Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 50 of 1367
Date Title City Venue # of Cat. Entries # of Artists
Feb 1906 [Khudozhestvennaya vy'stavka „Mir Iskusstva“ : Art Exhibition "World of Art"] Saint Petersburg [Ekateriniskij zal] 339 32
1909 [Soyuz Russkikh Khudozhnikov : Union of Russian Artists] Moscow Moscow (exact location unknown) 30 22
Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Saint Petersburg Nevsky 73 122 22
Jun 1910 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Riga Riga (exact location unknown) 221 31
Dec 1912‒Jan 1913 [Sojuz Molodezhi (6) : "Union of Youth" (6)] Moscow Moscow (exact location unknown) 0 0
1912 [Soyuz Moledezhi : Union of Youth] Moscow Moscow (exact location unknown) 110 14
1912 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown) 99 28
Feb 26‒Mar 27, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'staka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Kiev Vladimir Izdebsky 648 139
Dec 17, 1909‒Feb 6, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Odessa Vladimir Izdebsky 736 124
Jun 25‒Jul 20, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i grafiki : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Riga Vladimir Izdebsky 632 120
May 2‒Jun 7, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i grafiki : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Saint Petersburg Vladimir Izdebsky 650 117
Feb 19‒Apr 16, 1911 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Odessa Vladimir Izdebsky 425 55
1908‒1909 [Salon 1909 : Salon 1909] Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah" 496 69
Oct 28, 1913 [Postoyannaya Vy'stavka Sovremennago Iskusstva : Permanent Exhibition of Modern Art] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro Doby'chinoj : Dobychina's Art Bureau] 318 75
Jan 2‒Feb 1, 1916 [Poslednyaya futuristicheskaya vy'stavka kartin 0,10 (Nolʹ-desyatʹ) : The Last Futurist Exhibition of Painting 0.10 (Zero-Ten)] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro Doby'chinoj : Dobychina's Art Bureau] 156 14
1914 [Pervaya vy'stavka kartin gruppy' khudozhnikov "Kolʹczo" : The first exhibition of paintings by the group of artists "Ring"] Kiev Kiev (exact location unknown) 0 0
Dec 8, 1911 [Odnodnevnaya Vy'stavka Proizvedenij M. F. Larionova : A One-Day Exhibition of Paintings by M. F. Lavrionov] Moscow Moscow (exact location unknown) 124 1
1911 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] Moscow [Pomeshhenie e'konomicheskago obshhestva oficzerov : Officer's room at the Economic Society] 281 61
Nov 1913 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv 440 49
Dec 1913 [Mir Iskusstva : World of Art] Moscow [Bolʹshaya Dmitrovka 11 : Bolshaya Dmitrovka Street 11] 555 76
Feb 1913 [Mir iskusstva : World of Art] Kiev Kiev (exact location unknown) 228 35
Jan‒Feb 1913 [Mir Iskusstva : World of Art] Saint Petersburg [Dom Shvedskoj Czerkvi] 512 54
Jan‒Feb 1912 [Mir iskusstva : World of Art] Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown) 456 54
Jan 1911 [Mir iskusstva : World of Art] Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown) 289 43
1911 [Mir Iskusstva : World of Art] Moscow Moscow (exact location unknown) 358 47
1908 [Zveno : Link] Kiev Kiev (exact location unknown) 267 19
1912 [Vy'stavka sto let franczuzskoj zhivopisi (1812-1912) : Exhibition 100 Years of French Painting (1812-1912)] Saint Petersburg Institut Francais de St. Pétersbourg 948 199
Dec 26, 1912‒Jan 30, 1913 [Vy'stavka kartin, skulʹptury', grafiki, industrii "Sovremennaya Zhivopisʹ" : Exhibition of Paintings, Sculpture, Graphics, Industry "Contemporary Art"] Moscow [Dom Levisson : Levisson House] 309 31
1910 [Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : Exhibition of Paintings of the Association of Russian Artists] Kiev [Gorodskoj muzej] 319 48
1907 [Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown) 294 45
Jan‒Feb 1914 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings of the "Jack of Diamonds Association"] Moscow [Dom Levisson : Levisson House] 200 26
Jan 23‒Feb 26, 1912 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Moscow Moscow (exact location unknown) 247 44
Mar 1910 [Vy'stavka Kartin O-va Khudozhnikov "Soyuz molodezhi" : Exhibition of Paintings of the Artistic Group "Union of Youth"] Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown) 228 24
1914 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro N. E. Doby'chinoj : Art Bureau of N. E. Dobychina] 257 1
Aug 1913 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Moscow [Khudozhestvenny'j salon 11 : Khudozhestvenny'j's Salon 11] 760 1
Oct 1912 [Vy'stavka kartin Kulʹbina : Exhibition of Kulbin's Paintings] Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown) 85 1
Mar 24‒Apr 7, 1913 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Moscow [Khudozhestvenny'j salon 11 : Khudozhestvenny'j's Salon 11] 217 29
1909 [Vy'stavka kartin gruppy' "Venok-Stefanos" : Exhibition of paintings of the group "Wreath - Stephen"] Saint Petersburg Nevskiy 68 78 6
1914 [Vy'stavka kartin v polʹzu lazareta deyatelej iskusstva : Exhibition of Paintings for the Artists Infirmary] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro Doby'chinoj : Dobychina's Art Bureau] 289 63
Dec 27, 1907‒Jan 15, 1908 [Vy'stavka Kartin "Stefanos" : Exhibiton of Paintings "Wreath-Stefanos"] Moscow [Dom Stroganovskago uchilishha : House of Stroganov Art School] 165 23
1910 [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Saint Petersburg Nevsky Prospekt 42 0 0
Feb 22, 1905 [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Moscow Moscow (exact location unknown) 335 39
Jan 16, 1905 [Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown) 0 0
1915 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] Moscow Moscow (exact location unknown) 442 56
Jan 9‒Feb 13, 1910 [Vy'stavka kartin "Zolotoe runo". : Exhibition of paintings "Golden Fleece".] Moscow Moscow (exact location unknown) 157 20
Mar 31‒May 12, 1907 [Vy'stavka Kartin "Golubaya Roza" : Exhibition of Paintings "Blue Rose"] Moscow [Dom Ivana Kuzneczova : House of Ivan Kuznetsov] 105 15
Mar 24‒Apr 7, 1913 [Vy'stavka Ikonopisny'kh Podlinnikov i Lubkov : Exhibition of Icon-Originals and Lubki] Moscow [Khudozhestvenny'j salon 11 : Khudozhestvenny'j's Salon 11] 636 1
Apr 5, 1915 [Vy'stavka Zhivopisi : Exhibition of Paintings 1915] Moscow [Khudozhestvenny'j salon 11 : Khudozhestvenny'j's Salon 11] 241 37
Nov 5, 1913 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro N. E. Doby'chinoj : Art Bureau of N. E. Dobychina] 370 36
Jan 27, 1906 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Moscow Moscow (exact location unknown) 288 78