Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 50 of 59
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Aleksandrova, Elena Vladimirovna 1874 1921 F RU 1 2
Andreyev, V. I. M 1 1
Averincev, I. V. M 1 1
Borisov-Musatov, Viktor 1870 1905 M RU 1 5
Brailovsky, G. M 1 3
Brunelesski, R. 1 2
Chuyko, G. 1 1
Denisov, Vasili Ivanovich 1862 1921 M RU 1 10
Derik, M. M 1 1
Fidus, Hugo 1868 1948 M DE 1 1
Filippov, A. K. M 1 1
Fyodorovsky, Fyodor 1883 1955 M RU 1 4
Galkin, P. I. M 1 1
Galvich, V. A. 1 2
Goldinger, Ekaterina Vasilevna 1881 1973 F RU 1 3
Goncharova, Natalia 1881 1962 F RU 1 3
Gugunava, Ivan Georgievic 1860 1919 M GE 1 1
Jasinskij, Aleksej Alekseevič 1874 1943 M RU 1 5
Jasinskij, Konstantin M 1 1
Karachevcev, G. M 1 3
Kharlamov, Mikhail 1880 1948 M RU 1 2
Khrustachev, Nikolai I. 1883 1960 M RU 1 3
Knabe, Ivan Adolfovich 1879 M RU 1 1
Komarov, Vasily Ivanovich 1868 1918 M RU 1 3
Konstantinov, G. M 1 1
Kostetti, R. 1 2
Kruglikova, Yelizaveta 1865 1941 F RU 1 4
Krymov, Nikolay 1884 1958 M RU 1 13
Kunce, N. 1 1
Kuznetsov, Konstantin 1863 1936 M RU 1 1
Kuznetsov, Nikolay 1850 1930 M RU 1 4
Larionov, Mikhail 1881 1964 M RU 1 5
Lavrovskaya, A. A. F 1 3
Lipkin, Boris Nikolaevič 1874 M RU 1 3
Mikh, E. M 1 1
Mikhailova, K. I. F 1 1
Mironovic, Petr Nikandroivč M RU 1 2
Morgunov, Alexsey 1884 1935 M RU 1 4
Noakovsky, Stanislav-Vitold Vladislavovich 1867 1928 M PL 1 8
Petrov, Sergej Ivanovič 1881 1936 M RU 1 3
Pozdneev, V. I. M 1 1
Pyrin, Michail Semenovič 1874 1943 M RU 1 4
Redon, Odilon 1840 1916 M FR 1 1
Rerberg, Fedor Ivanovich 1865 1938 M RU 1 8
Saltykov, G. M 1 4
Shagin, V. I. M 1 4
Shesterkin, Mikhail M 1 7
Simonovic, 1 2
Spasskiy, K. V. M 1 2
Spasskiy, V. V. M 1 1