exhibition

[II. Exhibition of the Moravian Artists]

II. výstava Výtvar. umělců moravských


ID: 1224, Status: completed
Exhibition period:
Aug 25‒Sep 22, 1907
Type:
group
Organizing Bodies:
Sdružení výtvarných umělců moravských
Quickstats
Catalogue Entries: 149
Types of Work: painting and drawing: 97, other medium: 22, unknown: 30
Artists: 28
Gender: female: 3, male: 25
Nationalities: 3
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Jun 28‒Sep 1, 1908 V. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských [V. Exhibition of the Association of Moravian Artists] Kroměříž [Flower Garden] 19 artists
Apr 12‒May 31, 1908 III. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských [III. Exhibition of Association of Moravian Artists] Chrudim [Industrial Museum for Eastern Bohemia] 16 artists
May 23‒Jun 20, 1909 VI. výstava „Sdružení výtvarných umělců moravských“ v Hodoníně. Umění polské a moravské [VI. Exhibition of the "Association of Moravian Artists" in Hodonín. Polish and Moravian Art] Hodonín Hodonín (exact location unknown) 14 artists
May 4‒Jul 31, 1913 X. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských [X. Exhibition of Association of Moravian Artists] Hodonín [House of Artists] 10 artists
May 15‒Jun 5, 1910 VII. výstava :Sdružení výtvarných umělců moravských: v Olomouci [VII. Exhibition of the :Association of Moravian Artists: in Olomouc] Olomouc Olomouc (exact location unknown) 10 artists
Dec 10, 1913‒Jan 1, 1914 XI. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských [XI. Exhibition of the Association of Moravian Artists] Hodonín [House of Artists] 7 artists
May 17‒Aug 31, 1914 44. výstava vídeňského spolku umělců „Hagenbund“ [44. Exhibition of the Viennese Artists' Association "Hagenbund"] Hodonín [House of Artists] 6 artists
Nov 17, 1906‒Jan 20, 1907 XXI. výstava Spolku výtvarných umělců Manes v Praze [XXI. Exhibition of the Union of Fine Artists Manes in Prague] Prague [Pavilion in Kinsky Garden] 3 artists
Jan 5‒Mar 1, 1912 Umělecká výstava v Obecním domě »u Prašné věže« [Art Exhibition in the Municipal House "by the Powder Tower"] Prague Obecní dům 5 artists
Apr 8‒Jun 17, 1906 Dvacátá výstava S. V. U. Manes v Praze [Twentieth Exhibition of the Union of Fine Artists Manes in Prague] Prague [Pavilion in Kinsky Garden] 2 artists
May 1, 1908 Dvacátá šestá výstava Spolku výtvarných umělců Manes v Praze [Twenty-sixth Exhibition of the Union of Fine Artists Manes in Prague] Prague [Pavilion in Kinsky Garden] 2 artists
Apr‒May 1905 XVI. výstava výtvarných umělců Manes v Praze [XVI. Exhibition of the Fine Artists Manes in Prague] Prague [Pavilion in Kinsky Garden] 2 artists
Oct 7‒29, 1905 Umělecká výstava S. V. U. „Manes“ [Art Exhibition of the Union of Fine Artist "Manes"] Kladno Kladno (exact location unknown) 2 artists
Mar 16‒Jun 1906 Hagenbund. Neunzehnte Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 2 artists
Mar‒Aug 1911 Hagenbund. Frühjahrs-Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 2 artists
Nov 1908‒Jan 1909 Hagenbund. XXVII. Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 2 artists
Dec 1909‒Jan 1910 Weihnachtsausstellung. Künstlerbund Hagen [31. Ausstellung] Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 2 artists
Apr‒May 1913 73. výroční výstava Krasoumné jednoty pro Čechy [73. Annual Exhibition of the Art Union for Bohemia] Prague Rudolfinum 2 artists
1906 Imp. Royal Austrian Exhibition London Earls Court 2 artists
Apr 23‒Oct 31, 1910 IX. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 3 artists
Apr 22‒Oct 31, 1907 VII. Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 2 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 2 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 2 artists
Organizing Committee
"Pořadatelstvo výstavní [Exhibition Organization].
Vystavující umělci za vedení Bohumíra Jaroňka a výkonný výbor [Exhibiting Artists under the Leadership of Bohumír Jaroněk and the Executive Committee]:
Předseda [Chairman]: Dr. Josef Dorazil.
Jednatel [Secretary]: Jaroslav Dorazil.
Pokladník [Treasurer]: Vilém Vodička.
Alois Jaroněk; Frant. Mervart; Jan Christ; Frant. Chrastina; Joža Divoký; pí. [Mrs.] A. Navrátilová; Joža Weingart; Viktor Navrátil, řed. gymn. [High School Director]; Jan Veselý, měsťanosta [Mayor]; Jan Kratzl, zem. poslanec [Provincial Deputy].
-------------------------------------------------
Plakát a katalog [Poster and Catalogue]: návrhl [designed by] Bohumír Jaroněk.
do dřeva ryl [Engraved into Wood by] Alois Jaroněk.
Instalace [Installation]: Boh. a Alois Jaroňkové [Jaroněk].
-------------------------------------------------
Odbor kancelářský [Office Department]: Jarosl. Dorazil.
Odbor pokladniční [Treasury Department]: Vilém Vodička.
Odbor dozorčí [Supervisory Department]: paní [Mrs.] A. Navrátilová.
Odbor ubytovací [Accommodation Department]: Jan Christ.
Odbor zábavní [Entertainment Department]: Joža Weingart; Joža Divoký.", n.p.
Opening Hours
daily: 9am - 6pm
Catalogue
Katalog II. výstavy Výtvar. umělců moravských. 1907.
Nr. of pages: [PDF page number: 38].
Holding Institution: Knihovna Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně
Preface
[no author]: Myslitelé o umění, 7 p.

"Všechno krásné umírá v člověku, ne však v umění.
Leonardo da Vinci.

Umění žije ze stálého a věrného, bílého, tichého, posvěceného plamene nitra a hyne chladem rozumu a pýchy.
Ruskin.

Ideal není nic jiného než vrchol logiky, rovněž jako krása není nic jiného než vrchol pravdy. Národové umělečtí jsou zároveň i konsekventní. Milovati krásu značí tolik, jako viděti světlo.

Poesie národa jest i živlem jeho pokroku. Velikost civilisace měří se dle kvantity obraznosti. Jenom, že národ civilisující má zůstati národem mužným. Korinth – ano; Sibarii – nikoli. Kdo zženští, vysílí se. Nesmíme býti ani diletanty, ani virtuosy; musíme býti umělci.

Moderní ideal má svůj typ v umění a svůj prostředek ve vědě. Neboť vědou uskuteční se to vznečené vidění básníků – krása sociální. Ráj bude obnoven formulí A + B. Na výši dnešní civilisace jsou vědy exaktní nutnou podstatou zářivé krásy a citu uměleckému, netoliko, že ústroj vědecký prospívá, nýbrž on doplňuje jej; sen má přemýšleti. Umění, jež jest dobyvatelem, má se opírati o vědu, jež stále kráčí vpřed.
Viktor Hugo.

Umění kterékoliv země jest udavatelem jejich socialních a politických cností.
Ruskin.

Člověk je úplný jenom tam, kde pracuje. Člověk je úplný jen tam, kde vzývá, kde se koří, kde se obdivuje. Umění není hrad, umění je práce a pravda: největší opravdovost, nejvyšší vroucnost, nejméně sobectví, nejméně rozkoše – všecko posvěcení a všecka ušlechtilost.
Ruskin

Má-li umělecké dílo obživnout opět v jiném člověku, musí jeho duše být příbuzně naladěna s duší tvůrcovou.
Lichtwark.

Prvním výtvorem malířským byla čára, vedená po obvodu stínu člověka, vrženém sluncem na stěnu.
Leonardo da Vinci.

Vzduch hraje tak velkou roli v theorii barev, že by obdržel krajinář, namaloval-li by listí stromů tak, jak je vidí, ton falešný – se zřetelem k tomu, že jest mnohem menší vrstva vzduchová mezi divákem a obrazem, než-li mezi divákem a přírodou.
Baudelair.

Nedělejte věcí příliš hotových; dojem není dosti trvalý, aby pozdější vyhledávání nekonečného detailu neškodilo prvnímu vrhu; tak chladíte jeho žhavý tok a z vroucí krve děláte kamení; i kdyby to byl rubin, odvrzte jej daleko od sebe.
Gauguin.

Činiti rozdíl mezi geniem a talentem a mluviti o geniu jako o nové vlastnosti, je hloupé, neboť pak by se muselo věřit i na zvláštní zjevení. Ti největší umělci mají jisté vlohy k technické zručnosti, necvičí-li se tyto, hynou; proto řekl kdosi, že genij je pilnost; přidá-li se k tomu vzdělání a dobrý rozum, pronikne genij jako produkt celé řady příznivých okolností.
Strindberg.

Potřebu po umění geniově nikdo necítí, dokud ho tu není, vyjímaje jediného člověka, toho, jenž umění to sám splozuje.
Lichtwark.

Chtivost peněž snižuje i dobré mistry na řemeslníky. Tak můj krajan Perugio dospěl také rychlosti v odbývání zakázek, že jednou odpověděl ženě, volající jej k obědu: „dávej polévku, já zatím namaluju ještě jednoho svatého“.
Leonardo.

„Nechť osvítí mne Pán, Světlo světa a nechť pomůže mi vyložiti perspektivu, nauku o Jeho světle“.
Modtlitba Leonarda da Vinci.

Ve přesném poměru k pravosti příčiny a čistotě vzrušení nalézá se možnost krásného umění. Dívčina může si zpívat o své ztracené lásce, ale lakomec nemůže si zpívat o svých ztracených penězích. A o naprostou přesností, od nejvyššího k nejnižšímu, krása možného umění jest udavatelem mravní čistoty a majestátu vzrušení, jež vyjádřuje.
Ruskin.

Vkus není pouze částí nebo ukazatelem mravnosti – jest jediná mravnost.
Ruskin.

Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit.
Heslo vídeňské Secese.

Všecky zákony všehomíru nezpůsobí, abyste dovedli vidět barvu nakreslit linii bez té zvláštní síly, které za starodávna říkali duše.
Ruskin.

Úsudek nepřítelův je často správnější, než úsudek přítelův. Nenávist v lidech je skoro vždy hlubší než láska. Zrak nenávidějícího je pronikavější, než zrak milujícího.
Leonardo.

Všechna velká umění mají za účel buď podporu nebo povznesení lidského života, z pravidla obojí.
Ruskin.

Vštěpte si v srdce jako vůdčí princip vší pravé práce a pramen každé zdravé energie životní – že vaše umění má býti chválou něčeho, co milujete.
Ruskin.

Výtvory lidského ducha jako výtvory živé přírody vysvětlují se jedině svým ústředím.
Taine.

Život bez práce jest zločin, práce bez umění zvířeckost.
Ruskin.

Umění, říká se zahyne opovržením těch, kteří chtějí vládu Užitečna. Nikoliv, umění nezemře, jest užitečné, bude jim užitečné i proti jejich vůli a celá generace (socialismu) se zdvihá, která jim to dokáže.
Mauclair.

Umění nebude jednou z forem užitků oligarchie a nebudou jeho sluhy lidé přepychu s tvrdou duší, dvořané ochotni vyzdobiti snění majetných usazených nad obecnou bídou. Umění stane se záhy opět výkvětem lidového genia, bude vytvářeno všemi pro radost všech.
Delcombe."
Additional Information
Other Mediums listed
Participant Addresses listed

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Places of Activity of Artists(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
František Bohumír Zvěřina Feb 4, 1835 Dec 27, 1908 CZ 11
Miroslav Weiner CZ 1
Edmund Žižka Nov 16, 1880 1968 CZ 3
Roman Havelka 1877 1950 CZ 5
Alois Kalvoda 1875 1934 CZ 5
Ludmila Stará 1882 1957 CZ 3
Franta Uprka Feb 24, 1868 Sep 8, 1929 CZ 3
Zdeňka Vorlová-Vlčková Apr 3, 1872 Oct 28, 1954 CZ 3
Josef Škamrala Mar 17, 1871 1910 CZ 7
František Ondrúšek 1861 1932 CZ 3
Joža Úprka 1861 1940 CZ 6
Cyril Mandel Oct 23, 1873 Aug 16, 1907 CZ 9
Jan Michna Jan 4, 1876 Jan 1, 1953 CZ 5
Karel Němec 1879 1960 CZ 3
Antoš Frolka 1877 1935 CZ 5
Václav Jícha Nov 22, 1874 Jun 30, 1950 CZ 4
Jano Köhler Feb 9, 1873 Jan 20, 1941 CZ 4
Stanislav Lolek 1873 1936 CZ 5
Marie Gardavská Mar 14, 1871 Jun 6, 1937 CZ 1
Adolf Kašpar 1877 1934 CZ 3
Bohumír Jaroněk 1866 1933 CZ 13
Jan Pažout May 23, 1876 May 6, 1909 CZ 1
Dušan Jurkovič Aug 23, 1868 Dec 21, 1947 SK 12
Franz Skopalik Oct 23, 1863 Nov 13, 1936 AT 3
Ladislav Červinka CZ 3
Antonín Blažek Feb 22, 1874 Aug 5, 1944 CZ 3
Vladimír Fischer Jun 4, 1870 Oct 28, 1947 CZ 1
Josef Koudelka Feb 4, 1877 Oct 28, 1960 CZ 2
Recommended Citation: "II. výstava Výtvar. umělců moravských." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Apr 28, 2021. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1224