűen megtalálta a kitörése utját. A szociális nyugta-
lanságnak szószólói lettek mindenütt. Én Biró Mihályban látom a magyar
rajzolót, aki keserűen , kegyetlenül, szatirikusan és lázongóan, az átérzések
hitével elénk adta az elégületlenségeket.
Azok a grafikusok, akik előtte és körülötte jöttek, csak játékos kedvvel
nyultak ezekhez a dolgokhoz, a szociális amatőrködés szeretetével, néha
a humánizmus szépségeiért. Őszintén és következetesen ő lett egyedül
fiatalos fanatikussággal rajzolója az Uj Magyarország követeléseinek, [p. 16]
proletár elnyomottságnak, polgári sajgásoknak, papi, reakciós nyavalyák-
nak, hatalmat gyakorlók korlátoltságának.
Nála nincs a szindolizmusok merevsége, a rajzban nagy a készség és
könnyedség, a harcos témák előadásában pedig nagy a közvetlenség,
mellyel véresen és kegyetlenül megrajzolja minden mondanivalóját. Ha az
utcán járunk plakátjai előtt és ismeretlenül kérdezzük magunkban: ki ez
a pokolian ügyes ember, aki mindezeket csinálta? Biró Mihály az. S úgy
képzeljük magunkban, mintha szónoki emelvényen állna és kicsi vörös
zászlóval kezében harsogná mindnyájunk közös nyomorúságának panaszát. [p. 17]"
Additional Information
Catalogue Structure altered
Other Mediums listed
Note
- Some catalogue numbers are marked with a star (see public notes of the entries): "A csillaggal jelzett művek zsűrimentesek [The art works marked with a star were selected without a jury]."
- Pages in the catalogue are in the wrong order.
Additional Notes
Date information taken from: Nóra Veszprémi Judit Gömöry (ed.): A Művészház 1909–1914. Modern kiállítások Budapesten. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria 2009. p. 247.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Gyula Török 1879 1969 HU 8
Sándor Teplánszky 1886 1944 HU 8
Kálmán Sashegyi 1886 1912 HU 10
Márta Aranyosmaróthi Rónay 1884 1965 HU 9
Jenő Szalay 1864 1924 HU 8
Artúr Lakatos 1880 1968 HU 1
Mária Turán Hacker 1886 1967 HU 5
Dezső Mokry-Mészáros 1881 1970 HU 10
Edwin Ödön Fischer 1887 1945 HU 6
Pál Thoroczky HU 1
György Dettár 1892 1951 HU 4
Elemér Csukássy 1876 1954 HU 5
József Sennyei Schön 1885 1944 HU 6
Károly Dunkel HU 3
János Mirkva-Halász 1881 1927 HU 5
Elek Kováts HU 1
Irén Spányi HU 4
Lajos Jámbor 1884 1954 HU 3
Alfréd Feiks 1880 1953 HU 3
Ferenc Ács Jun 16, 1876 May 26, 1949 HU 4
Zoltán Remsey 1893 1925 HU 4
Sándor Vágó 1887 1946 HU 4
Janos Czencz 1885 1960 HU 4
Jozsef Pechan 1875 1922 HU 4
Béla Szentes HU 5
Adriene Ivánka HU 4
János Szemere HU 3
József Bálint 1886 1957 HU 4
Ernő Tibor 1885 1945 HU 2
Tivadar Mousson 1887 1946 HU 8
Móricz Sándor 1885 1924 HU 2
Géza Záhonyi 1889 HU 4
Zoltán Karczag 1881 1944 HU 4
István Szigethy 1891 1966 HU 2
János Csermely 1882 1963 HU 1
Silvio Sartori IT 1
Ernő Barta 1878 1956 HU 1
Ágnes Kalmár HU 2
Gina Kovács 1878 HU 2
Lilly Gombos 1897 1973 HU 14
Géza Pap 1883 HU 2
Jenő Csuk 1887 1927 HU 3
Hugó Scheiber 1873 1950 HU 3
Kálmán Kiss 1878 1967 HU 2
Udvardyné 6
István Pál 1888 1944 HU 1
Béláné Nagy HU 4
József Nemes 1889 1976 HU 2
Alfréd Lakos 1870 1961 HU 2
József Sztanek HU 2
Ödön Dankó 1889 1958 HU 3
Ede Bohacsek 1888 1915 HU 5
Imre Ladoméri HU 2
István Sztankoczy HU 2
Desider von Fáy 1888 1954 HU 5
Sándor Kolbay 1892 HU 1
Atala Barabás 1877 1945 HU 6
Sándor Beregi 1876 1943 HU 1
Lajos Petrovits 1894 1944 HU 2
Jenő Pozsonyi 1885 1936 HU 2
János Hermann HU 2
János Wörsching HU 2
Rezső Halász Hradil 1875 1918 HU 1
Vilmos Mátrai 1877 1961 HU 1
Ilona Vadász 1890 HU 2
Imre Bácskai HU 1
Antal Berkes 1874 1938 HU 1
Lili Pártos 2
Károly Udvarhelyi HU 2
Mihály Biró 1886 1948 HU 104
Miklós M. Szemere HU 2
Paula Lindner 1
Pál Szemiczey 1
Maria Versebe 1
Irén Novák 1885 HU 1
Flóra Udvardy 1880 HU 3
Sandor Turmayer 1879 1953 HU 2
Pál Sinkó 1874 HU 2
Ferenc Albert 1883 1959 HU 4
Sándor Nógrádi HU 5
Jenő Csapó 1875 1954 HU 2
Erzsébet Podvinecz 1893 HU 2
Samu Popper 1887 HU 1
János Tábor Tauphert 1890 1956 HU 1
István Markovits 1892 HU 2
Elemér Színes 1886 HU 1
György Török HU 4
Ignác Udvardy 1877 1961 HU 3
Gabriella Rainerné Istvánffy 1875 1964 HU 1
József Nemes Lampérth 1891 1924 HU 1
Ilka Frankelné Vozáb 1854 HU 1
Zseni Stankovits 2
József Kémeri Nagy HU 2
Sándor Sárréti Daróczy HU 1
Böske Pünkösty HU 2
József Völkel 1882 1939 1
Béla Müller 1
Jenő Király 1885 1958 HU 3
Recommended Citation: "Biró Mihály gyűjteményes kiállitása és az 1912-ik évi zsűrimentes kiállitás a Művészházban." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Mar 17, 2023. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1035