exhibition

[V. Exhibition of the Association of Moravian Artists]

V. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských

Jubilejní všeobecná hospodářsko-průmyslová výstava r. 1908 v Kroměříži. Pod protektorátem jeho cís. a král. výsosti pana arcivévody Františka Ferdinanda [General Jubilee Economic and Industrial Exhibition in 1908 in Kroměříž. Under the Protectorate of his Imperial and Royal Highness, the Archduke Franz Ferdinand]
ID: 1222, Status: completed
Exhibition period:
Jun 28‒Sep 1, 1908
Type:
group
Organizing Bodies:
Sdružení výtvarných umělců moravských
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 161
Types of Work: painting and drawing: 89, other medium: 61, unknown: 11
Artists: 27
Gender: female: 5, male: 22
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Apr 12‒May 31, 1908 III. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských [III. Exhibition of Association of Moravian Artists] Chrudim [Industrial Museum for Eastern Bohemia] 19 artists
Aug 25‒Sep 22, 1907 II. výstava Výtvar. umělců moravských [II. Exhibition of the Moravian Artists] Valašské Meziříčí [Imperial-Royal Czech High School] 19 artists
May 15‒Jun 5, 1910 VII. výstava :Sdružení výtvarných umělců moravských: v Olomouci [VII. Exhibition of the :Association of Moravian Artists: in Olomouc] Olomouc Olomouc (exact location unknown) 12 artists
May 4‒Jul 31, 1913 X. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských [X. Exhibition of Association of Moravian Artists] Hodonín [House of Artists] 11 artists
May 23‒Jun 20, 1909 VI. výstava „Sdružení výtvarných umělců moravských“ v Hodoníně. Umění polské a moravské [VI. Exhibition of the "Association of Moravian Artists" in Hodonín. Polish and Moravian Art] Hodonín Hodonín (exact location unknown) 13 artists
Dec 10, 1913‒Jan 1, 1914 XI. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských [XI. Exhibition of the Association of Moravian Artists] Hodonín [House of Artists] 7 artists
May 17‒Aug 31, 1914 44. výstava vídeňského spolku umělců „Hagenbund“ [44. Exhibition of the Viennese Artists' Association "Hagenbund"] Hodonín [House of Artists] 6 artists
Apr 8‒Jun 17, 1906 Dvacátá výstava S. V. U. Manes v Praze [Twentieth Exhibition of the Union of Fine Artists Manes in Prague] Prague [Pavilion in Kinsky Garden] 3 artists
Jan 5‒Mar 1, 1912 Umělecká výstava v Obecním domě »u Prašné věže« [Art Exhibition in the Municipal House "by the Powder Tower"] Prague Obecní dům 7 artists
May 1, 1908 Dvacátá šestá výstava Spolku výtvarných umělců Manes v Praze [Twenty-sixth Exhibition of the Union of Fine Artists Manes in Prague] Prague [Pavilion in Kinsky Garden] 3 artists
Nov 17, 1906‒Jan 20, 1907 XXI. výstava Spolku výtvarných umělců Manes v Praze [XXI. Exhibition of the Union of Fine Artists Manes in Prague] Prague [Pavilion in Kinsky Garden] 2 artists
Jan‒Feb 1911 S. V. U. Manes. XXXV. výstava. (Členská) [S. V. U. Manes. XXXV. Exhibition. (Member's)] Prague [Pavilion in Kinsky Garden] 2 artists
Apr‒May 1905 XVI. výstava výtvarných umělců Manes v Praze [XVI. Exhibition of the Fine Artists Manes in Prague] Prague [Pavilion in Kinsky Garden] 2 artists
Mar 16‒Jun 1906 Hagenbund. Neunzehnte Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 2 artists
Mar‒Aug 1911 Hagenbund. Frühjahrs-Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 2 artists
Nov 1908‒Jan 1909 Hagenbund. XXVII. Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 2 artists
Dec 1909‒Jan 1910 Weihnachtsausstellung. Künstlerbund Hagen [31. Ausstellung] Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 2 artists
Apr‒May 1913 73. výroční výstava Krasoumné jednoty pro Čechy [73. Annual Exhibition of the Art Union for Bohemia] Prague Rudolfinum 3 artists
1906 Imp. Royal Austrian Exhibition London Earls Court 3 artists
Apr 23‒Oct 31, 1910 IX. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 4 artists
Apr 22‒Oct 31, 1907 VII. Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 2 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 2 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 3 artists
Organizing Committee
"Úpravu místností a plakát provedl [Rooms Adjustment and Poster executed by] Jano Köhler .
Obálku katalogu nakreslil [Catalogue Cover painted by] Bohumír Jaroněk ."
Opening Hours
daily: 9am - 12pm; 1pm - 5pm
Catalogue
Katalog V. výstavy Sdružení výtvarných umělců moravských. Kroměříž: Sdružení výtvarných umělců moravských 1908.
Printed by: P. Dornetzhuber, nr. of pages: [PDF page number: 34].
Holding Institution: Knihovna Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně
Preface
[no author]: Sentence o umění, 6 p.

"Umění jest vyjádření toho, co jest věčné, nezávislé na všelikých změnách nebo náhodnostech, nazávislé ani na čase, ani na prostoru, a tedy: vyjádření jsoucnosti, to jest duše – a ta duše ať se projevuje ve smíru, v lidstvu či v jednotlivci – – – – – Umění nemá žádného cíle, jest cílem samo o sobě, jest samovládcem, neboť jest vyjádřením samovládce – d u š e – – – – – Nemáme žádných zákonů, ani mravních ani společenských; neznáme žádných ohledů; každý projev duše jest nám čistým, svatým, hlubinou a tajemstvím, j e - l i j e n s i l n ý.
STAN. PRZYBYSZEVSKI v „ŽYCIU“.

Umění zaujímá jen tehdy náležité místo, slouží li prospěchu. Jeho úlohou jest poučovati, ale poučovati s láskou. Umění je potupné a dokonce ne vznešené, když je pouze p ř í j e m n o lidem a nepomáhá jim hledati p r a v d u.
JOHN RUSKIN.

Může se státi, že umění zanikne, ale nelze si mysliti, že by mohlo kvésti, ano bude se kořiti bohatství a posmívati chudobě.
W. MORRIS.

Umění je činnost lidská, jejímž úkolem vzbuditi v lidech nejvyšší a nejlepší city, které lidé prožili.
L. TOLSTOJ.

Moudrost umění a moudrost vědy spočívá v nežistném blahu lidstva.
JOHN RUSKIN.

Umění jest jedním ze dvou orgánů pokroku lidského. Pomocí slova člověk obcuje myšlenkou, pomocí výtvorů uměleckých, obcuje citem se všemi lidmi přítomnosti, minulosti i budoucnosti.
LEV TOLSTOJ.

„Jedině umění dává životu cenu – tudíž u m ě n í p r o v š e c k y znamená život hodnotný a hodný prožívání. Umění musí zde být pro všecky, poněvadž vychází ode všech, poněvadž všichni je vytvářejí, řemeslníci stejně jako umělci. Obojí jsou si rovni naproti kráse, neboť obojí společně ji uskutečnili. Proto nelze dělit umění krásna od umění průmyslového. Všecka tato umění jsou jediným uměním, jedním zdrojem veškeré radosti, výkvětem všech ctností, jediným oprávněním existence, které jsem aspoň já mohl vypátrat. Ač se říkává, že umění je přepych – nutno doložit: přepych jistě nejušlechtilejší, jediný na světě vskutku ušlechtilý. Důvěrné sblížení s uměním vyžaduje hodin klidu a zajištěné existence, tedy dvojího dobrodiní, jehož společnost naše právě těm nerada zjednává, kdož pro ni svýma rukama pracují ... Ale události se rozvíjejí dle zákona neúprosného osudu, nic nedovede zastavit nevyhnutelný pokrok a já věřím, že jedenkrát nastane den, kdy každý, ve společnosti lépe uspořádané než je naše, v pokoji bude moci okoušet ovoce svatého tvoření. A tenkrát bude v pravdě umění pro všecky – –
ANATOLE FRANCE.

Každý pokrokový člověk musí dospěti poznání, že všechny politické úspěchy a všechna vítězství budou bez ceny a dosahu, nebudou-li využity na prospěch svobody, volnosti, vědy a umění.
„ČAS“ 8. května 1908.

Umění už v sobě samém osahuje svůj účel. Snaha po krásném a vznešeném – toť umění. To je nezbytný zákon umění; bez této snahy umění není uměním. A proto v žádném případě nemůže umění býti nerozumným. Umění směřuje nezbytně k dobrému, buď kladně, buď záporně: buď že vystavuje nám na oči krásu svrchované dokonalosti, která je ve člověku, buď že se vysmívá ošklivosti špatného ve člověku. Vystavíš-li na oči všechnu ničemnost, jaká je ve člověku, a vystavíš-li jí takovým způsobem, že každého z díváků zachvátí úplná k ní ošklivost, tážu se: není to snad pochvala všeho krásného, není to pochvala dobrá? – Je prostředek, je bič, kterým můžeme vyhnat duševní lichváře! Smíchem! Smíchem, kterého se tak bojí všechny nízké vášně naše a který se zrodil z lásky ke člověku! Smíchem, který je stvořen na to, abychom se smáli všemu, co hanobí pravou krásu člověka. Vraťme smíchu jeho skutečný význam! Odejměmež jej těm, kteří jej obrátili v lehkomyslné světské rouhání všemu nedbajíce, co je dobré a co je špatné.
N. V. GOGOL.

Výtvor umělecký jest pouze tehdy výtvorem uměleckým, když vnáší nové cítění do denního života.
L. TOLSTOJ.

Nevnášej umění do života, ale život v umění.
J. A. GONČAROV.

City náležejí na zemi; rozum jest mimo city, když uvažuje.
LEONARDO DA VINCI.

Největší v ý t v o r y u m ě n í s t a v i t e l s k é h o nejsou ani tak díla jednotlivců, individuelní, jako spíše díla společenská, sociální; jsou spíše plodem práce národů, než geniálním výtvorem ducha jednotlivců; toť poklad, jejž zůstavuje národ; naplavenina, vytvořena věky; usedlina výparů, jež ponenáhlu vystupují ze společnosti lidské; slovem, druhy útvarův. – Velké budovy, rovněž jako veliká pohoří, jsou dílem věků.
V. HUGO.

Umění není právě chlebem života, nýbrž jeho vínem.
JEAN PAUL.

Ú č e l n o s t je tak nerozlučným doprovázečem krásy, že považována byla za krásu samu, tvar, jenž nejdokonaleji činí zadost svému účelu, je tu také nejkrásnější.
EMERSON.

Umělec je možný bez náboženství, bez v k u s u však nikoliv.
CHENAVARD.

Kniha, která není napsána ani umělcem ani myslitelem, jest čistě nullou. Největší hloupostí na světě slyší snad obraz v museu.
BRATŘI GONCOURTOVÉ.

Dokonalý malíř musí být schopen svůj nejlepší obraz desetkráte po sobě seškrabat a znovu namalovat na důkaz, že je nezávislý na nervech a náhodě.
COURBET.

Veliký umělec vždy zjednodušuje.
AMIEL.

Umělec, který nezná pochybnosti, málo svede. Dobře, stojí-li tvoje dílo výše – hůře, je-li takové, jako jsi si představoval, a největší běda tenkráte, je-li níže, nežli jsi je oceňoval.
LEONARDO DA VINCI.

Mezi světlem a tmou jest něco středního, obojakého – rovněž patřícího jednomu, jako druhému. Jakoby světlý stín neb temné světlo. Hledej to umělče. Leží v tom tajemství uchvacující krásy.
LEONARDO DA VINCI.

Poussin čekal na pomník 250 let. Kdyby byl jen spálil dvě vesnice, byli by mu pomník dříve postavili.
DELACROIX."
Additional Information
Other Mediums listed
Participant Addresses listed

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Places of Activity of Artists(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Antonín Blažek Feb 22, 1874 Aug 5, 1944 CZ 2
Vojtěch Doležil Jun 11, 1882 1961 CZ 4
Antoš Frolka 1877 1935 CZ 5
František Fromek Oct 14, 1873 Jun 1, 1930 CZ 1
Marie Gardavská Mar 14, 1871 Jun 6, 1937 CZ 1
Roman Havelka 1877 1950 CZ 6
Bohumír Jaroněk 1866 1933 CZ 7
Alois Kalvoda 1875 1934 CZ 15
Jano Köhler Feb 9, 1873 Jan 20, 1941 CZ 4
Josef Koudelka Feb 4, 1877 Oct 28, 1960 CZ 2
Stanislav Lolek 1873 1936 CZ 9
Cyril Mandel Oct 23, 1873 Aug 16, 1907 CZ 2
Jan Mráček Jul 11, 1874 Jun 13, 1961 CZ 4
Karel Němec 1879 1960 CZ 1
František Ondrúšek 1861 1932 CZ 2
Jan Pažout May 23, 1876 May 6, 1909 CZ 1
Marta Rožánková-Drábková Apr 24, 1882 Dec 5, 1958 CZ 2
Ludmila Stará 1882 1957 CZ 1
Milada Šindlerová 1875 1941 CZ 2
Jan Šír Jul 12, 1868 Feb 28, 1928 CZ 1
Josef Škamrala Mar 17, 1871 1910 CZ 3
Maximilián Švabinský 1873 1962 CZ 7
Joža Úprka 1861 1940 CZ 10
Zdeňka Vorlová-Vlčková Apr 3, 1872 Oct 28, 1954 CZ 2
Karel Wellner 1875 1926 CZ 2
František Bohumír Zvěřina Feb 4, 1835 Dec 27, 1908 CZ 2
Edmund Žižka Nov 16, 1880 1968 CZ 2
Recommended Citation: "V. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Dec 19, 2021. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1222